xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: မွတပါး အျခားမရွိျပီ......

Friday, June 8, 2012

မွတပါး အျခားမရွိျပီ......

ကၽြႏ္ုပ္ဤ ဘေလာ့ဆိုဒ္ကို တည္ေထာင္ထားရျခင္းမွာ အမ်ားထင္သကဲ့သို႔ အစိုးရကခိုင္း၍လည္းမဟုတ္ပါ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္၊ အျခားလူပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ေယာက္ကို တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္လည္းမဟုတ္ပါ ၊ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မီဒီယာတစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြႏ္ုပ္အသက္တစ္မွ်ခ်စ္ေသာ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို တိုင္းတပါးၾသဇာခံျဖစ္မွာ ၊ မတည္မျငိမ္ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္လွေသာေၾကာင့္ ထိုသို႕ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္လာသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ထင္ေသာ မည္သူ႕ကိုမဆို ဆန္႔က်င္ေရးသားပါသည္ ။

သို႕ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမိန္႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာစနစ္ျဖင့္ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျပည္သူႏွင့္အစိုးရသည္ သီးျခားစီကြဲထြက္ျပီး ပဋိပကၡအသြင္ကို ေဆာင္ေနခဲ့ပါသည္ ၊ အလားပင္တူအစိုးရဘက္မွ ရပ္တည္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ျပည္သူႏွင့္ ပဋိပကၡအသြင္ ေဆာင္ေနခဲ့ရပါသည္ ၊ ထိုသို႕ေသာ အမိန္႕ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္စနစ္ေၾကာင့္ပင္ တိုင္းျပည္မတိုးမတက္ျဖစ္ကာ ယခုအေျခအေနဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ အျငင္းပြားရန္မရွိပါ ။

ထိုအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ပင္ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတက္လာျပီးအခ်ိန္ အေတာ္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္လည္း ထိုပဋိပကၡအသြင္မ်ားသည္ ေလ်ာ့ပါး၍မသြားပါ ၊ အစိုးရကအေလ်ာ့ေပး လိုက္ေလ်ာလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မာန္ေလ်ာ့ခဲ့ရသူမ်ားက တုန္႕ျပန္ခြင့္ရသြားကာ အစိုးရကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုန္႕ျပန္ၾကပါေတာ့သည္။

 ထိုသို႕တုန္႕ျပန္သည့္အထဲတြင္ ျပည္သူ႕အသံျဖစ္ေသာ မီဒီယာမ်ားကလည္း ျပည္သူမ်ားဘက္မွေနကာ အစိုးရဘက္ကို တုန္႕ျပန္မႈမ်ားအမွန္ပင္ရွိခဲ့ပါသည္ ၊ ထိုတုန္႕ျပန္မႈမ်ားကို သဘာ၀က်ေသာ ကိစၥမ်ားအျဖစ္သာ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ျမင္ပါသည္ ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမိန္႕အာဏာျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာမွ လြတ္ေျမာက္ခါစ ျပည္သူမ်ားအျဖစ္သာ ျမင္ပါသည္ ။

အစိုးရကလည္းျပည္သူကိုတစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္အေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္မွအပ ျပည္သူကို နားလည္ေပးေနသည္ကသာမ်ားပါသည္ ၊ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ကသို႕ (ခၽြင္းခ်က္အနည္းငယ္မွအပ)  ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုန္႕ျပန္သည္ဟု မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္ အဖမ္းအဆီးဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ပါသည္ ၊ယခုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရသည္ ျပည္သူကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားထက္ပို၍ စိတ္ရွည္သည္းခံ ရမည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္ ။

သို႕ရာတြင္အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအၾကား ကြာဟခ်က္ၾကီးသည္ထက္ၾကီးလာေစမည့္အသြင္ေဆာင္ေသာ ေရး သားခ်က္မ်ား ေရးသားသူ ၊ ေျပာဆိုသူမ်ားကို ဤဘေလာ့မွေန၍ ကၽြႏ္ုပ္ႏိုင္ေသာအားေလးျဖင့္  တုန္႕ျပန္ေရးသားျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဘက္ေစာင္းနင္းျဖစ္မႈကို ပုဂၢလိကနည္းျဖင့္ ခ်ိန္ညွိေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ ။

လြန္ခဲ့ေသာရက္ပိုင္းအထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ မွျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေဖၚျပေရးသားရာတြင္ သတင္းမီဒီယာတို႕သည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္ ၊ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲဟူေသာ အသံုးအႏႈံးမ်ားကို ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္ ၊ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ လည္းအခင္းျဖစ္ပြားရာအရပ္တြင္ကိုယ္တိုင္ရွိပါလွ်က္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားဘက္မွ မလြန္မွန္းသိပါလွ်က္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားဘက္မွ လိုက္ေျပာသည္ဟု အထင္ေရာက္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ မေရမရာစကားမ်ားကိုသာ ေျပာေနခဲ့သည္ကိုလည္းေတြ႕ရပါသည္ ၊ ဆိုလိုသည္မွာ အထက္တြင္ဆိုခဲ့ေသာ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရသည္ ပဋိပကၡအသြင္ကို ေဆာင္ျမဲေဆာင္ေနခဲ့ေသးသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္ ။

ယေန႕တြင္မူ ထိုအရာမ်ားသည္ ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ကုန္ၾကပါသည္ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားက ရခိုင္ေတြကို ရိုက္ေနလို႕ဟူေသာသတင္းတက္လာျပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာတို႕သည္ အစိုးရဘက္မွ ၊ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားဘက္ မွ ပါ၀င္လာၾကပါသည္ ၊ ထိုက်ဳးေက်ာ္သူမ်ားကိုလံုး၀လက္မခံေၾကာင္း ေရးၾကပါသည္ ။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား မလံုေလာက္သျဖင့္တပ္မေတာ္သားမ်ားပါ၀င္လာျခင္းကိုပင္ အားရ၀မ္းသာၾကိဳဆိုၾကပါသည္ ၊ "စစ္တပ္"ဟူေသာ အသံုးအစား " ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ " ဟု ၄င္း ၊" ရဲမ်ားက " ဆိုသည့္စကားရပ္မ်ားအစား လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဟူေသာအေရးအသားမ်ားက ဇာတ္တိုက္ထားသကဲ့သို႕ေျပာင္းလဲေနရာ ယူလာပါသည္ ။

မီဒီယာသမားမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ အစိုးရ၏ သတင္းေပးမ်ားအသြင္ေဆာင္လာၾကပါသည္ ျပည္သူမ်ားအား အမ်ိဳးသားေရးႏိုးၾကားတက္ၾကြလာေစရန္ တာ၀န္ယူၾကကုန္ပါသည္ ၊ညသန္းေခါင္ေက်ာ္သည့္တိုင္ သတင္းမ်ားတက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္ ၊ "လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားေနရာယူထားေသာ္လည္း ဘဂၤလီတို႕က ၀ိုင္းလာသျဖင့္ လံုျခံဳေရးအရ ပစ္ခတ္ရမႈမ်ားရွိလာ" ဟူေသာအေရးအသားမ်ားကိုေတြ႕လာရပါသည္ ၊ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ကိုပင္ "အစိုးရက ပုဒ္မ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ကာ လံုျခံဳေရးအေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္း လိုက္ျပီ " ဟု ေဖၚျပလာၾကေလသည္ ။

ကၽြႏ္ုပ္ အႏွစ္ႏွစ္အလလက ေတာင့္တခဲ့ရေသာအရာသည္ ဤအရာသာျဖစ္ပါသည္ ျမန္မာ့မီဒီယာ ၊ ျမန္မာအစိုးရ ၊ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႕သည္  တစ္စိတ္တ၀မ္းတည္းျဖစ္သြားေသာ ရွားရွားပါးပါးအခိုက္အတန္႕ျဖစ္ပါသည္  " 

ျမန္မာေတြ စည္းလံုးၾကေလျပီ......၊ အေရးၾကီး၍ ေသြးနီးၾကေလျပီ ၊ ဤစည္းရံုးမႈအဟုန္ကို ဘဂၤလီ အမႈန္တို႕ ဘယ္မွာေတာင့္ခံႏိုင္ပါမည္နည္း ၊ ဒင္းတို႕အတြက္ျမန္မာျပည္တြင္ေျခခ်စရာေနရာသည္ သခ်ိဳင္း မွတပါးအျခားမရွိေတာ့ျပီ...............။


ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား