xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ျငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္လို႕ေရးလိုက္တယ္

Tuesday, January 1, 2013

ျငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္လို႕ေရးလိုက္တယ္

ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႕ေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္္ဖြဲ႕မ်ားမွအပ အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိေနျခင္းကို မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ လက္မခံပါ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးအခ်ိန္မွစ၍ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ားသည္ ယေန႕တိုင္ သက္ဆိုးရွည္ခဲ့ပါသည္ ။

ထိုသို႕သက္ဆိုးရွည္ေစခဲ့ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္၏ ၉၀ % ခန္႕ကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ လက္မခံသည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက အာဏာရွင္ဆန္ဆန္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုေသာ္မွားမည္မထင္ပါ ။ထိုသို႕ႏိုင္ငံ တကာက လက္မခံခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားကို စစ္ဆင္တိုင္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုလသမဂၢ တို႕၏ ကန္႕ကြက္မႈမ်ား ၊ ဒုကၡသည္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရကာ ယေန႕ထက္တိုင္ ထိုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား သက္ဆိုးရွည္ခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ကား ထိုအေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ပါ ၊ အေရွ႕အုပ္စုႏိုင္ငံၾကီးမ်ားႏွင့္မိတ္၀တ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ထားႏိုင္သကဲ့သို႔ ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ က ဆန္႕က်င္ဘက္အသြင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္ရာ ထိုအေျပာင္းအလဲကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္ ။

ဆိုလိုသည္မွာ အာဏာရွင္အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ားအား တကာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေထာက္ခံၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ဘက္သို႕ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ျခင္းကိုမူ မည္သည့္ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကမွ လက္ခံႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ ၊ ဒီမိုကေရစီ၏အသက္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပင္ျဖစ္ပါသည္ ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားစြာရွိေနေသာႏိုင္ငံသည္ အဘယ္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အာမခံႏိုင္ပါမည္နည္း ။

သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို ခလုပ္ပိတ္လိုက္သကဲ့သို႕ ရုတ္တရက္ ရပ္ဆိုင္းပစ္ရန္မွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ ၊ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ တျဖည္းျဖည္းအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သတိႏွင့္ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာရန္ လိုအပ္ပါသည္ ။ ႏိုင္ငံတကာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုၾကည့္လ်င္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားရွိသကဲ့သို႕ ၊ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားခ်င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားလည္းရွိတတ္ေပရာ ထိုအဖြဲ႕မ်ားကို ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ရေသာ သာဓကမ်ားလည္းရွိေပရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သတိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္ ။

လက္ရွိကခ်င္အေရးကိုသတိထားၾကည့္လ်င္ ႏိုင္ငံတကာ၏ သေဘာထား အေျခအေနသည္ အထူးပင္ေျပာင္းလည္းေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္  ၊ ယခင္က အစိုးရ၏ လက္နက္ၾကီးက်ည္အခ်ိဳ႕က်ေရာက္ေပါက္ကြဲလ်င္ပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက statement အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ကာ ကန္႕ကြက္သံမ်ားစီစီညံခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တပ္မေတာ္က ေလေၾကာင္းအကူအညီျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္တိုင္ ထိုအသံမ်ားျငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနသည္ကို သတိ္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုအေျခအေနကို သံုးသပ္ကာ ပါးနပ္စြာ ရပ္တည္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္ ။


ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား