xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: April 2012

Monday, April 30, 2012

NLD ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို Voice Of Myanmar မွ ေလးစား ၀မ္းေျမာက္စြာၾကိဳဆို

 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ( အသံဖိုင္) 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ NLD အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ NLD ရံုးခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္အဓိကဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူ အားလံုး ၊ ေနာက္ကြယ္မွၾကိဳးစားခဲ့ၾကသူအားလံုး ၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအျဖစ္ၾကီးထြားမလာေစေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေသာ မီဒီယာမ်ားအားလံုး ကို အထူးပင္ေလးစားဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္းေလးေလးစားစား ေဖၚျပအပ္ပါသည္ ။

Voice Of Myanmar


Sunday, April 29, 2012

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္႕ စကားရပ္ တြင္ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ ပါမည္ႏွင့္ ထိမ္းသိန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟူေသာ စကားရပ္ အျငင္းပြားမႈအေပၚ Voice Of Myanmar ၏သေဘာထား

မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ NLD ပါတီလႊတ္ေတာ္၀င္ေရးမ၀င္ေရး အတြက္ အေရးပါလွေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္႕ စကားရပ္ တြင္ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ ပါမည္ႏွင့္ ထိမ္းသိန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟူေသာ စကားရပ္ အျငင္းပြားမႈသည္ အေတာ္အတန္ပင္ေရွ႕တန္းေရာက္လာသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္ ။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး လႊတ္ေတာ္မတက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ႏိုင္ငံေရးကိစၥတစ္ရပ္ထက္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွားယြင္းမႈသက္သက္ အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ရန္ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ေနအိမ္သို႔ အီတလီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆံုအျပီး သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း စကားရပ္မျပင္လွ်င္ NLD ပါတီက သေဘာထားေျပာင္းကာ အေလ်ာ့ေပးမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမေတြ႕ရ ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဘက္တြင္လည္း သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ရွိေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို မဆိုင္းမတြဆိုသလို ျပဳျပင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္မရွိေသာ အေျခခံဥပေဒပါ စာသားကိုျပင္ဆင္ရမည့္ကိစၥမွာ အေတာ္အတန္ပင္ အက်ပ္ရိုက္ေစမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္ ။ ထို႕အျပင္ အမ်ားေျပာဆိုေ၀ဖန္ေနသကဲ့သို႕ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေရးကို လိုလားေသာ အေပ်ာ့ဂိုဏ္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုမလိုလားေသာ အမာဂိုဏ္း အမွန္ရွိခဲ႔ပါမူ  အမာဂိုဏ္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားအေပၚ အသာစီးရသြားေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး လည္း ျဖစ္ပါသည္ ။

NLD အေနျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒကဲ့သို႕ သမၼတအေနျဖင့္အလြယ္တကူ ျပင္ေပးႏိုင္ လိမ့္မည္ဟူေသာအယူအဆျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္ေစရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပံုရပါသည္ ၊ မထင္မွတ္ပဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ေရးအထိ ျဖစ္သြားေသာအခါ   ႏွစ္ဘက္ေရွ႕မတိုးသာေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနသို႔ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္ပါသည္ ဤသို႕ေသာအေျခအေန သည္လည္း တိုင္းျပည္အနာဂါတ္အတြက္ ေကာင္းလွသည္မဟုတ္ပါ ၊ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ဤျပႆနာကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းရန္အေစာတလ်င္ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္ ။

အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ရန္ကိစၥမွာ သမၼတအေနျဖင့္ တစ္ဦးတည္းသေဘာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္မလြယ္ကူ  လွေၾကာင္း NLD ကဲ့သို႕ပါတီသည္ မသိမဟုတ္ သိရွိမည္သာျဖစ္ပါသည္ ၊ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဤကိစၥကိုႏိုင္ငံေရးျပႆနာအျဖစ္အက်ယ္မခ်ဲ႕ၾကရန္ ၊ ဤျပႆနာသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျပႆနာသာျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတၾကီး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိပါေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ ဤျပႆနာတြင္ NLD ဘက္က သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူရမည္သာျဖစ္ပါသည္ ။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ယခု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္႕ စကားရပ္ တြင္ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ ပါမည္ႏွင့္ ထိမ္းသိန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟူေသာ စကားရပ္ အျငင္းပြားမႈကို ေျပလည္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လႊတ္ေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ NLD ပါတီသိကၡာရွိစြာ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရး အျခားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ဖြင့္ေပးရမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္ ။

ဥပမာဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး (သို႕တည္းမဟုတ္ ) အစိုးရအဖြဲ့ ၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ဥကၠဌမ်ား (သို႕တည္းမဟုတ္ ) လြတ္ေတာ္မ်ားက ယခုကဲ့သို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကာလတြင္ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ေရာက္ကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္အေရးကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ေမွ်ာ္ လင့္ၾကိဳဆိုေနပါေၾကာင္း ၊ NLD ပါတီတင္ျပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပါစာသားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒပါစာသား လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာလည္း သဘ၀က်သည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အာဂ်င္ဒါ တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ကာ ဥပေဒပါမူလအသံုးအႏႈံးအစား NLD ပါတီကတင္ျပေသာ ေလးစားလိုက္နာပါမည္ (သို႕မဟုတ္ ) ႏွစ္ဘက္လက္ခံဘြယ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာစကားရပ္ အစားထိုးျပင္ဆင္ျခင္းကို အေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ NLD ပါတီလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း၀င္ေရာက္ကာ မိမိတို႕ႏွင့္အတူ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျပႆနာသည္ ေျပလည္ျခင္းသို႕ ေရာက္ရွိမည္ဟု အခိုင္အမာယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ၊NLD ပါတီ၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားျပီး ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ျပဳျပင္သြားႏိုင္မည္ သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ ထို႕အျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း NLD ပါတီလႊတ္ေတာ္တြင္း၀င္ေရာက္ကာ ျပည္သူ႕အက်ိဳးမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အျမန္ျမင္ေတြ႔လိုေနၾကျပီ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား မိမိတို႕အေနျဖင့္ NLD ပါတီလႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါေၾကာင္း သေဘာထားတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ ကာ လမ္းဖြင့္ေပးသင့္ပါသည္ ။

NLD ပါတီအေနျဖင့္လည္း ထိုလမ္းေၾကာင္းကိုအေၾကာင္းျပဳကာ သိကၡာရွိရွိ လြတ္ေတာ္အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ေျပလည္မႈအတန္အသင့္ရရွိႏိုင္မည္ ဟုယံုၾကည္ပါသည္ ၊ အကယ္၍ NLD ပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္ဆိုပါေသာ္ မူလစာသားအေဟာင္းျဖင့္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္းကို NLD ပါတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳ ျခင္းအပါအ၀င္ အျခား သတိျပဳဘြယ္ရာမ်ားကို သတိၾကီးၾကီးထားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္ ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ။


ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ

Voice Of MyanmarThursday, April 26, 2012

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ဘာလဲ..?

သမိုင္းတစ္ေကြ႕ ႏုိ္င္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား အေၾကာင္းေရးဖို႕ အခ်က္အလက္ေတြ\ျပန္ရွာေန တံုး ေရဒီယိုမွာ၊ အင္တာနက္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ဆိုတာေတြၾကားရသည္။ အစိုးရကို ဆန္႕က်င္ ေန သူမ်ားကလည္း ဘာျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရကိုေဆာ္ဖို႕အခြင့္အေရးရင္ မနည္းဘူးဆိုျပီး ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဂရုဏာသက္စရာအဖိႏိွပ္ခံမ်ားအျဖစ္ ေဘးတီးေပးၾကသည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ မည္မွ် အႏၲရာယ္ၾကီး သည္ကို ထိုသူေတြသိပါရဲ့လား။ ကၽြန္ေတာ္ ၀န္ထမ္းဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ား ရခိုင္ ျပည္နယ္မွာ ေနခဲ့သျဖင့္ ဒီျပႆနာကိုထိေတြ႕ခဲ့ရသျဖင့္ သိသမွ်ကို ေ၀မွ်လိုက္ပါသည္။ ဘယ္သူမွန္ ျပီးဘယ္သူမွားသည္ကုိေတာ့ စာဖတ္သူ လူငယ္မ်ားသာ စဥ္းစားၾကပါ။

ပထမဆံုး ေျပာလိုသည္က ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ယေန႕ ရိုဟင္ဂ်ာကို မူဆလင္ဘာသာ၀င္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ေျပာေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္စိန္ေခၚလိုပါသည္။ ျမန္မာဘုရင္ လက္ထက္ စစ္တမ္းေတြ၊ အဂၤလိပ္ေဂဇက္တီးယားေတြ၊ သမိုင္းေတြ၊ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေခတ္ မွတ္ တမ္းေတြမွာရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးဆိုသည့္ စကားလံုး ရွာၾကည့္စမ္းပါ။ ဘယ္ေတာ့မွေတြ႕မည္မဟုတ္၊ အဂၤလိပ္ လက္ထက္က ေကာက္ခဲ့ေသာ သန္းေကာင္စာရင္းမ်ား၊လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေနာက္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေကာင္စာရင္းမ်ားတြင္ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဟု မရိွပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ စကားလံုးမွာ စစ္တေကာင္းကုလားမ်ားက ရခုိင္ျပည္သားမ်ားကို ေခၚသည့္ ရိုဟင္ရွာ ဆိုသည့္ စကားကလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားကုလားမ်ားက သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ရခုိင္ျပည္သားနံမည္ခံလိုသျဖင့္ ဒီစကားကို ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီ့အရင္က ဒီကုလားမ်ားအတြက္ နံမည္ရိွျပီးသားျဖစ္သည္။ ဒါကေတာ့ ကုလားဆိုး သို႕မဟုတ္ မူဂ်ာဟစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ဒီကုလားဆိုးေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဘယ္လုိ ေရာက္လာခဲ့သနည္း ။

ဘဂၤလားျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္ခ်င္းဆက္ေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္ကမူစလင္ကုလားမ်ား ရိွခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ဒီလူေတြက ေဒသခံမ်ားမဟုတ္။ရခုိုင္ဘုရင္မ်ား စစ္ႏုိင္သျဖင့္ ဖမ္းလာခဲ့သူမ်ား၊ ရခိုင္လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ အလုပ္ၾကမ္းလာ လုပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္စစ္တမ္းတြင္ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ဘဂၤလားကုလား သံုးေသာင္းေက်ာ္ ရိွသည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ အဂၤလိပ္လက္ ေအာက္ေရာက္ေသာအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္အႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္အခါ ကုလားေတြ တံခါးမရိွ၊ဓားမရိွ၀င္လာၾကသည္။ ဆင္းရဲတဲ့ ကုလားေတြက လယ္ကူလီ လုပ္သည္။ ခ်မ္းသာတဲ့ကုလားက ေငြတိုးေခ်းစားသည္။ အဂၤလိပ္က စူးအက္ တူးေျမာင္းေၾကာင့္စပါးေစ်းေကာင္းေတာ့ လယ္သစ္ေတြေဖာ္ဖို႕ ကုလားေတြ ေခၚလာသည္။ ထိုအခ်ိန္ကတစ္ႏွစ္ကို ႏွစ္ၾကိမ္ ဘဂၤလားက ကုလားေတြကို သေဘာၤနဲ႕ သြင္းေၾကာင္း။သေဘာၤခကို အထူးႏႈန္း သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕မီေနာက္မီွရခိုင္လူၾကီးမ်ားက ရွင္းျပဖူးသည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ေရာက္စ ၁၈၃၂ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ လူဦးေရ တစ္သိန္းခြဲရိွသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ သန္းေကာင္စာရင္းအရ စစ္ေတြခရိုင္ တစ္ခုတည္း၌ပင္ လူဦးေရခုႏွစ္သိန္းခြဲ ရိွေနတာေတြ႕ရ၏။ ထိုကဲ့သို႕ ခ်က္ျခင္း တိုးလားသည့္လူမ်ားမွာ အဂၤလိပ္တို႕ ေနရာခ်ေပးခဲ့သည့္ ဘဂၤလား ကုလားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႕ တိုးလာသည့္ ကုလားအမ်ားစုမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္းဆက္ေနသည့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ကထုတ္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ အစိုးရ ဘားမားေဂဇက္ စာအုပ္တြင္ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္တြင္ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕နယ္၌ မူဆလင္ ကုလားႏွစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရိွရာမွ ၁၉၁၁ခုႏွစ္တြင္ ကုလား တစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုသည္။ထိုေဒသတြင္ ေရာက္လာေသာ ကုလားမ်ားမွာ တစ္ေျဖးေျဖးႏွင့္ ရခိုင္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ရန္ ၾကိဳးစား လာခဲ့သည္။

ယေန႕အထိ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕ ေမ့မရသည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ရခိုင္-ကုလား အဓိကရုဏ္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားဆုတ္ခြာသြားျပီး ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား ေရာက္မလာမီ ၾကားတြင္ ဘူးသီးေတာင္၊ရေသ့ေတာင္နဲ႕ ေမာင္ေတာနယ္ေတြမွာ ရိွသည့္ ရခိုင္ရြာမ်ားကို ဘဂၤလာလီကုလားမ်ားက မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လူသတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။

ျပႆနာ အစမွာေျမပံုျမိဳ႕နယ္တြင္ ရခုိင္လူမ်ိဳး သူၾကီးတစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ကုလားႏွစ္ဦးကို ရြာသားမ်ားက သတ္ပစ္ရာမွ စခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္နယ္စပ္ေဒသမွ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ယခုေခတ္အေခၚ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ သြားခဲ့ရသည္။ ဆုတ္ခြာသြားသည့္ အဂၤလိပ္
တပ္မ်ားက နယ္စပ္ေဒသ ကုလားမ်ားကို လက္နက္မ်ား ထုတ္ေပးျပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္သဖြယ္ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနပိုဆိုး သြားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ထုိျပႆနာေၾကာင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ႏွစ္ေသာင္းခန္႕ ေသဆံုးသည္ဟုေရွးလူၾကီးမ်ားက ေျပာၾက ေသာ္လည္း အေထာက္အထား မေတြ႕ရ။

သို႕ေသာ္စစ္ျပီးေခတ္ ကတ္စ္ဘီအစိုးရ အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုအခ်ိန္က ရခုိင္ျပည္နယ္ေတာင္ပို္င္းသို႕ ထြက္ေျပးလာေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ျပန္လည္ ေနရာခ်ေပးရာတြင္ မူလက ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ရခုိင္ရြာ ၁၂၉ ရြာရိွခဲ့ရာ ၆၈ရြာသာျပန္လည္ထူ ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအခ်ိန္ ကစျပီးဘဂၤလီ ကုလားတို႕က ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ ေတာ ေဒသတြင္ လူမ်ားစုျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ အႏၵိယႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈ မ်ားလည္း တစ္ျပိဳင္တည္း ေပၚခဲ့သည္။ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္စဥ္ အႏိၵယႏုိင္ငံထဲမွ မူဆလင္ အမ်ားစု ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားကို ခြဲထုတ္ျပီး ပါကစၥတန္ႏုိ္င္ငံ ထူေထာင္ေပးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚလာ၏။ ထိုသို႕ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤလားျပည္နယ္ကအေရွ႕ပါကစၥတန္ အျဖစ္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဘူသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသကကုလားမ်ားကလည္း ထိုေဒသမ်ားကို ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလန္ဒန္သို႕ လြတ္လပ္ေရး ေဆြးေႏြးရန္အသြား အႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေနရူးႏွင့္ ေတြ႕ခဲ့သည့္ အေၾကာင္း ၾကားဖူးၾက ပါသည္။သို႕ေသာ္ ထိုခရီးစဥ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပါကစၥတန္ႏုိ္င္ငံ သမၼတျဖစ္လာမည့္ အလီဂ်င္းနားႏွင့္ ေတြ႕ခဲ့သည္ကို သိသူနည္းေပလိမ့္မည္။

တကၠသိုလ္ေန၀င္း၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီးေနာက္ အလီဂ်င္းနားက ဘူသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသကို ပါကစၥတန္ႏိ္ုင္ငံအတြင္း ထည့္သြင္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလက္မခံေၾကာင္း၊ ထိုေဒသမ်ားသည္ ျမန္မာပိုင္ ျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိုေတာင္းဆိုမႈမ်ား မေအာင္ျမင္သည့္အခါ မူဂ်ာဟစ္ အမည္ခံ ကုလားဆိုးေသာင္းက်န္း သူမ်ား ေပၚလာသည္။ နယ္စပ္ေဒသတြင္ အေျခခံျပီး ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ ေဒသကို သီးျခားျပည္နယ္ ထူေထာင္ဖို႕ လုပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရစခန္းမ်ားကို တုိက္သည္။ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ သည္။တပ္မေတာ္ကလည္း ေကအင္ဒီအို အေရးႏွင့္ လံုးပန္းေနရသျဖင့္ အျမစ္ျပတ္ေအာင္မတိုက္ႏုိင္၊ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွသာ နယ္စပ္ရိွ မူဂ်ာဟစ္တို႕၏ ေတာင္ျပိဳစခန္းကိုသိမ္းပိုက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က သတင္းစာမ်ားကို ျပန္ဖတ္လွ်င္ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၅၄ အၾကားတြင္ ကုလားဆိုးဟု သတင္းစာမ်ားက ေခၚသည့္ မူဂ်ာဟစ္မ်ား မည္မွ် ရက္စက္ခ့ဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏုိ္င္သည္။

သို႕ေသာ္ စစ္ေရးတြင္ အေရးနိမ့္သြားသည့္ ကုလားမ်ားက ႏုိင္ငံေရးနယ္တြင္ေခါင္းေထာင္လာ ျပန္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေခါင္းေထာင္ႏုိင္ျခင္းမွာမူ ဖဆပလတြင္တာ၀န္ရိွေပသည္။ ထိုအခ်ိန္က ရခုိင္ ေဒသ ( ျပည္နယ္မျဖစ္ေသး) တြင္ ဖဆပလကအင္အားမေကာင္းပဲ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီ ညြတ္ေရးအဖြဲ႕ ရတညကအင္အားေကာင္းသည္။ ထိုအခါ ဖဆပလက ဘဂၤလီကုလားမ်ားကို ဖဆပ လအတြင္း၀င္ရန္ႏွင့္
အမတ္အေရြးခံရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ဤသို႕ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္မရိွေသာကုလားမ်ားမွာ ကုလားသူၾကီးက ေထာက္ခံစာေရးေပးလွ်င္ မဲေပးခြင့္ရခဲ့သည္။ထို႕ေၾကာင့္ အဒူေဂၚဖား၊ စူလတန္ အာမက္၊ အဘူခိုက္၊ အဘူေဘာ္ေရွာ့ ဆိုသည့္ မုတ္ဆိတ္ ဖားဖား ကုလားမ်ား သည္ ဖဆပလ အမတ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။

က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန ပါလီမန္အတြင္း၀န္ အျဖစ္ စူလတန္မာမြတ္ဆိုသူျဖစ္ခဲ့ဘူးသည္။ လ၀က အတြင္း၀န္ ကုလားတစ္ေယာက္လည္း ရိွခဲ့ေသးသည္။နံမည္မမွတ္မိေတာ့။ ကုလားကို လ၀က အတြင္း၀န္ ခန္႕ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ဘာေတြျဖစ္မလဲ စဥ္းစားသာ ၾကည့္ေပေတာ့။ ထိုေခတ္ ဖဆပလ အစိုးရက ရာသီအလိုက္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အေရွ႕ပါကစၥတန္မွကုလားမ်ားကို ပါမစ္ျဖင့္ ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုသို႕၀င္လာသူ အမ်ားစုကျပန္မသြားပဲ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ က်န္ေနခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္အိမ္ေစာင့္အစိုးရတက္မွသာ ထိုသို႕ ပါမစ္ျဖင့္ ၀င္ခြင့္ျပဳျခင္းကိုပိတ္ပစ္ခဲ့ရသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ စကားလံုးကိုလည္း ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလ အမတ္ျဖစ္ေနသည့္ ကုလားမ်ားက စတင္တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႕သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ရခိုင္မူဆ လင္ဟု ဆိုသည္။ တကယ္ေတာ့ ကုလားသည္ ကုလား၊ ရခိုင္သည္ ရခိုင္သာျဖစ္၏။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား သာရိွသည္။မူဆလင္မရိွ။

ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီလက္ထက္တြင္ နယ္စပ္ေဒသ၌ ခုိး၀င္မႈမ်ား ရိွေသးေသာ္လည္းယခင္ ကေလာက္မမ်ားေတာ့။ ကုလားဆိုးမ်ားလည္း နိဂံုးခ်ဳပ္သြားသည္။ သို႕ေသာ္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒအတြက္ ျပည္သူမ်ားထံမွ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားေတာင္းသည့္အခါ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာက ကုလားမ်ားကဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာေဒသကို ေမယုတိုင္းဟု သီးျခားဖြဲ႕စည္းရန္။အလံတြင္လည္း ၾကယ္ ၁၄ လံုးအစား ၁၅ လံုးထည့္ေပးရန္ စာတမ္းမ်ားျပဳစုတင္ျပခဲ့သည္။ အေတာ္ပင္ အရွက္မဲ့ ရဲတင္း ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္၏။

ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ လူမ်ိဳးရိွမရိွဆိုသည္ကိုရွင္းေလာက္ျပီဟုထင္ပါသည္။ ထိုသို႕ ခိုး၀င္ အေျခခ်ေနသည့္ ကုလားမ်ားကိုစိစစ္ရန္အတြက္ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရ လက္ထက္က ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊န၀တ အစိုးရ လက္ထက္က ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း မွတ္ပံုတင္စိစစ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႕လုပ္တိုင္း မွတ္ပံုတင္မရိွသည့္ကုလား မ်ားကဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႕ ထြက္ေျပး ျပီး သူတို႕ကို ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကႏိွပ္စက္သျဖင့္ ထြက္ေျပးလာရပါသည္ ဟု ေအာ္သည္။ ႏွစ္ၾကိမ္ လံုးတြင္ျမန္မာဘက္က လြတ္လပ္ေရးမရမီ ကာလထဲက မိဘမ်ားျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ေနခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပႏုိင္သူမ်ားကိုျပန္လက္ခံခဲ့သည္။ ထိုအခါ ခိုး၀င္လာ သူေတြက ဒုကၡသည္ နံမည္ခံျပီးဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွ က်န္ေနခဲ့ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ဟု နံမည္ခံလာၾကသည္။ရိုဟင္ဂ်ာတပ္ဦး ဆိုျပီး ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ဖြဲ႕သည္။

အခု ထိုင္းမွာ၊ မေလးရွားမွာ ရိွေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားသည္ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ မွ ထြက္ခြာလာသည့္ ကုလားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုႏုိ္င္ငံေတြကိုသြားသလို ျမန္မာႏုိင္ငံထဲသို႕လဲ ခိုး၀င္ဖုိ႕ ၾကိဳးစား ေနဆဲျဖစ္သည္။

ဒါ့ေၾကာင့္လဲ အစိုးရက နယ္စပ္မွာ လ၀ကေတြကို အမ်ားအျပား ခ်ထားျပီး နယ္စပ္ေဒသကို ထိန္းသိမ္း ေနရသည္။ သို႕ေသာ္ ကုလားမ်ားက ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွထြက္ေျပးလာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားျဖစ္သည္၊ ျမန္မာတို႕က ႏိွပ္စက္သျဖင့္ထြက္ေျပးလာရပါသည္ဆိုျပီး ထို္င္းမွာ၊ မေလးရွားမွာ ႏုိ္င္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ရေအာင္ ကုလားမူ၊ ကုလားခၽြဲလုပ္သည္။ ဘာအေၾကာင္းျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရ ကို တြယ္ဖို႕ အခြင့္အေရးရလွ်င္ ေတာ္ျပီဆိုသည့္ အတိုက္အခံမ်ားကလည္းရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို ျမန္မာအစိုးရ၏ ေနာက္ထပ္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ပံုေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ မီဒီယာ ေပၚတင္လာၾကသည္။သုိ႕ေသာ္ ယခုကိစၥသည္ တပ္မေတာ္ အစိုးရႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥမဟုတ္၊အမ်ိဳးသား ေရးျဖစ္သည္။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံထဲကိုနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထိုးေဖာက္ လာခဲ့သည့္ ကုလားမ်ားက သမိုင္းတြင္ မရိွသည့္လူမ်ိဳးစုနံမည္ကို ဖန္တီးျပီး ျမန္မာႏုိ္င္ငံထဲတြင္ တရား၀င္ေျခကုတ္ယူဖို႕လုပ္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ျပႆနာ မဟုတ္ပါ။ လူ႕အခြင့္အေရး ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ မိမိတို႕ခ်င္း သေဘာထား ကြဲျပားမႈမ်ားကို ေဘးခ်ိတ္ျပီးရိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိ္င္ငံ တကာမ်က္ႏွာစာမွာခိုင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါ၏။


အဏၰ၀ါစစ္သည္

Sunday, April 22, 2012

ဆရာကိုဆိတ္ဖြားေျပာေသာ ဂ်ပန္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ rare earth ေခၚ ရွားပါးသတၱဳမ်ားအေၾကာင္း ( ၂ )

( ယခုေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပမည့္အေၾကာင္းအရာတို႔မွာ ဆရာကိုဆိတ္ဖြားမွ ကၽြန္ေတာ့္အား ေျပာျပေသာ rare earth ေခၚ ရွားပါးသတၱဳမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္ ၊  စာမေလးေစရန္အတြက္ ဆရာကိုဆိတ္ဖြားေျပာသည့္အထဲမွ အခ်ိဳ႕ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသံုးတစ္ခ်ိဳ႕ကို အရပ္သံုး စကားတစ္ခ်ိဳ႕ျဖင့္ ျပင္ဆင္အစားထိုးခဲ့ျခင္း စာေခ်ာေစရန္ အထားအသိုျပင္ဆင္ထားျခင္းမ်ား မွအပ ဆရာကိုဆိတ္ဖြား၏ မူရင္းအာေဘာ္အတိုင္းသာ ျဖစ္ပါသည္ ။ စာေရးသူ  )

Rare Earth Elements ဆိုသည္မွာ
 

Rare Earth Elements ဆိုတာကေတာ့ Periodic Table မွာ အနီေရာင္နဲ႕ ၀ိုင္းျပထားတဲ့ ျဒပ္စင္ေတြ ကို ေခၚတာပါဘဲ ၊ စုစုေပါင္း ၁၇ မ်ိဳးရွိတယ္ ၊ သဘာ၀မွာေတာ့ ဒီ Elements ေတြကို အျခားျဒပ္စင္ေတြနဲ႕ေပါင္းျပီး ေအာက္ဆိုဒ္ေတြ  အျဖစ္နဲ႕ ေတြ႕ရမ်ားတယ္ စာေတြမွာေတြ႔ရတဲ့ RE , REE ,REM စတာေတြဟာ ဒီရွားပါးသတၱဳေတြကို အတိုေခၚၾကတာပါဘဲ
  • RE = rare earth
  • REM = rare earth metals
  • REE = rare earth elements
  • REO = rare earth oxides
  • REY = rare earth elements and yttrium
  • LREE = light rare earth elements
  • HREE = heavy rare earth elements


Rare Earth ၏အစႏွင့္ စိတ္၀င္စားဘြယ္အမည္မ်ား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသား ဓါတုေဗဒ နဲ႕ တြင္းထြက္ေဗဒ ပညာရွင္ Johan Gadolin ဟာ ၁၈၀၀ ခုႏွစ္ေလာက္က သူ႔ႏိုင္ငံ ထဲက Ytterby ဆိုတဲ့ရြာကေလး ( ယေန႕တြင္ အဆိုပါရြာေလးသည္ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ ပိုင္နက္ထဲတြင္ရွိပါသည္ ) မွာ ဒီေန႕အေခၚ gadolinite ေခၚတဲ့ တြင္းထြက္တစ္မ်ိဳးကို စေတြ႕ခဲ့တာကေန ဒီေန႕ Rare Earth ရဲ႕ သမိုင္းက စတယ္လို႕ ေျပာရမယ္ သူ႕အရင္ေတြ႕တဲ့လူအခ်ိဳ႕ရွိေပမယ့္ သူ႕လို သိပၸံနည္းက် မေဖၚထုတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး ။ဒီ Ytterby ဆိုတဲ့ရြာေလးဟာ rare earth သမိုင္းမွာ အေတာ္အေရးပါတယ္  ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ရွားပါးသတၱဳျဒပ္စဥ္ ၁၇ မ်ိဳးထဲက Yttrium ,Gadolinium , Terbium Ytterbium ျဒပ္စဥ္ေတြဟာ ဒီရြာေလးကေနစေတြ႕တာ ျဖစ္ေနလို႕ပါဘဲ ။

Rare Earth ေတြရဲ႕အမည္ေတြဟာလည္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတယ္ ဥပမာ အေနနဲ႕ ေျပာရရင္ Yttrium , Ytterbium ဆိုတဲ့ elements  ေတြရဲ႕ အမည္ေတြဟာ ကို သူတို႕ကို စျပီး ေတြ႕ခဲ့တဲ့ Ytterby ဆိုတဲ့ရြာကေလး အမည္ကို အစြဲျပဳျပီးေခၚထားတာ Gadolinium ဆိုရင္လဲ ဒီလိုပါဘဲ သူ႕ကို အရင္က   Ytterby ရြာကေလးကေတြ႔လို႕ Ytterbite လို႕ေခၚခဲ့ျပီးမွ ေနာက္ပိုင္းမွ သိပၸံ ပညာရွင္ၾကီး Johan Gadolin ကိုဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႕ Gadolinium လို႕ ေျပာင္းေခၚခဲ့တာ ၊ Lanthanum ဆိုတဲ့ element ရဲ႕ အမည္ကေတာ့ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္တယ္ သူက ဂရိဘာသာစကား "lanthanein" ကေနလာတာ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ Hidden လို႕ အဓိပၸါယ္ရတယ္ ။ Lutetium ဆိုတဲ့ရွားပါး Elements ကေတာ့ သူ႕ကိုစတင္ေတြ႕ရွိရတဲ့ Lutetia ဆိုတဲ့ ျမိဳ႕ကို အစြဲျပဳျပီးေခၚတာ အဲဒီ Lutetia ဆိုတဲ့ျမိဳ႕ဟာ ဒီေန႕ ကမၻာေက်ာ္ပဲရစ္ျမိဳ႕ၾကီးေပါ့ ။က်န္တဲ့ elements ေတြမွာလည္း ဒီလို စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ အမည္ျဖစ္ေပၚလာပံုေလးေတြ ရွိေသးတယ္ ။


 Rare Earth ၏အသံုး၀င္ပံုမ်ား

 Rare Earth ရဲ႕အသံုး၀င္ပံုေတြကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မ်ားလြန္းလို႔ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေထာင္ ဆိုတာလို ျဖစ္ေနမွာမို႕ အက်ဥ္းေလာက္ ေျပာခ်င္တယ္ ... ၊ ဥပမာအေနနဲကေျပာရရင္ aerospace components လို႕ေခၚတဲ့ အာကသ သိပၸံဆိုင္ရာ ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ aluminium-scandium alloy လို႕ေခၚတဲ့ သတၱဳစပ္တစ္မ်ိဳးရဘို႕ Scandium ဆိုတဲ့ Rare Earth Elements ဟာ မရွိမျဖစ္လိုတယ္ ၊အလားတူပဲ ေန႕စဥ္အမ်ားျပည္သူသံုးပစၥည္းေတြ ျဖစ္တဲ့  ကြန္ျပဴတာ memory ေတြ ၊ Chip set ေတြ ၊ DVD ေလဆာ ျပားေတြ ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြ ၊ စမတ္ဖုန္းေတြရဲ႕ Touch Screen ေတြ LED TV ေတြ  နာမည္ေက်ာ္ ipad  တို႕လို Tablet ေတြ ကင္မရာ LENS ေတြ က်န္းမာေရးကုထံုးေတြမွာ လိုတဲ့ ေလဆာေရာင္ျခည္ထုတ္လုပ္ေရးေတြ မွာ ဒီ Rare Earth Elements ေတြဟာ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု အဓိကလိုအပ္ေနတယ္ ။ Rare Earth Elements ေတြမရွိရင္ ဒါေတြမရွိေတာ့ဘူးေပါ့ ဒါဆိုရင္ ကမၻာသူကမၻာသားေတြရဲ႕ လူမႈေရး က်န္းမာေရး စီးပြားေရးေတြ အားလံုးကို ရိုက္ခတ္လာေတာ့မယ္ ။

ဒါ့အျပင္ Rare Earth Elements စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးေတြမွာလည္း  မရွိမျဖစ္လိုေနတယ္Lanthanum ဟာ night-vision goggles လို႕ေခၚတဲ့ ညၾကည့္မွန္ေျပာင္းေတြ ၊ Neodymium  လို႕ေခၚတဲ့ Rare Earth Elements ဟာ  laser range-finders( ေလဆာေရာင္ျခည္သံုးပစ္မွတ္ရွာေဖြေရးစံနစ္), guidance systems (ဒံုးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထိေရာက္ေစရန္ လမ္းညႊန္ထိန္းခ်ဳပ္စံနစ္ ), အျခားစစ္ဘက္သံုး အဆင့္ျမင့္ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းေတြ မွာ သူမပါရင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး ၊ အလားတူပဲ ပစ္မွတ္ကို အထူးတိတိက်က် ထိေရာက္ေအာင္ပစ္ႏိုင္တဲ့ precision-guided weapons ေတြ အေမရိကန္တို႕ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာ stealth technology ေတြမွာ မျဖစ္မေနလိုအပ္တဲ့ "white noise" production ေတြမွာ Samarium လို႕ေခၚတဲ့ Rare Earth Elements မပါရင္ ျဖစ္ကိုမျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ဒီ  Rare Earth Elements ေတြဟာ အေရးပါ အရာေရာက္ေနၾကတယ္  ။


( Rare Earth Elements ႏွင့္ ကမၻာၾကီး၏ ျပႆနာမ်ား ေနာက္ဆံုးအေျခအေန ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Rare Earth Elements မ်ားေတြ႕ရွိႏိုင္မႈ ၊ ဂ်ပန္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ Rare Earth Elements မ်ား၏ အေရးပါပံု ႏွင့္ ဆရာကိုဆိတ္ဖြား၏ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို မနက္ျဖန္ တြင္ ဆက္လက္ ေဖၚျပေပးသြားပါမည္ ။)

ေန၀င္းSaturday, April 21, 2012

ဆရာကိုဆိတ္ဖြားေျပာေသာ ဂ်ပန္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ rare earth ေခၚ ရွားပါးသတၱဳမ်ားအေၾကာင္း

ယခုတစ္ေခါက္ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ျမန္မာသၾကၤန္ရက္မ်ားႏွင့္တိုက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ဆရာေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဆီသို႕ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို မေရာက္ရွိပဲ ယေန႕မွသာ ဆရာေနထိုင္ရာ  ခ်င္းေခ်ာင္းရိပ္သာလမ္း ရွိ ေနအိမ္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္။ ဆရာ႕အိမ္ထဲသို႕ေရာက္သည္ႏွင့္  စာၾကည့္ခန္းထဲတြင္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို စိတ္၀င္တစား ဖတ္ရႈေနေသာ ဆရာကိုဆိတ္ဖြားအား အဆင္သင့္ဆိုသလိုေတြ႔ရွိ ရျပီး ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခ်ိဳးအေကြ႕ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း မ်ား ေျပာျဖစ္ၾကေလ၏ ။

ထိုသို႕ေျပာၾကသည့္အထဲတြင္ အျငိမ္းစားယူသြားျပီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊအေၾကာင္းလည္းပါ၏ ၊ မၾကာမီက ထိန္းသိမ္းထားရာမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ခင္ညြန္႕ အေၾကာင္းလဲပါ၏ ၊ NLD ပါတီ ေနရာအားလံုးနီးပါးတြင္ အႏိုင္ရရွိသည့္အေၾကာင္း ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္းလည္း ပါေလ၏ ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အားျပိဳင္မွဳမ်ားအေၾကာင္းလဲပါေလ၏ ၊ ထိုသို႔ေျပာဆိုေနသည့္အထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ၏ဂ်ပန္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္အေၾကာင္းေရာက္ရွိသြားေသာအခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္က 

"ဆရာရယ္ အခု သမၼတၾကီးရဲ႕ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ကေတာ့ျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ သတင္းေကာင္းေတြ ဆက္တိုက္ၾကားေနရတယ္ ဆရာ ODA ေတြျပန္ေပးမယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးကိစၥေတြ ျဖစ္တဲ့ ေရေပးေ၀ေရး ၊ေရဆိုးထုတ္ေရး ၊ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႕ေ၀ေရးေတြမွာ ဂ်ပန္က အကူညီေတြေပးမယ္ ၊ ေၾကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၇ ဘီလီယံကို ေလ်ာ္ေပးမယ္ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းေတြသင္တန္းေပးဘို႕ ယန္း သန္း၂၀၀ ေပးမယ္ ၊ အိုင္စီတီက႑ေတြမွာ နည္းပညာကူညီမယ္ ၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ ...စံုေနတာပါဘဲဆရာရယ္...တိုင္းျပည္အတြက္ ၀မ္းသာစရာေတြ မဟုတ္လား " ဟု အားရ၀မ္းသာေျပာလိုက္ရာ ....ဆရာကိုဆိတ္ဖြားက ျပံဳးရံုသာျပံဳးျပီး ေခါင္းညိမ့္ကာ...

ေမာင္ရင္က ကိုယ္ကရမွာေတြပဲေျပာေနေတာ့တာကိုး..... ကိုယ္ကျပန္ေပးရမယ့္ဟာေတြ လည္း ျပန္ၾကည့္ဦးမွရမယ္ ဒီလိုေျပာလို႕ဂ်ပန္ကိုမလိုလားတဲ့သေဘာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေတြမွာလည္း ဒီလိုပဲေဖၚျပၾကတယ္ ဂ်ပန္က ျမန္မာကို ကူညီတယ္ေပါ့ ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအ ခုလိုအေထာက္အပံ့ေတြ ျပန္ေပး ေၾကြးေတြေလ်ာ္ လုပ္ေနတာဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလည္း တစ္ခုထဲေၾကာင့္ေတာ့မဟုတ္ဘူး  ဂ်ပန္က ျမန္မာဆီက ျပန္ယူမယ့္ဟာေတြလည္း ရွိေနတယ္ ဆိုတာကို သိထားရမယ္ ေမာင္ရင္တင္မဟုတ္ဘူး ျမန္မာျပည္သူေတြအားလံုးလည္းသိထားသင့္တယ္ ၊ သိေအာင္လုပ္ေပးဘို႕လဲ မီဒီယာေတြမွာတာ၀န္ရွိတယ္ ၊ ဒီလိုမဟုတ္ရင္ ဂ်ပန္ကေပးတာေတြ ပဲဗမာက ရျပီး တို႕ကဘာမွျပန္မေပးရဘူးလို႕ ကမၻာက အထင္ေရာက္ေနရင္ တို႕ျမန္မာေတြဘက္က တစ္ပန္းရႈံးတာေပါ့ကြာ....

ဆရာကိုဆိတ္ဖြား စကားဆံုးလွ်င္ဆံုးျခင္းပဲ  " ဆရာရယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕လို ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံငယ္ေလးဆီက ဂ်ပန္လို အစစခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံက ဘာမ်ားရစရာရွိလို႕လည္း ဆရာရယ္ " ဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ ရာ ဆရာကိုဆိတ္ဖြားက 

"ေမာင္ရင္ rare earth လို႕ေခၚတဲ့ ရွားပါးသတၱဳေတြ အေၾကာင္း ၾကားဘူးမွာေပါ့ " ဟု ေမးခြန္းျပန္လွန္ထုတ္လိုက္ရာ ကၽြန္ေတာ္က " ၾကားေတာ့ၾကားဘူးပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတိတိပပေတာ့မသိပါဘူးခင္ဗ်ာ " ဟု ျပန္ေျဖလိုက္ေလ ၏ ။

" ဒီလိုေမာင္ရင္ရ ကမၻာေပၚမွာ rare earth လို႕ေခၚတဲ႕ ရွားပါးသတၱဳေတြဟာ ဒီဘက္ေခတ္မွာ သိပ္ျပီး အသံုး၀င္လာတယ္ ၊ ရွားပါးသတၱဳဆိုတဲ့အတိုင္း ရွားပါးလိုက္တာကလည္း မေျပာနဲ႕ေမာင္ေရ...  အပံုတစ္သန္းမွာ ဒီရွားပါးသတၱဳေလးေတြ ၈၀ ပံုေလာက္ပါရင္ကိုပဲ ၀မ္းသာေနရတဲ့အျဖစ္မ်ိဳး ကြ ၊ ဒီရွားပါးသတၱဳေတြကလည္း ကမၻာေပၚမွာ တရုတ္ျပည္က အမ်ားဆံုးထြက္တယ္ ၊ ကမၻာ့ ရွားပါးသတၱဳ ေစ်းကြက္ထဲက ၈၀%ေက်ာ္ဟာ တရုတ္ျပည္က ထုတ္ေရာင္းေနတာ ၊ ဒီလိုအေျခအေနကေန မႏွစ္ကေတာ့ တရုတ္ျပည္ဟာ သူ႕ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနလို႔ပါဆိုျပီးေတာ့ ဒီရွားပါးသတၱဳေတြ ျပည္ပတင္ပို႔မႈေတြကို ရပ္ဆိုင္းပစ္လိုက္တယ္၊ အရင္စာခ်ဳပ္ လက္က်န္ေလးေတြ ဆက္ပို႕ျပီးရင္ ဒါ တင္ပို႕မႈကို လံုး၀ ရပ္ပစ္လိုက္ေတာ့မယ္လို႕ ဆိုတယ္ "

"ဟာဒါဆိုရင္ က်န္တဲ့ လိုေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြေတာ့  ဒုကၡေပါ့ေနာ္ "

ဒါေပါ့ေမာင္ရင္ရာ... ဒီအထဲမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာလည္း ထိပ္ဆံုးက ပါေနတာေပါ့ကြာ... ဂ်ပန္ဟာ ဒီရွားပါးသတၱဳမရရင္ ျပႆနာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတယ္ ၊ ဆိုပါေတာ့ ipad တို႕လို Tablet PC ေတြ smart phone ေတြ ေနာက္ျပီး ကြန္ျပဴတာအစိတ္အပိုင္းေတြ ေနာက္ျပီး အာကာသဆိုင္ရာ ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီ rare earth ေတြဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္ ဒါမရွိရင္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ထုတ္လို႕ကိုမရဘူး  ၊ ခုကမၻာ့ေစ်းကြက္ရဲ႕ ၈၀ % ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ တရုတ္က မေရာင္းေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ဒီပစၥည္းေတြ ထုတ္ေနတဲ့ စက္ရံုေတြ ၊ ႏိုင္ငံေတြ ၊ ကုမၼဏီေတြဟာ အေတာ္ကို ေခါင္းရႈပ္ေနရတဲ့အျဖစ္မ်ိဳးကိုေရာက္ေနတယ္ ။

" ဟာ...ဆရာေျပာတာ စိတ္၀င္စားစရာပါလားဆရာ ဒီ rare earth ဆိုတာ ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးေတြကို ေခၚတာလည္း ၊ ေနာက္ျပီး ဘယ္လိုေနရာေတြမွာ သံုးရတာလည္း ၊ ဘယ္သူကစျပီးေတြ႕တာလည္း ၊ ေနာက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရာ ဒါေတြ ရွိလား ဆိုတာေတြ ကၽြန္ေတာ္ သိခ်င္လာတယ္ ဆရာ ၊ ဆရာအခ်ိန္ရရင္ နည္းနည္းအေသးစိတ္ျပီး ရွင္းျပေပးပါ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေရးျပီး ဆိုဒ္မွာတင္ခ်င္လို႕ပါ ခင္ဗ်ာ.." ဟု ေျပာေျပာဆိုဆို ေမးခြန္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ေမးလိုက္ရာ ဆရာကိုဆိတ္ဖြားသည္ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္သည္မ်ားကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္ ရွည္လ်ားစြာ ရွင္းျပေလသည္ ။


ေန၀င္း

Thursday, April 19, 2012

ေျမးအဘြား ႏွစ္ဦးအား စက္ေခါင္းေမာင္းလက္ေထာက္က ရုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ ကယ္တင္


မွတ္ခ်က္
 
ဒီသတင္းမ်ိဳးေရးရင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြကို ျပည္သူေတြေလးစားသြားမွာစိုးလို႕ ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲ ျပည္သူနဲ႕ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြၾကား ေလ်ာ့ပါးေနတဲ့ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားမႈေတြ တိုးလာမွာစိုးလို႔ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ေရးတဲ့လက္ေတြႏူမွာစိုးလို႕ထင္ပါတယ္  အစိုးရသတင္းစာကလြဲလို႕ ဘယ္သတင္းဌာနကမွ သတင္းမရၾကဘူး ။


မရွိမေကာင္း ရွိမေကာင္း ၊ မေပါင္းလည္းခက္ ေပါင္းလည္းခက္ၾကသူမ်ားဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ား အနက္ လက္နက္ တင္သြင္းတင္ပို႔မႈမႇလြဲၿပီး က်န္အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ အားလံုးကို တစ္ႏႇစ္ၾကာရပ္ဆိုင္းထားရန္ သမဂၢ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီလိုက္ၿပီျဖစ္တယ္လို႕ သတင္းေတြအရ သိရပါတယ္ အလားတူပဲ ျဗိတိန္ကလည္း အကန္႕အသတ္နဲ႕ယာယီအားျဖင့္ရပ္ဆိုင္းေပးမယ္ ၊ အျခားႏိုင္ငံေတြကလည္း အလားတူ သေဘာေဆာင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈကို ယာယီအားျဖင့္ရပ္ဆိုင္းေပးၾကမယ္ လို႕ ဆိုပါတယ္ ဒီလိုအေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ခုလိုလုပ္မွာကို ျပည္တြင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လည္း ေထာက္ခံတယ္လို႔ဆိုပါတယ္  ဒါေတြဟာ မေကာင္းဘူးလို႕ ေျပာလို႕မရ သလို ေကာင္းတယ္လို႕ လဲ ေျပာလို႕မရပါဘူး ။

ဘာလို႕မေကာင္းသလဲဆိုေတာ့ ဒီလို တစ္ႏွစ္ေတြ ယာယီေတြအကန္႕အသတ္ေတြလုပ္ေနရင္  ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ  ဂ်ပန္ အေမရိကန္ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ ကုမၸဏီၾကီးေတြဟာ အရင္းအႏွီးၾကီးၾကီးနဲ႕ အေျခခိုင္ခိုင္ စိတ္ခ်လက္ခ် လုပ္ရမယ့္အေျခအေနမ်ိဳးေတြ မရွိေသးတဲ့အတြက္ လာလည္းလာမွမဟုတ္ပါဘူး ဘာမွလဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွာမဟုတ္ပါဘူး ေပါေခ်ာင္ေကာင္းေတြ ရရင္ရသေလာက္၀င္လုပ္မယ္ ျပန္ပိတ္ရင္လဲ ျပန္တာေပါ့ကြာဆိုတဲ့ အျမီးက်က္အျမီးစား ေခါင္းက်က္ေခါင္းစား ကုမၸဏီေတြပဲ၀င္လာျပီး ျမန္မာေတြ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ေနရဦးမွာမို႕ပါ .....။

တျခားေကာင္းတဲ့ဘက္ကေတြးရင္ေတာ့ အေျခခိုင္တဲ့ ကုမၸဏီၾကီးေတြ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ဘို႕အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ  မရွိေသးဘူး  The Union of Myanmar Foreign Investment Law ကလုပ္ေနတုန္း ၊ money transaction အတြက္ Banking ေကာင္းေကာင္းေတြ  အရင္၀င္ရဦးမယ္ ၊ stock exchange market ေတြ လုပ္ေနတုန္း ဒီဟာေတြအတြက္ အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္မကလိုတယ္ ဒီ႕အျပင္ အဆင့္မီဆိပ္ကမ္းေတြ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုအပ္ခ်က္ေတြကလည္းရွိေနတုန္းဆိုေတာ့ ခု၀င္မယ္ဆိုရင္လည္း ၀င္လို႕အဆင္မေျပေသးတဲ့အတူတူ ဒီလိုအေျခခံအေဆာက္အဦေတြ ျမန္ျမန္ေပၚ လာေအာင္ ဖိအားေပး တိုက္တြန္းတဲ့အေနနဲ႕ ခုလို တစ္ဆင့္ျခင္းရုပ္သိမ္းတယ္ ဆိုျပီး ျမင္မယ္ဆိုရင္ ျမင္ေပးလို႕ရတယ္ ။

အေကာင္းျမင္ေပးလို႕မရတာက အစိုးရက အက်ဥ္းသားေတြကို လပိုင္းအတြင္းမွာ ခုလိုပဲ တစ္ဆင့္ခ်င္း လႊတ္ေပးတုန္းက ဒါဟာ အက်ဥ္းသားေတြကို ႏိုင္ငံေရးမွာဓါးစာခံလုပ္ေနတာ မယားငယ္လစာေပးသလိုလုပ္ေနတာစတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ျမန္မာျမန္မာခ်င္း အင္မတန္အသံက်ယ္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကမီဒီယာေတြ ၊ Public Speaker လို႕ေခၚတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေတြ ၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ခုလိုကိုယ့္ႏိုင္ငံကို Sanction ကို ႏွစ္နဲ႕ခ်ီျပီး အခ်ိန္ဆြဲျပီးႏိုင္တိုင္းက်င့္ေနတာကို ၊ ခင္ဗ်ားတို႕စြပ္စြဲခဲ့သလို မယားငယ္ေပးေပး ေနတာကို ဘာသံမွ မထြက္ရဲၾကဘူး ၊ အ ကုန္ၾကျပီ  ၊ နားမ်က္စိေတြ ပင္းကုန္ ကန္းကုန္ၾကျပီ ၊ ရူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ကုန္ၾကျပီ ...........။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ျဖင့္ရင္ ေနေကာင္းတယ္မေကာင္းဘူး ၊ ဦးထုပ္ေဆာင္းတယ္မေဆာင္းဘူး ဘယ္မင္းသားကေတာ့ျဖင့္ရင္ မုန္႕ဟင္းခါးထဲ ဘဲဥပါတာၾကိဳက္တယ္မၾကိဳက္ဘူး  ဘယ္မင္းသမီး ေအာက္စလြတ္တယ္ မလြတ္ဘူး  ၊ ဘယ္အဆိုေတာ္ကေတာ့ျဖင့္ ကေလးဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေမြးမယ္ မေမြးဘူး ဘယ္ေမာ္ဒယ္ကေတာ့ျဖင့္ ရင္သားၾကီးလာေအာင္ ေဆးစားတယ္မစားဘူး ၊  ဘယ္အလွဖန္တီးရွင္အေျခာက္ကေတာ့ ရက္အားတယ္မအားဘူးေလာက္ေရးေနမယ့္ အတူတူ ဘာမွမေရးတာအေကာင္းဆံုးပါဘဲ .....။

ခင္ဗ်ားတို႕ တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ယံုရခက္ၾကီးပါဘဲ.....ဒီလိုစတုတၳမ႑ိဳင္မ်ိဳး ရွိေနမယ့္အစား မရွိတာကမွေကာင္းဦးမယ္ ဗ်ာ.....မရွိမေကာင္းရွိမေကာင္း ၊ မေပါင္းလဲခက္ ေပါင္းလဲခက္ ၏ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႕ကို ဆိုလိုတာမ်ား ျဖစ္ေနမလားေတြးေနမိတယ္....။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားFriday, April 13, 2012

ဘိုးေတာ္ကိုးကြယ္ ၊ ခ်ဲတြက္ေသာျမန္မာတို႕ႏွင့္ ကလင္ဒါက် NLD

  တေန႕သ၌ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕၏ ထူးဆန္းေသာဓေလ့စရိုက္မ်ားအေၾကာင္းကို စဥ္းစားေနေလ၏ ၊ ထိုသို႕စဥ္းစားမိသည့္အထဲတြင္ ျမန္မာတို႕၏ ရိုးရာယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားအေၾကာင္းလည္းပါ၏ ၊ျမန္မာအမ်ားစုတို႕သည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ ဗုဒၶဘာသာကို အမ်ားစု ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကေလသည္ ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေထရ၀ါဒ အဆံုးအမႏွင့္ လားလားဆန္႕က်င္ေသာ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း ၊ ဘိုးေတာ္ ယံုၾကည္ျခင္း ၊ လက္ဖြဲ႔ အင္း အိုင္ အစရွိသည္တို႕ကို အလြန္အမင္းယံုၾကည္ျခင္းတို႕ကို လည္း ပူးတြဲျပဳလုပ္ၾကျပန္ေလ၏ ၊ ဘုရားစင္လည္းရွိ၏ နတ္အုန္းလဲဆြဲ၏ ၊ ဘိုးေတာ္ရုပ္ကိုလည္း ေရေႏြးၾကမ္းကပ္၏ ၊ အမ္းကုန္းဟုေခၚေသာ ဦးတိပြားရုပ္ကိုလည္းတင္ထား၏ ၊ သူရႆတီမယ္ေတာ္ကိုလည္း ပန္းဆက္ထားျပန္ေလ၏ အံ့ဖြယ္ ျမန္မာတို႕ပါတကားဟု ေတြးမိ၏။

 ထိုသို႕ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာတတ္ပါသည္ဆိုေသာ ပညာရွင္မ်ားလည္းပါ ၏ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားလည္းပါ၏ ၊ ဆရာ၀န္မ်ားလည္းပါ၏ စစ္ဗိုလ္မ်ားလည္းပါ၏ ၊ ကုန္သည္ၾကီး ကုန္သည္ေလး မ်ားမွ အစ ေစ်းသည္မ်ားအဆံုး ပါ၏ ၊ ျခံဳ၍ဆိုရသူ လူ႕အဆင့္အတန္းမ်ိဳးစံုပါ၏ ၊ ထိုသူတို႕သည္ စာေပပိဋကတ္အရာတြင္ကၽြမ္းက်င္လွေသာ ဆရာေတာ္ သမားေတာ္ၾကီးမ်ားက ထိုသို႕ျပဳရန္မသင့္ပံုကို အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ဆံုမေတာ္မူလွ်င္ ထိုဆရာေတာ္သမားေတာ္ၾကီးမ်ားကို မဆိုင္းမတြဆိုသလို  မုန္းပစ္လိုက္ျပန္၏ ၊ ခ်ဲနံပါတ္ေပးေသာ ဘုန္းၾကီး ဘိုးေတာ္ အစရွိသူတို႕၏ ေက်ာင္းသင္ခန္းမ်ားတြင္ လွဴမည့္တမ္းမည့္သူမ်ားလွ၏ ေန႕ညမျပတ္ လူစည္ကားေနျပီး အမွန္တကယ္ တရားက်င့္ၾကံအားထုတ္ေနေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္တို႕ ထံတြင္ကား ကိုးကြယ္သူနည္းလွသည္ ့အျဖစ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ကိုးကြယ္သည့္အရာတြင္ ျမန္မာအမ်ားစုတို႕ အလြဲၾကီးလြဲေနျပီဟု မွတ္ယူရမည္သာျဖစ္၏ ။

အျခားဥပမာ တစ္ခုရွိေသး၏ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေသာ ထီတစ္မ်ိဳး၏ ေနာက္ဆံုး ဂဏန္း ၃ လံုးကို ယူကာ ခ်ဲထီဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ျမန္မာတို႕ အစြဲၾကီးစြဲေနေသာ ထီတစ္မ်ိဳးရွိေလ၏ ၊ ထိုထီကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားေရွ႕၌ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ကဲ့သို႕ေသာအရာထဲမွ ေဂၚလီလံုးကေလးမ်ားကို ႏိႈက္ယူကာ ထီဖြင့္သည့္စံနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကို ယခုကဲ့သို႕ အိုင္တီေခတ္ၾကီးထဲတြင္ လူတိုင္းသိၾက၏ ၊ ထိုသို႕သိပါလွ်က္ႏွင့္ပင္ ျမန္မာတို႕သည္ ထိုဂဏန္းကို တြက္ၾကေလ၏ ၊ ၾကံၾကံဖန္ဖန္တြက္နည္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရွိေလ၏ ၊ ခ်ိဳင္းဟူေသာ ဂဏန္းမ်ားေရးထားသည့္ စာရြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္စိမ့္စိမ့္ၾကည့္ကာ  ေဖၚထုတ္ၾကသူမ်ားလည္းရွိ၏ ၊ ႏွစ္ရွည္လမ်ားက ေပါက္ဂဏန္းမ်ားကို စီကာစဥ္ကာေရးထားသည့္ ကလင္ဒါ ဟူေသာ ေပါက္စဥ္ဇယားတစ္ခုေပၚတြင္ မွ်ားမ်ား ေလးေထာင့္ကြက္မ်ား ျဖင့္ ရႈပ္ရွက္ခတ္ေအာင္ ဆြဲရင္း ယခုလာမည့္ ေပါက္ဂဏန္းကို မွန္းဆသူမ်ားကလည္းမရွား ၊ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရင္းမွ ေဖၚထုတ္ရရွိေသာ ဂဏန္းကို ကလင္ဒါက် ဂဏန္းဟု ေခၚျပန္ေလ၏ ။ ခ်ဲေပးေသာ ဘိုးေတာ္ ၊ ဘုန္းၾကီးအစရွိသူတို႕၏ ကိုယ္လက္ႏႈတ္အမူအယာ ၊ စားေသာအစားအေသာက္ ၀တ္ဆင္ေသာ အေရာင္ တို႕ကို တစ္ေနကုန္ထိုင္ၾကည့္ကာ ခ်ဲဂဏန္းေဖၚေနေသာ အံ့ဖြယ္ ျမန္မာမ်ားလည္းရွိေလ၏ ။ၾကက္ကန္းတိုး၍ တိုက္ဆိုင္သြားသူမ်ားလည္းရွိေလ၏ ၊ လြဲသြားသူတို႕ကား ပို၍မ်ား၏ ထိုသို႕လြဲသြားသည့္တိုင္ ျမန္မာတို႕သည္ အရႈံးကို လက္မခံပဲ ပါ၀ါႏွင့္ထြက္သြားသည္ဆိုကာ ဇြတ္ေရာ အတင္းေရာဆိုသလို တည့္ယူၾကျပန္ေလ၏ ထိုပါ၀ါမွာလည္း ျမန္မာပါ၀ါ ၊ ထိုင္းပါ၀ါဟူျပီး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားခြဲကာ မိမိအယူအဆႏွင့္မကိုက္မခ်င္းဇြတ္ တြက္ယူၾကျပန္ေလ၏ ထူးဆန္းလွေသာ ျမန္မာတို႕၏ စိတ္ပါတကားဟု မွတ္ခ်က္ျပဳမိေလ၏ ။

ျမန္မာတို႕အရူးထသည့္ ခ်ိဳင္းတစ္မ်ိဳး


  ထိုသို႕ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ အထက္က ေဖၚျပခဲ့သကဲ့သို႕ အဆင့္ျမင့္ပညာတတ္ပါသည္ဆိုေသာ ပညာရွင္မ်ားလည္းပါ ၏ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားလည္းပါ၏ ၊ ဆရာ၀န္မ်ားလည္းပါ၏ စစ္ဗိုလ္မ်ားလည္းပါ၏ ၊ ထိုခ်ဲထီကို ဖမ္းရန္တာ၀န္ရွိေသာ ရဲမ်ားလည္းပါ၏ ကုန္သည္ၾကီး ကုန္သည္ေလး မ်ားမွ အစ ေစ်းသည္မ်ားအဆံုး ပါ၏ ၊ ျခံဳ၍ဆိုရသူ လူ႕အဆင့္အတန္းမ်ိဳးစံုပါေနျပန္ေလ၏ ။ထိုထီကိုလြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ထိုးရသည္မဟုတ္ အစိုးရက ေလာင္းကစားဥပေဒႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ၾကားမွ ပုန္းကာ၀ွက္ကာျဖင့္မရရေအာင္ထိုးရျခင္းျဖစ္ေလ၏ ၊ ေပါက္လွ်င္လည္းအေလွ်ာ္ရရန္မေသခ်ာ ၊ ဒိုင္မည္သူမည္၀ါမွန္းမသိပဲ တဆင့္ခံျဖင့္ထိုးကာ အရူးၾကီး ရူးၾကေလသူ အမ်ားအျပားပင္ရွိသည္ကို ေတြ႕ ရျပန္ရာ ထိုျမန္မာတို႕၏ အနာဂါတ္ကို ေတြးရင္း စိတ္မသက္မသာျဖစ္မိ ၏ ။ထိုသို႕လြဲေနၾကသူမ်ားမွာ လူနည္းစုမဟုတ္ လူမ်ားစုျဖစ္သည္ကို ျမန္မာျပည္သူအားလံုး သိရွိၾကေလ၏ ။ထီထိုးသည့္အရာတြင္လည္း ျမန္မာတို႕ လြဲျပန္ေလျပီ...........။

မာယာမပါ ပရိယာယ္မပါ ရိုးရွင္းေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္လွေသာ သေဗၺညဳတေရႊဥာဏ္ေတာ္ၾကီးျဖင့္ ဆံုမေတာ္မူခဲ့ေသာ ဗုဒၵ၏ အဆံုးအမမ်ားအခိုင္အမာရွိပါလွ်က္ တလြဲကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေနၾကေသာျမန္မာတို႕ ၊ မာယာမပါ လွည့္ကြက္မပါ ကံသက္သက္ျဖင့္လွည့္ထုတ္ေသာ ထီမွန္းသိပါလွ်က္ ခ်ိဳင္းျဖင့္မွန္းသူမွန္း ကလင္ဒါ ျဖင့္ဖမ္းသူဖမ္း ဘိုေတာ္ အားကိုးျဖင့္ တြက္သူတြက္ ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ တက္တက္စင္ အယူအဆလြဲေနေသာ ျမန္မာတို႕  မာယာ ပရိယာယ္မ်ားလွေသာ ႏိုင္ငံေရး ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ အမွန္နဲ႕ နီးစပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါရဲ႕လားဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ပါ.... ......အမ်ားစုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဆိုတိုင္း အမွန္ျဖစ္ပါရဲ႕လား ေတြးေနမိတယ္.....။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျဗိတိန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႕ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံု ျဗိတိန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ယေန႕ေရာက္ရွိလာျပီး ေန႕လည္ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္ ၊ ညေနပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းရွိ သူမ၏ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ျပီး ဆက္တိုက္ဆိုသလို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္ ။

မစၥတာေဒးဗစ္ကင္မရြန္း၏ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္ သမိုင္း၀င္ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပထမဦးဆံုးလာေရာက္ေသာ ျဗိတိန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္သြားျပီျဖစ္သည္ ။

Voice Of Myanmar

Tuesday, April 10, 2012

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ မနက္ျဖန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္

 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕သည္ မနက္ျဖန္ ဧျပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ မွာ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ေတြ႔ဆံုၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္ ၊ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကိုမူ သိရွိရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုသူ အစိုးရအဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီး တစ္ဦးကေျပာပါသည္ ။

ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဦးေဆာင္သူႏွစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ပထမအၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျပာင္းအလဲမ်ား အေကာင္းဘက္သို႕ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ကမၻာႏိုင္ငံအသီးသီးကပါ ေထာက္ခံခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကရသျဖင့္ ယခုတစ္ၾကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈကိုလည္း ျပည္သူအမ်ားက စိတ္၀င္စားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ။
Voice Of Myanmar

Friday, April 6, 2012

အေမရိကန္က ဘာေတြလုပ္မွာလဲ

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကလင္တန္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရာမွာ တုိးတက္မႈမ်ား ရရိွခဲ့တဲ့ အေျခအေန၊ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တစြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ အေျခအေန ႏွစ္ခုကို တုန္႔ျပန္တဲ့ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူထားမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ဖယ္ရွား ေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အရာရိွေတြက သတင္းစာ ဆရာမ်ားကို တယ္လီ ကြန္ဖရင့္ လုပ္ၿပီး အေသးစိတ္ ရွင္းျပပါတယ္။ အဲဒီ သတင္းႏွစ္ခုကို အေျခခံၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံရဲ့ တုန္႔ျပန္မႈဟာ ဘယ္လို အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရိွမယ္ ဆိုတာ လက္လွမ္း မီသေလာက္ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။
ကလင္တန္ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္မွာ အေမရိကန္ဘက္က လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစီအစဥ္ ၅ ခုပါတယ္။
ပထမ လုပ္ငန္းက သံအမတ္ ျပန္ထားဖို႔ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ဇန္နဝါရီလ အက်ဥ္းသားေတြ ျပန္လႊတ္ကထဲက ေၾကညာ ထားပါတယ္။ အခုေတာ့ အေမရိကန္ဘက္က ခန္႔ခ်င္တဲ့လူကို ျမန္မာဘက္ကို အဆိုျပဳမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာဘက္က လက္ခံရင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈကို တရား၀င္ ေၾကညာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ အေျခခံ ဥပေဒအရ အဲဒီ သံအမတ္ ခန္႔အပ္မႈကို အထက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ အေနနဲ႔လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံက တိုးတက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္လို႔ အတည္ျပဳႏုိင္ဖို႔ အခိ်န္ သိပ္လိုမယ္ မထင္ပါဘူး။ သံအမတ္ ခန္႔အပ္မႈဟာ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ အဓိပၸါယ္ ႀကီးမားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယ လုပ္ငန္းကေတာ့ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ UNDP ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ ပံုမွန္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေတြ ေပးအပ္မွာ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံရဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီ USAID ကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရား၀င္ ရံုးဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံဟာ ကုလသမဂၢကို ရန္ပံုေငြ အမ်ားဆံုး ထည့္တဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္က UNDP ကို အစိုးရနဲ႔ တုိက္ရိုက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မလုပ္ဖို႔၊ UNDP အကူအညီနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ၊ ျပည္တြင္း အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္တဲ့ အခါမွာလည္း အစိုးရဌာနေတြ၊ ေဒသ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း မလုပ္ဖို႔၊ အစိုးရ လုပ္ငန္းေတြကို အကူအညီေပးရာ ေရာက္မယ့္ ကိစၥေတြမွာ မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ ထားပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္လည္း UNDP က ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက သူတို႔ လုပ္ငန္းေတြဟာ အစိုးရကို တုိက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ၿပီး အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မရိွပါဘူး ဆိုတာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို အာမခံရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခု ဒီကန္႕သတ္ခ်က္ကို ဖယ္ရွားၿပီး ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳတဲ့အတြက္ UNDP ဟာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေတြမွာ အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ သေဘာ တူညီခ်က္ ရယူၿပီး ႏုိင္ငံတြင္း အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာာင္အထည္ ေဖာ္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ ျပည္သူေတြ အတြက္ အင္မတန္ အက်ိဳးရိွတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အေမရိကန္ အစိုးရရဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီ USAID ဟာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ မတက္ခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႐ံုးဖြင့္ၿပီး အကူအညီ ေပးခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ လက္ထက္မွာ ရံုးပိတ္ခုိင္း လိုက္ပါတယ္။ အခုမွ ျပန္ဖြင့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ USAID က အရင္တံုးက ဘန္ေကာက္ရံုးကေန အကူအညီ ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး မႏွစ္က ေဒၚလာ ၃၅ သန္း အကူအညီ ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အင္န္ဂ်ီအိုေတြကို ေပးတာျဖစ္ၿပီး အစိုးရကို တုိက္ရိုက္ မေပးပါဘူး။ အခုေတာ့ အေျခအေန ေျပာင္းသြား ေတာ့မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီအကူအညီေတြကို အမ်ားဆံုး ရႏုိင္တာေတာ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရး အတြက္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္မယ့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
တတိယ လုပ္ငန္း ကေတာ့ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံက ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ ပရဟိတ အက်ိဳးအျမတ္ မယူတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပါ၀င္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အရာရိွေတြက အေသးစိတ္ ရွင္းျပရာမွာ အေမရိကန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းေတြ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ တစ္ျခား စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ မယူတဲ့  လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကူညီခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္တြင္းက လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပိုၿပီး တိုးတက္ဖို႔ အေျခအေနေပးတဲ့ အျပင္ ျမန္မာ လူငယ္ေတြ ပညာေတာ္သင္ဆုေတြ ပိုရႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရး၊ တကၠသိုလ္ေတြ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား ပိုရႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြကို လမ္းပြင့္ သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
စတုတၳ လုပ္ငန္းကေတာ့ ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္ အစိုးရ အရာရိွႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အေမရိကန္ ႏုိင္ငံကုိ လာေရာက္ ခြင့္ပိတ္ပင္ထားတာကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ႏွစ္ဘက္ၾကား ပိုမိုထိေတြ႕ ဆက္ဆံဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကလင္တန္က select government officials and parliamentarians လို႔ သံုးသြားေတာ့ အားလံုးကို ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ နားလည္ရပါတယ္။ အရင္က ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ စာရင္းထဲမွာ ပါေနတဲ့ လူေတြထဲက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ဆက္လက္ ဆန္႔က်င္ ေနတယ္လို႔ ယူဆသူမ်ားကိုေတာ့ လာခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ နားလည္မိပါတယ္။ အေမရိကန္ အရာရိွေတြက ရွင္းလင္းရာမွာလည္း ဒီသေဘာကို ရွင္းျပ သြားပါတယ္။
ပၪၥမ လုပ္ငန္းကေတာ့ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ဖို႕ အကန္႔ အသတ္နဲ႔ ခြင့္ျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကလင္တန္က a targeted easing of our ban on the export of U.S. financial services and investment လို႔ သံုးၿပီး ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ခ်ဳိ႕ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ကေတာ့ ဆက္ရိွေနဦးမယ့္ သေဘာပါပဲ။ အေမရိကန္ အရာရိွေတြက ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႕ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို အဆင့္ဆင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးသြားမယ္လို႔ ဆိုတယ္။ သူတို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေႂကြး ၀ယ္ယူခြင့္ကဒ္ သံုးတာ အပါအ၀င္ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ ကိစၥေတြ ထြန္းကား လာေအာင္ ကူညီမယ္၊ အေမရိကန္ ဘဏ္ေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရံုးဖြင့္ခြင့္ ရမယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒီေတာ့ အရင္က ပိတ္ထားတဲ့ ေဒၚလာ အသံုးျပဳၿပီး ႏုိင္ငံတကာ  အေရာင္း အ၀ယ္ေတြမွာ ေငြေခ်ခြင့္ မျပဳတာ၊ ေနာက္ၿပီး အေမရိကန္ ဘဏ္ေတြမွာ ေငြစာရင္း ဖြင့္ခြင့္ မရတာေတြ မရိွေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ လူတိုင္းရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အေမရိကန္ အရာရိွေတြက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ဆန္႔က်င္ေနသူေတြ၊ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက နံမည္ပ်က္ စာရင္း သြင္းထားတဲ့ ဘဏ္ တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ေတာ့ လုပ္ငန္း ဆက္စပ္ၿပီး လုပ္ခြင့္ရမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုတယ္။ ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ အမ်ားကို တုိက္ရိုက္ အက်ိဳးရိွေစမယ့္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အားေပးမယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ဥပမာ ေပးသြားၿပီး သတၱဳနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ က႑ကေတာ့ အားမေပးဘူးလို႔ ဆိုတယ္။
အေမရိကန္ အရာရိွေတြက အခု ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးမႈမ်ားဟာ အေျခခံ ႏွစ္ခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ပထမ အေျခခံမူက အစိုးရထဲက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ားနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မူဝါဒမ်ားကို ေထာက္ခံ အားေပးေၾကာင္း ျပသဖို႕ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္အေျခခံမူက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ဆန္႔က်င္ ေနသူေတြ ရိွေနေသးတဲ့ အတြက္ သူတို႔ကို ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ရင္ ဘာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ္ ဆိုတာ သတိေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
ပိေတာက္ေျမ

Thursday, April 5, 2012

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဖတ္မိေစလိုပါသည္

 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ေျမာက္ဘက္တစ္လႊားမွာ ဒီလို ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုၾကီး ၂၀ ေက်ာ္နဲ႕ တစ္ႏွစ္ကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ကာ လူေနအေဆာက္အဦးနဲ႕ စက္ရံုအလုပ္ရံုေပါင္း ၄ သန္းေက်ာ္ကို လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားထုတ္ေပးေနတဲ့ First Energy ကုမၸဏီၾကီးရဲ႕ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစက္ရံုအလုပ္လုပ္ပံုနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပံုကို သရုပ္ေဖၚထားတဲ့ 3D animated coal plant tour ေလးပါခင္ဗ်ား...။


  
ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုကထြက္လာတဲ့ စြန္႔ပစ္ထြက္ကုန္ေတြနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ကြန္ကရစ္ေတြေဖၚစပ္ျပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ လမ္းေဖါက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ၊ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား ။ 


၂၀၁၁ခု စာရင္းဇယားမ်ားအရ တစ္ကမၻာလံုးလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၄၁ % ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးရဲ႕ ၄၅% ၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ ၇၉% ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕၆၉%ဟာ ေက်ာက္မီးေသြးက ထုတ္လုပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား ။ ကမၻာကလက္ခံေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ နည္းစဥ္မ်ား ရွိေနျပီးျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ား ။


တစ္ဘက္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတန္အသင့္ထိခိုက္သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဘက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈေၾကာင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာျပည္သူလူထုေန႕စဥ္စား၀တ္ေနေရး အတြက္ ေလာင္စာအျဖစ္ သံုးေနရေသာ ထင္းမီးေသြးမ်ား သံုးစရာမလိုေတာ့သျဖင့္ သစ္ေတာေပါင္းမ်ားစြာကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္အျပင္ ထိုမီးဖိုမ်ားမွေန႔စဥ္ထုတ္လႊတ္ေသာ ကာဘြန္ တန္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုလည္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ တစ္ဘက္ကဆံုးရံႈးသြားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အျခားတစ္ဘက္တြင္  ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္ ။


ကမၻာ့စံႏႈံးမ်ားအရ ၁၀၀၀ မီဂါ၀ပ္ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစက္ရံုတစ္ရံုမွ တစ္ႏွစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏသည္ ကီလို၀ပ္နာရီေပါင္း ( ၇ ) ဘီလီယံ ခန္႔ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ရာ ၁၀၀ ၀ပ္မီးေခ်ာင္း ၈ သန္းခန္႕ကို ၂၄ နာရီ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မီးလင္းေစႏိုင္ေသာ ပမာဏျဖစ္ပါသည္ ။ ထိုပမာဏသည္ပင္လွ်င္ ယခု ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နမိတ္အတြင္း သံုးေနေသာ ပမာဏထက္ပိုပါသည္ ။ ၄၀၀၀ မီဂါ၀ပ္ကို ရပ္ဆိုင္းမိပါေသာေၾကာင့္လွ်င္ ထိုထက္ ၄ ဆ ဆံုးရံႈးသြားျပီးျဖစ္ပါသည္ ။ 


ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဆည္တမံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းကဲ့သို႕ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ၍ ၾကာေသာ စီမံကိန္းမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အေျပာင္းအလဲကို ေရတိုကာလအတြင္း ျပည္သူမ်ားခံစားႏိုင္မည့္ အေရးလည္း ျမန္မာတို႕ လက္လႊတ္ခဲ့ရျပီ ျဖစ္ပါသည္ ။


သို႔ျဖစ္ပါ၍  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈ၍ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးေစလိုပါသည္ခင္ဗ်ား ။ ၄၀၀၀ မီဂါ၀ပ္စက္ရံုစီမံကိန္းသည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၾကီးမားေသာပမာဏျဖစ္ပါက  မိမိႏိုင္ငံသံုးအတြက္ သင့္တင့္ေသာပမာဏ ကိုခြင့္ျပဳေပးေစလိုပါသည္ခင္ဗ်ား ။


သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကေစလိုပါသည္ ။
 
မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံကျပည္သူမ်ား လက္မခံေသာစက္ရံုၾကီး မိမိႏိုင္ငံဘက္မွာ လာေဆာက္ျခင္းအေပၚ မခ်င့္မရဲျဖစ္ျပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အရင္းခံ ကာ ေစတနာျဖင့္ ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္ ။ အကယ္၍သာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈနည္းျပီး တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိပါမူ သို႕တည္းမဟုတ္ မိမိတိုင္းျပည္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အတန္အသင့္ထိခိုက္ျခင္းသည္ သန္း၆၀ ေသာ ျပည္သူ႕အတြက္သက္သက္သာ ျဖစ္ပါမူ  မီဒီယာသမားမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ား တိုင္းျပည္ခ်စ္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း တင္ ျပအပ္ပါသည္ ။
 
လာမည့္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္   အဆိုပါ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအား  တင္ျပေဆြးေႏြးကာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရွိမည္ ဆိုပါက ျပည္လည္ တည္ေဆာက္ေစျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ လူမႈဘ၀ျမင့္မားလာေရး ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလိုပါသည္ခင္ဗ်ား။
Voice Of Myanmar

အားလံုးေပ်ာ္ႏုိင္ဖို႕

ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ၿပီးသြားပါၿပီ။ ျပည္သူေတြလည္း ေပ်ာ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ကလည္း ေက်နပ္တဲ့ ပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတႀကီး အေနနဲ႕လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက ပိုၿပီး ယံုၾကည္မႈ ရေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ အားလံုးႏုိင္တဲ့ ပြဲလိုိ႕ ေျပာရမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ပြဲၿပီးမီးေသ ျဖစ္လို႕လည္း မရေသးပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ကေန ဘာေတြ ဆက္လုပ္ဖို႕ လိုမလဲ စဥ္းစား ၾကည့္ရေအာင္။
ပထမဆံုးကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ပိုၿပီး ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ဖို႕ပါပဲ။ အခုဟာက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွာပဲ အၿမဲတမ္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္နဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ အဆင့္ေတြမွာ ဝန္ထမ္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဘ ေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ အၿမဲတမ္း ဝန္ထမ္း၊ ေကာ္မရွင္ပိုင္ ပစၥည္း ဥပမာ ကြန္ပ်ဴတာ စသည္ျဖင့္ မရိွဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေကာ္မရွင္ဟာ ထိပ္ပိုင္းပဲရိွၿပီး ေအာက္ေျခ အဆင့္မွာ က်န္တဲ့ ဌာနေတြကို မီွခုိ လူပစၥည္းေတြ သံုးေနရတယ္လို႕ ဆိုတယ္။ ဒါဟာ မဲစာရင္းေတြ မျပည့္စံုျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ နံပါတ္ေတြ လြဲေနျခင္း မ်ားရဲ့ အဓိက အေၾကာင္း တစ္ခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။ အခု ၂၀၁၄ မွ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္မယ္၊ ၂၀၁၅ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္ မဲစာရင္းေတြ ပိုၿပီး ျပည့္စံုေအာင္ စာရင္း ထိန္းသိမ္းဖို႕၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြကို အျမန္ဆံုး ေပးပို႕ႏုိင္ဖို႕ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ Software ေတြ လိုမွာ အမွန္ပဲ။ ကုလသမဂၢနဲ႕ အီးယူမွာ ဒါမ်ိဳးေတြ အကူအညီ ေပးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ရိွၿပီး ျဖစ္လို႔ အခုထဲက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို စတင္ ကူညီ ေပးသင့္ပါျပီ။
ေနာက္ကိစၥ တစ္ခုကေတာ့ အခု ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ထဲ ဝင္ပါလာေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး  အတြက္ အလားအလာေကာင္းပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ဝင္မပါေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြ အမ်ားႀကီး ရိွေသးတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြ အေနနဲ႕ ဝင္လာ ပါလာေအာင္ နုိင္ငံေရးအရ စည္းရံုး ဆြဲေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အားတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဒီလိုသာ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ ႏုိင္ငံရဲ့ အနာေဆြးႀကီး ျဖစ္ေနတဲ့ လက္နက္ကို္င္ တုိက္ပြဲမ်ား အဆံုးသတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးနဲ႕ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႕ ဒီေအာင္ျမင္မႈကို ဘယ္လို အသံုးခ်မလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ေအာက္ေျခပါတီ ေထာက္ခံသူေတြ အေနနဲ႕ မႏၲေလးမွာ အလြန္အကၽြံ ေအာင္ပြဲခံမႈေတြ ရိွခဲ့ၿပီး ဒါကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိ ေပးခဲ့ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ထဲကို ေရာက္လာမယ့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အမတ္မ်ား အေနနဲ႕လည္း က်န္ပါတီမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အမတ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား အမတ္မ်ားနဲ႕  ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးကိုသာ တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္ ဆိုရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြက ပိုၿပီးျမန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္တာနဲ႕ အေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို အရင္ စလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆ ရိွသူမ်ားနဲ႕ လက္ရိွ အေျခခံ ဥပေဒက အခ်က္ေတြ၊ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေပၚလာတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္း ေတြကို အသက္ဝင္ေအာင္ အရင္ လုပ္ၿပီးမွ ျပဳျပင္ေရးကို လုပ္သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆ ရိွသူမ်ားလို႕ ေတြ႕ေနရ ပါတယ္။
ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးဟာ အခြာ၊ အကူး၊ အခုိင္ ဆိုတဲ့ အဆင့္ သံုးဆင့္မွာ အခုအခ်ိန္က အခြာ အဆင့္ၿပီးလို႕ အကူးအဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီလို႕ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး အေျခအေနဟာ ပီျပင္တဲ့ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို စလိုက္တာပဲလို႕ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ပါဝင္သူေတြ အားလံုး လက္ဆမွန္ဖို႕ လိုတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ အေျခခံ ဥပေဒထဲက အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ ကေတာ့ ေျပာင္းရမွာပဲ။ သမၼတကလည္း မိန္႕ခြန္းထဲမွာ ေျပာၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးမွာ Timing အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႕ က်န္တဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အျဖစ္ မျမင္ေစဘဲ ကူးေျပာင္းေရးကို လုပ္ႏုိင္ဖို႕ လုိပါတယ္။
အဂၤလိပ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ာခ်ီကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ ရတဲ့အခ်ိန္ဟာ အႏၲရာယ္ အမ်ားဆံုး အခ်ိန္ပဲလို႕ ဆိုတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈ ေၾကာင့္ အခ်ိန္အဆ၊ အဆံုးအျဖတ္ မွားတတ္တာကို ဆိုတာပါ။ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း အားလံုး ေပ်ာ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ အဲဒီ အဆိုအမိန္႕ ေလးကို ႏွလံုးသြင္းဖို႕လိုမယ္ ထင္ပါတယ္။
ပိေတာက္ေျမ

အေမွာင္လႈိင္းထဲက ငမြဲတို႕တိုင္းျပည္

  (ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးကို ခုလိုမီးေတြပ်က္ေနခ်ိန္မွာ သတိရလာလို႕ ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္)

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအတြင္း တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ထားတဲ့ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀၀ ထုတ္လုပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပး စီမံကိန္းကို အစိုးရက ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ယေန႔နံနက္လုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားလိုက္တယ္လို႕ သတင္းေတြအရ သိရပါတယ္ ။

အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒီစီမံကိန္းဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အျပင္  ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ  မီဒီယာမ်ားက ေထာက္ျပ၀ိုင္း၀န္းေရးသားမႈမ်ား စေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရက စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္ ။

တစ္ခုေပးမွတစ္ခုရတဲ့ ေလာကၾကီးမွာ ဘာမွမေပးပဲလိုခ်င္လို႔ကေတာ့ ဘာမွမရႏိုင္ပါဘူး ၊ အသက္ရွည္ခ်င္လား အိုရပါ့မယ္ ၊ မအိုခ်င္ဘူးလား အူ၀ဲဆိုတာနဲ႔ ေခါက္ကနဲေသလိုက္ မအိုရေတာ့ပါဘူး ၊ ခုလဲဒီလိုပါဘဲ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လိုခ်င္လား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆံုးရံႈးမႈတစ္ခုခု အနည္းနဲ႔အမ်ားေပးရပါ့မယ္ ၊ ဘာမွမေပးခ်င္ဘူးလား အေမွာင္ထဲမွာငုတ္တုတ္ ေနလိုက္ ဒါဘဲရွိပါတယ္ ။ဘာမွလဲမေပးခ်င္ဘူး မီးလဲလင္းခ်င္တယ္ ေခတ္လဲမီခ်င္တယ္ဆိုလို႔ကေတာ့ရကိုမရပါဘူး။

ရုရွားနဲ႔ ညဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုလုပ္ျပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္မယ္ဆိုတုန္းကလဲ ၀ိုင္းကန္႕ကြက္လို႕ ရုရွားနဲ႔မ်က္ႏွာပ်က္ျပီး အစိုးရကရပ္ေပးလိုက္ရတယ္ ။ ဒီေတာ့ ေရအားကထုတ္မယ္လုပ္တယ္ ဒီေတာ့လဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဘာျဖစ္တယ္ညာျဖစ္တယ္ ဆိုလို႕ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို တရုတ္နဲ႔မ်က္ႏွာပ်က္ျပီး အစိုးရက ရပ္ေပးလိုက္ရတယ္ ။ ခုေက်ာက္မီးေသြးကေန ထုတ္မယ္ဆိုေတာ့လဲ လာျပန္ျပီ ဒီသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေၾကာင့္ ထိုင္းနဲ႔မ်က္ႏွာပ်က္ျပီး ရပ္ေပးလိုက္ရျပန္ျပီ ။

  Data from the BP Statistical Review 

ဒီပံုက ကမၻာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ထက္၀က္နီးပါးကို ေက်ာက္မီးေသြးက ထုတ္လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ျပေနပါတယ္ ၊ အခုျမန္မာျပည္မွာလုပ္သလိုသာ  ေက်ာက္မီးေသြးကလွ်ပ္စစ္ ထုတ္တာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္လို႕ တစ္ကမၻာလံုးရပ္လိုက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကမၻာၾကီးတစ္၀က္ အေမွာင္က်သြားပါ့မယ္။ဒီအထဲမွာ ညဴကလီးယားစြမ္းအင္ေတြနဲ႕ ေခတ္မီလွပါတယ္ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၄၅ % ၊ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ၇၉% ၊ အိႏၵိယရဲ႕ ၆၉ %ဟာ ခ်က္ခ်င္းအေမွာင္ထဲကိုေရာက္သြားပါ့မယ္ ။

 
ေက်ာက္မီးေသြးကထုတ္မယ္ဆိုတိုင္း ငယ္ငယ္က ေက်ာက္မီးေသြးသံုးမီးရထားၾကီးလို မီးခိုးေတြတလူလူထြက္ျပီး တေလာကလံုး ဒုကၡေရာက္ကုန္ေတာ့မယ္လို႕ ဒီေန႔လို နည္းပညာေတြ တိုးတက္လွတဲ့ ေခတ္ၾကီးမွာ တြက္လို႕ မ၇ေတာ့ပါဘူး clean coal technology ဆိုတာ ေပၚေနပါျပီ ဒီနည္းပညာမွာ ေက်ာက္မီးေသြးကို raw Material အဆင့္မွာသန္႕စဥ္လို႕ရပါတယ္ ၊ 


ဒါ့အျပင္ ေလာင္ကၽြမ္းတဲ့အဆင့္ coal burning stage မွာလည္း totally burning process ေတြကိုသံုးျပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်လို႔ရပါေသးတယ္ ၊ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႕ ႏိုင္ငံအတြက္ လွ်ပ္စစ္လဲရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္လဲ ထိခိုက္မႈသက္သာ ဆိုတဲ့ win - win အေျခအေနမ်ိဳးကို ရႏိုင္ပါတယ္ ။

ဒီလိုေျပာလိုက္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုတည္းကိုပဲ တရားေသဆုတ္ကိုင္ျပီး ေျပာေနဆိုေနတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၀ါဒီေတြက ဘာကိုေထာက္ျပသလဲဆိုရင္ GAS ကေနထုတ္ဘို႔ ေထာက္ျပတတ္ၾကပါတယ္ ။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကေနထုတ္လုပ္တာတဲ့ေနရာမွာ အားသာခ်က္ေတြ ရွိသလို အားနည္းခ်က္ေတြလဲ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္ ။ဥပမာဆိုပါေတာ့ဗ်ာ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း မွာ gas နဲ႕လွ်ပ္စစ္ထုတ္ျပီဆိုပါစို႕ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကို source တစ္ခုကေနယူရပါ့မယ္ ၊ ဒီ source က သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုထိ ၁၀၀ % ရေနမယ္လို႔မေသခ်ာပါဘူး ၊ အခ်ိန္မေရြး ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ pressure က်ျပီး ပိတ္လိုက္ရတဲ့ ဓါတ္ေငြ႕တြင္းေတြကမၻာေပၚမွာ အမ်ားၾကီးပါ ၊ ဒိလိုအေျခအေနမ်ိဳးရုတ္တရက္ ျဖစ္လာျပီဆိုရင္ ထား၀ယ္စက္မႈေဒသၾကီးတစ္ခုလံုး ခဏရပ္ျပီးေနာက္ထပ္ GAS တစ္တြင္းရွာလိုက္ဦးမယ္ဆိုျပီး လုပ္လို႕မရပါဘူး ။

ေနာက္တစ္ခုက သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ထြက္တဲ့ေနရာကေန ပိုက္လိုင္းအရွည္ၾကီးေတြနဲ႕ သြယ္တန္းရတာ ျဖစ္လို႕ ဒီပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ သဘာ၀ေဘး အႏၱရယ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခု ျဖစ္တိုင္း ဒီစက္မႈေဒသၾကီးတစ္ခုလံုးဟာ ေတာ္ၾကာရပ္လိုက္ ၊ ေတာ္ၾကာျပန္ေကာင္းလိုက္ ျဖစ္လို႕မရပါဘူး ။


တစ္ျခားအေျခအေနေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္ ၊ ဒါျမင္သာတဲ့ဥပမာ ၂ ခုကို ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပတာသာျဖစ္ပါတယ္ ။ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုက ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး ေက်ာက္မီးေသြး အရင္းအျမစ္သာရွိေန ပါေစ သူဟာ ၁၀၀% ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဘို႕ေသခ်ာပါတယ္ ၊ စက္ခၽြတ္ယြင္းရင္ အရန္ထားတဲ့ စက္က ထျပီးလည္လိုက္ရံုပါဘဲ ၊ ဒါေၾကာင့္ေခတ္မီလွပါတယ္ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ေတြ ရွိေနပါေစ ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ညဴစြမ္းအင္ေတြ ရွိေနပါေစ ေက်ာက္မီးေသြးကေနထုတ္တဲ့ စနစ္ကို လက္မလႊတ္တာျဖစ္ပါတယ္ ။

 
 ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုကိုလည္း မီဂါ၀ပ္ အတန္အသင့္ေလ်ာ့ခ် ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕စက္ရံုလည္း တည္ေဆာက္ျပီး အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ ျခင္းသည္သာလ်င္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ ။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္သာ အရာရာကို လိုက္ရပ္ေပးေနရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုင္းျပည္ဟာ အေမွာင္လိႈင္းထဲက ငမြဲတို႕ တိုင္းျပည္ ဘ၀ကေန တက္ေတာ့မွာကို မဟုတ္ပါဘူး....

အျခားဆက္စပ္မႈရွိေသာေဆာင္းပါး

ဒါဖတ္ျပီးမွ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းက ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းကို ကန္႕ကြက္ပါ

Wednesday, April 4, 2012

စိတ္တိုလြန္းလို႕ေရးလိုက္တယ္

ဒီရက္ပိုင္းျပည္သူေတြၾကားမွာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းကိုေျပာပါဆိုရင္ မီးပ်က္တဲ့ကိစၥဟာ ထိပ္ဆုံးကပါေနမွာပါဘဲ မီးပ်က္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးေပါ့ဗ်ာ ေျပာရင္ဆံုးမွာမဟုတ္ပါဘူး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ၊ ပညာေရး ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အကုန္လံုး ကၽြဲကူးေရပါဆိုသလို အကုန္ထိခိုက္ကုန္တာပါဘဲ ဒါဘာမွ ထူးျပီးတြက္ျပေနစရာမလိုပါဘူး ။
 

  Data from the BP Statistical Review 

ဒီပံုကိုၾကည့္ပါ ကမၻာေက်ာ္  BP ကုမၸဏီၾကီးရဲ႕  Statistical Review မွာေဖၚျပထားတဲ့ ကမၻာတစ္လႊားမွာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ အရင္းအျမစ္ေတြကို ေလ့လာတင္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါ ေက်ာက္မီးေသြးကေန ၄၁% ထိ ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္ ေရအားက ၁၆% ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕က ၂၁% ထုတ္ေနရပါတယ္ ။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၄၅% ၊ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ၇၉% ၊ အိႏၵိယရဲ႕ ၆၉% ဟာ ေက်ာက္မီးေသြးကေနထုတ္ရပါတယ္ ။

ျမန္မာျပည္မွာကေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလနဲ႕ကာကြယ္ေနတဲ့ ဦးအုန္းတို႕လို နာဂစ္ကို ေသာက္တလြဲမွန္းခဲ့တဲ့ ထြန္းလြင္တို႕လို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သမားလိုလို ဘာလိုလိုလူေတြက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရႈေထာင့္ တစ္ခုတည္းကေနၾကည့္ျပီး ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာ ေျပာ ၊  အစိုးရက တစ္ခုခုလုပ္မယ္ဆိုရင္ ထိုင္ကန္႕ကြက္ တဲ့ အလုပ္ကလြဲလို႕ ဘာအလုပ္မွမရွိတဲ့ လူေတြက မ်ားေနေတာ့ ၊ ေနာက္ဆံုးမွာအစိုးရက ထား၀ယ္မွာလုပ္မယ့္ မီဂါ၀ပ္ ၄၀၀၀ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုစီမံကိန္း ရပ္ေပးလိုက္ရတယ္ ဒီေတာ့ ခုမီးပ်က္ျပီ ဒီေကာင္ေတြ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္လဲ ၊ ဘာမွမလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး အရင္ကမီးပ်က္ရင္ ဟိုစီမံကိန္းျပီးရင္ ေကာင္းလာႏိုး ၊ ဒီစီမံကိန္းျပီးရင္ေကာင္းလာႏိုး ေမွ်ာ္လို႕၇ေသးတယ္ ခုေမွ်ာ္စရာေတာင္မရွိေတာ့ဘူး ။သိပ္စိတ္ပ်က္ဘို႕ေကာင္းတယ္ ။

ရိုင္းရိုင္းပဲေျပာလိုက္မယ္ လင္လိုခ်င္ရင္ အပ်ိဳရည္ပ်က္ရမယ္ ၊ အပ်ိဳရည္မပ်က္ခ်င္ရင္ လင္မယူနဲ႕ ဒါပဲရွိတယ္ လင္လဲလိုခ်င္ အပ်ိဳရည္လည္းမပ်က္ခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်ိဳးမ်ိဳးလာခ်ိဳးေနတဲ့ ဒီသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သမားလိုလို ဘာလိုလို ငေၾကာင္ေတြရယ္ ဒီငေၾကာင္ေတြနဲ႕ေရာေယာင္ေၾကာင္ေနတဲ့ ဖလဖခ မီဒီယာေတြရယ္ကို ေတြ႕တဲ့ေနရာမွာ ႏုတ္ႏုတ္စဥ္းပစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ တဖြားဖြားေပၚေနတယ္ ။


ဆိတ္ဖြားTuesday, April 3, 2012

TIME မဂၢဇင္းၾကီးမွာ မဲဆက္ေပးၾကပါစို႕

 
ကမၻာေက်ာ္ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းၾကီးရဲ႕ ကမၻာ့ၾသဇာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာရင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမွတ္စဥ္ ၁၃ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္က အမွတ္စဥ္ ၅၄ မွာ အသီးသီးရပ္တည္လွ်က္ရွိပါတယ္ ။ မဲေပးလိုသူမ်ား တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းၾကီးရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္ ။အျပီးသတ္ေရြးခ်ယ္မႈကို ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရပါတယ္ ။


သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ကို မဲေပးလိုသူမ်ား ဒီေနရာ ကိုႏွိပ္ျပီးမဲေပးႏိုင္ပါတယ္ ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မဲေပးလိုသူမ်ား ဒီေနရာ ကိုႏွိပ္ျပီးမဲေပးႏိုင္ပါတယ္ ။

အဆင့္လိုက္ မဲရရွိမႈအေျခအေနကို ဒီေနရာမွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္ ။

တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိသူမ်ား ၊ ျမန္မာကိုကမၻာကသိေစလိုသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပုဂိၢဳလ္မ်ားအား တက္ညီလက္ညီ မဲေပးၾကပါရန္ Voice Of Myanmar မွ တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါတယ္ ။

Voice Of Myanmar

Monday, April 2, 2012

တိုက္စစ္မွဴးေကာင္းတစ္ေယာက္ လက္ေရြးစင္အသင္းသို႕ ေရာက္ရွိျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကား ေအာင္ျမင္စြာႏွင့္ ျပီးဆံုးခဲ့ေပျပီ ၊ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာ NLD ပါတီလည္း ေနရာတိုင္းလိုလိုတြင္ အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့ေပျပီ ၊ NLD ပါတီအႏိုင္ရသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးမတရား ဟူေသာအသံမ်ားလည္း ခလုပ္ပိတ္လိုက္သကဲ့သို႕ ရပ္၍သြားခဲ့ေပျပီ ၊ NLD ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံၾကသူမ်ား ေအာင္ပြဲခံေနၾကသည္မွာလည္းၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္မတူပဲ ၂၀၁၂  ဧျပီ ၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီကတည္းက သၾကၤန္ က်သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ တားယူရသည္အထိျဖစ္ခဲ့၏ ၊ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆံုးသြားခဲ့ေလျပီ ။

ရံႈးနိမ့္သြားသူတို႔ေရာ အႏိုင္ရသြားသူတို႕ေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္ ထူး၍ ၀မ္းနည္းရန္မလိုသလို အလြန္အမင္း ၀မ္းသာရန္လည္းမလိုအပ္ပါေပ ၊ ေဘာလံုးစကားႏွင့္ေျပာရပါမူ ႏိုင္ငံတကာ ပြဲမ်ားကန္ရန္အတြက္ တစ္သင္းတည္းကို ႏွစ္ဘက္လူခြဲကန္ကာ လူေရြးသည့္အဆင့္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျပီးဆံုးသြားျခင္းမွ်သာျဖစ္ေလသည္ ၊  မိမိေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ PLAYER မ်ား ပြဲလယ္တင့္ေစရန္ PLAYER မ်ားကိုယ္တိုင္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္သြားရန္လိုအပ္သလို အဘက္ဘက္မွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈမ်ားလိုေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္ ၊ အရွိန္တံ့သြား၍မျဖစ္ ၊ စိတ္၀မ္းကြဲ၍မျဖစ္ ပြဲျပီးမီးေသျဖစ္၍မရ ၊ တကယ္က အခုမွ စရမည္သာျဖစ္ပါသည္ ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လက္ေရြးစင္အသင္းတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အားနည္းလွေသာ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မႈးေနရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟူေသာ ပါရမီရွင္တိုက္စစ္မွဴးေကာင္း တစ္ဦးကို ျမန္မာျပည္သူတို႕ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါ၍ အနာဂတ္ ျမန္မာ႔ႏိုင္င့ေရးလက္ေရြးစင္အသင္းၾကီးသည္ အင္အားအေတာ္ေတာင့္လာသည္မွာကား အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္  ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလက္ေရြးစင္ အသင္းၾကီး၏ ပိုင္ရွင္အစစ္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမိဘျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္ ၊ဤသို႕ဆိုေသာ္ ဖာဂူဆန္ ၊ ေမာ္ရင္ဟိုတို႕ကဲ့သို႕ အသင္းၾကီးကိုအဓိကေမာင္းႏွင္မည့္သူမွာ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားၾကီးဟုကမၻာကပင္သတိထားမိလာေနေသာ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ အဆံုးအျဖတ္ဂိုးမ်ားကို ကိုယ္တိုင္လည္းသြင္း သူမ်ားကို လည္း ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါေသာ္ ျမန္မာတို႕သည္ ကမၻာ့ဖလားႏွင့္ အဘယ္မွာေ၀းပါေတာ့မည္နည္း၊ အဘယ္မွာ မေအာင္ႏိုင္ပဲရွိပါေတာ့မည္နည္း ၊ အဘယ္မွာပြဲလယ္မတင့္ပဲရွိပါေတာ့မည္နည္း ။

မင္းထက္