xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: October 2012

Wednesday, October 31, 2012

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၂ / ၂၀၁၂)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂/၂၀၁၂ )
၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္
၁၃၇၄ ခု၊ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးေၾကျငာျခင္း

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ လႈပ္ရွားေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ရိွေနေၾကာင္းသိရိွရသျဖင့္ ၎တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၂) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။


၂။ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားလာေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္မွစ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ေသဆံုးသူ (၈၉)ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ(၁၃၆)ဦး၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးသည့္ လူေနအိမ္ (၅၃၅၁) အိမ္ႏွင့္ လူဦးေရ (၃၂၂၃၁)ဦး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ထပ္မံျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါသည္။


၃။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွစ္ခု အၾကားရိွ ပဋိပကၡမ်ားသည္ သာမန္ဆူပူလႈပ္ရွားမႈ ၿဖစ္စဥ္မ်ားမွ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနသို႔ ကူးေျပာင္းေတာ့မည့္လကၡဏာ အသြင္ေဆာင္ကာ လံုျခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားကိုပင္ လက္နက္ျဖင့္ ရန္မူၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡ ၿဖစ္စဥ္မ်ားမွ ေဒသႏၱရလုပ္လက္နက္ငယ္ (၁၈၀)လက္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ လက္နက္ျပဳလုပ္သူအခ်ဳိ႔ႏွင့္ ၿပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သက္ေသခံပစၥည္း အေထာက္အထားမ်ား ကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။


၄။ ယခုကဲ့သို႔ လူစုလူေဝးျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီး ျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေသးစိတ္စီစဥ္ျခင္း၊ ေဒသႏၱရလုပ္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ အခိ်န္ကိုက္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေတြ႔ရိွရသည့္အျပင္၊ နိုင္ငံေရးအဖဲြ႔ အစည္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားပါ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရိွေနသကဲ့သို႔၊ အျခား တစ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမွလည္း အခ်ဳိ႔ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။


၅။ ပဋိပကၡမ်ားကို ေၿဖရွင္းရာတြင္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရိွေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ဥပေဒနွင့္အညီ ျငိမ္းခ်မ္းစြာနွင့္ ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ရိွစြာျဖင့္ ေၿဖရွင္းသြားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ၿဖစ္ရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာကို မထိခိုက္ မညိႇးႏြမ္းေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးသူ ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူအေပါင္းတို႔ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါသည္။


၆။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ၿပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ ၿဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား ကို ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Monday, October 29, 2012

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ျပန္လာျပီ

ယေန႔ည ကၽြႏ္ုပ္၏ Email ကိုစစ္လိုက္ေသာအခါ ေပ်ာက္ခ်က္သားေကာင္းလွေသာ ဆရာကိုဆိတ္ဖြားထံမွ စာတစ္ေစာင္ေရာက္ရွိေနသည္ကို ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ေတြ႕ရွိရေလသည္ ၊ စာဟုဆိုေသာ္လည္း Typing ရိုက္ထားေသာစာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ လက္ေရးျဖင့္စာရြက္ေပၚတြင္ေရးထားသည္ကို ဓါတ္ပံုရိုက္ ၍ ေပး ပို႕ လိုက္ေသာ စာမ်ိဳးျဖစ္ေလသည္ ၊ ထိုစာမ်ိဳးကို ဆရာကိုဆိတ္ဖြားသည္ ခရီးသြားေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေပးပို႕ေလ့ရွိရာ ဆရာကိုဆိတ္ဖြားသည္ မည္သည့္အရပ္မွ မည္သည့္ အရပ္သို႔ သြားေနသည္ကို  ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း သူသည္ ခရီးတစ္ခုခုကို သြားေနေၾကာင္းကိုမူ ခန္႕မွန္းႏိုင္ေပသည္ ၊ ဤစာသည္ပင္လွ်င္ ဆရာကိုဆိတ္ဖြားတစ္ေယာက္ ဘေလာ့ေလာကသို႕ မၾကာမီကာလအတြင္း ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာေတာ့မည့္အေၾကာင္း Message တစ္ခုဟု ဆိုလိုကလည္းဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။

စာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ဆရာကိုဆိတ္ဖြားႏွစ္ဦးႏွင့္သာ သီးသန္႕သက္ဆိုင္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း စာ၏အဆံုးသတ္ပိုင္းတြင္ ပါေသာဆရာကိုဆိတ္ဖြား၏ စိတ္ကူးကို သေဘာက်ႏွစ္သက္မိပါေသာေၾကာင့္ Voice Of Myanmar ပရိတ္သသတ္ၾကီးအား ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ပါသည္ ။

စာ၏နိဂံုးပိုင္းမွာ ............


" ေန၀င္းေရ......ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ရွိတာနဲ႕ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္စမ္းကြာဆိုျပီး စိတ္လြတ္လက္လြတ္ေနလာလိုက္တာ ဒီေန႕ဆို ၄ လ ေက်ာ္လာျပီ.. ကိုယ့္ဖာသာကိုေနခ်င္သလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ၾကီးေနလိုက္တာဟာ နစ္နာစရာရွိရင္   ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲပဲ နစ္နာတယ္ထင္ေနတာ တကယ္ေတာ့ဒီလိုမဟုတ္ဘူး.... ကိုယ္ကေကာင္းက်ိဳးျပဳႏိုင္တဲ့ပတ္၀န္းက်င္ပါ နစ္နာသြားတာကို သတိျပဳမိလာတယ္ .... ေမြးျခင္းနဲ႕ ေသျခင္းဟာ ခဏေလးဆိုေပမယ့္ ေနျခင္းျမတ္ဘို႕လိုတယ္ မဟုတ္လား.. ေနာက္ျပီးေတာ့ ေသခ်င္ေလာက္ေအာင္ေနတာထက္စာရင္ ေနခ်င္တုန္းေသတာက ပိုေကာင္းတယ္ ဆိုတဲ့အေတြးတစ္ခုလဲ၀င္လာတယ္ ...ဒီေတာ့ အသက္ရွင္ေနတုန္းမွာ အဓိပၸါယ္ရွိဘို႕ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာမယ္ကြာ.....အရင္လိုပဲလူမႈေရးေတြလုပ္မယ္ .. စာေရးမယ္ .. "
ဆိတ္ဖြား

ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္ ။

ေန၀င္း (Voice Of Myanmar)

Sunday, October 28, 2012

သံအမတ္

" ႏိုင္ငံျခားမွာလိုအပ္ေနလို႕ အခ်ိဳ႕ကို သံအမတ္အျဖစ္နဲ႕ေစလႊတ္တယ္ ၊ တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ မလိုအပ္ေတာ့လို႕ ေစလႊတ္တယ္ "

( ၀ီလ်ံဟင္နရီစူးအက္ )