xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္႕ စကားရပ္ တြင္ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ ပါမည္ႏွင့္ ထိမ္းသိန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟူေသာ စကားရပ္ အျငင္းပြားမႈအေပၚ Voice Of Myanmar ၏သေဘာထား

Sunday, April 29, 2012

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္႕ စကားရပ္ တြင္ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ ပါမည္ႏွင့္ ထိမ္းသိန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟူေသာ စကားရပ္ အျငင္းပြားမႈအေပၚ Voice Of Myanmar ၏သေဘာထား

မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ NLD ပါတီလႊတ္ေတာ္၀င္ေရးမ၀င္ေရး အတြက္ အေရးပါလွေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္႕ စကားရပ္ တြင္ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ ပါမည္ႏွင့္ ထိမ္းသိန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟူေသာ စကားရပ္ အျငင္းပြားမႈသည္ အေတာ္အတန္ပင္ေရွ႕တန္းေရာက္လာသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္ ။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး လႊတ္ေတာ္မတက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ႏိုင္ငံေရးကိစၥတစ္ရပ္ထက္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွားယြင္းမႈသက္သက္ အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ရန္ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ေနအိမ္သို႔ အီတလီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆံုအျပီး သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း စကားရပ္မျပင္လွ်င္ NLD ပါတီက သေဘာထားေျပာင္းကာ အေလ်ာ့ေပးမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမေတြ႕ရ ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဘက္တြင္လည္း သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ရွိေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို မဆိုင္းမတြဆိုသလို ျပဳျပင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္မရွိေသာ အေျခခံဥပေဒပါ စာသားကိုျပင္ဆင္ရမည့္ကိစၥမွာ အေတာ္အတန္ပင္ အက်ပ္ရိုက္ေစမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္ ။ ထို႕အျပင္ အမ်ားေျပာဆိုေ၀ဖန္ေနသကဲ့သို႕ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေရးကို လိုလားေသာ အေပ်ာ့ဂိုဏ္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုမလိုလားေသာ အမာဂိုဏ္း အမွန္ရွိခဲ႔ပါမူ  အမာဂိုဏ္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားအေပၚ အသာစီးရသြားေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး လည္း ျဖစ္ပါသည္ ။

NLD အေနျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒကဲ့သို႕ သမၼတအေနျဖင့္အလြယ္တကူ ျပင္ေပးႏိုင္ လိမ့္မည္ဟူေသာအယူအဆျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္ေစရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပံုရပါသည္ ၊ မထင္မွတ္ပဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ေရးအထိ ျဖစ္သြားေသာအခါ   ႏွစ္ဘက္ေရွ႕မတိုးသာေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနသို႔ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္ပါသည္ ဤသို႕ေသာအေျခအေန သည္လည္း တိုင္းျပည္အနာဂါတ္အတြက္ ေကာင္းလွသည္မဟုတ္ပါ ၊ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ဤျပႆနာကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းရန္အေစာတလ်င္ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္ ။

အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ရန္ကိစၥမွာ သမၼတအေနျဖင့္ တစ္ဦးတည္းသေဘာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္မလြယ္ကူ  လွေၾကာင္း NLD ကဲ့သို႕ပါတီသည္ မသိမဟုတ္ သိရွိမည္သာျဖစ္ပါသည္ ၊ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဤကိစၥကိုႏိုင္ငံေရးျပႆနာအျဖစ္အက်ယ္မခ်ဲ႕ၾကရန္ ၊ ဤျပႆနာသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျပႆနာသာျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတၾကီး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိပါေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ ဤျပႆနာတြင္ NLD ဘက္က သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူရမည္သာျဖစ္ပါသည္ ။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ယခု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္႕ စကားရပ္ တြင္ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ ပါမည္ႏွင့္ ထိမ္းသိန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟူေသာ စကားရပ္ အျငင္းပြားမႈကို ေျပလည္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လႊတ္ေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ NLD ပါတီသိကၡာရွိစြာ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရး အျခားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ဖြင့္ေပးရမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္ ။

ဥပမာဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး (သို႕တည္းမဟုတ္ ) အစိုးရအဖြဲ့ ၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ဥကၠဌမ်ား (သို႕တည္းမဟုတ္ ) လြတ္ေတာ္မ်ားက ယခုကဲ့သို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကာလတြင္ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ေရာက္ကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္အေရးကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ေမွ်ာ္ လင့္ၾကိဳဆိုေနပါေၾကာင္း ၊ NLD ပါတီတင္ျပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပါစာသားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒပါစာသား လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာလည္း သဘ၀က်သည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အာဂ်င္ဒါ တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ကာ ဥပေဒပါမူလအသံုးအႏႈံးအစား NLD ပါတီကတင္ျပေသာ ေလးစားလိုက္နာပါမည္ (သို႕မဟုတ္ ) ႏွစ္ဘက္လက္ခံဘြယ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာစကားရပ္ အစားထိုးျပင္ဆင္ျခင္းကို အေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ NLD ပါတီလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း၀င္ေရာက္ကာ မိမိတို႕ႏွင့္အတူ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျပႆနာသည္ ေျပလည္ျခင္းသို႕ ေရာက္ရွိမည္ဟု အခိုင္အမာယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ၊NLD ပါတီ၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားျပီး ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ျပဳျပင္သြားႏိုင္မည္ သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ ထို႕အျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း NLD ပါတီလႊတ္ေတာ္တြင္း၀င္ေရာက္ကာ ျပည္သူ႕အက်ိဳးမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အျမန္ျမင္ေတြ႔လိုေနၾကျပီ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား မိမိတို႕အေနျဖင့္ NLD ပါတီလႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါေၾကာင္း သေဘာထားတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ ကာ လမ္းဖြင့္ေပးသင့္ပါသည္ ။

NLD ပါတီအေနျဖင့္လည္း ထိုလမ္းေၾကာင္းကိုအေၾကာင္းျပဳကာ သိကၡာရွိရွိ လြတ္ေတာ္အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ေျပလည္မႈအတန္အသင့္ရရွိႏိုင္မည္ ဟုယံုၾကည္ပါသည္ ၊ အကယ္၍ NLD ပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္ဆိုပါေသာ္ မူလစာသားအေဟာင္းျဖင့္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္းကို NLD ပါတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳ ျခင္းအပါအ၀င္ အျခား သတိျပဳဘြယ္ရာမ်ားကို သတိၾကီးၾကီးထားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္ ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ။


ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ

Voice Of Myanmar