xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႕ေပးပို႕ေသာသ၀ဏ္လႊာ

Saturday, October 1, 2011

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႕ေပးပို႕ေသာသ၀ဏ္လႊာ

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတုိ႔သုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား လိပ္မူလ်က္ သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ယေန႔ေပးပုိ႔သည့္ သဝဏ္လႊာ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္- 
 

၁။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကို ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးငွာ အားသြန္ ခြန္စိုက္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္တကြ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။
 
၂။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚေရး၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။
 
၃။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ တူညီေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ ဥပေဒျပင္ပသို႔ ေရာက္ရိွေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွရန္ ဆက္သြယ္ ကမ္းလွမ္း ဖိတ္ေခၚ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ အထူးေဒသ(၂) "ဝ" အဖြဲ႔ႏွင့္ အထူးေဒသ (၄) အဖြဲ႔တို႔သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ရရိွခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔မ်ား သည္လည္း ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားထံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။
 
၄။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား မ်ားလည္း ကိုယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကိုယ့္ေဒသသို႔ ျပန္လာလိုပါက ျပန္လာႏုိင္ရန္ စိစစ္လက္ခံခဲ့ရာ တစ္ခ်ိဳ႕ ျပန္လာေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာ အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ထိုသို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အင္အားစု အခ်ိဳ႕တို႔သည္ အစိုးရ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ေတြ႔ေအာင္၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္ ႀကံရြယ္၍ လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ေတြ႔ရွိေနရပါသည္။
 
၅။ တိုင္းျပည္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အရွိန္အဟုန္မပ်က္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း စက္မႈႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စက္မႈႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္သည္ အဓိကက်ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ရရွိႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အနက္ အဏုျမဴစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲေရးမွာ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္မ်ား အရ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားလွသည့္အျပင္ ေငြေၾကး မျပည့္စံုမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ အမ်ားသူငါ လက္မခံမႈတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ အတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ ေက်ာက္မီးေသြး သယံဇာတမွာလည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိသည္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 
၆။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ ထြက္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ပ အရင္းအႏွီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကိစၥျဖစ္၍ မိမိတို႔ လိုအပ္သေလာက္ မရႏုိင္ဘဲ အခ်ိဳ႕အဝက္သာ ခြဲေဝရရွိပါသည္။ ျပည္ပေခ်းေငြျဖင့္ အရင္းအႏွီးအခ်ိဳ႕ ထည့္ဝင္ထားခဲ့ရာ အနာဂတ္တြင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးမ်ား အရစ္က် ေပးဆပ္ေနရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းတြင္း၌ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြ ထုတ္လုပ္ ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္း သံုးစြဲရန္အတြက္ပင္ လုံေလာက္မႈ မရွိေသးပါ။
 
၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ ျဖစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ သဘာဝက ေပးထားေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ရွိေနသျဖင့္ အဆိုပါ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အရင္းအႏွီးမ်ား ရယူ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏိုင္ေရး အတြက္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခင္က ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံု (၂) ရံု၊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပး စက္႐ံု (၇)႐ံုသာ ရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အား (၅၂၉) မဂၢါဝပ္ သာရွိခဲ့ရာမွ ေနာက္ထပ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု(၂၃)ရံု စက္တပ္ဆင္အား(၂၈၃၁) မဂၢါဝပ္ တိုးတက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
 
၈။ ႏွစ္(၃၀) လွ်ပ္စစ္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ေနာက္ထပ္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း(၆၄)ခုႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု (၃) ခုအပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ စက္တပ္ဆင္အားမဂၢါဝပ္ (၄)ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိပါသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေမခ၊ မလိခ ျမစ္ညာ ျမစ္ဝွမ္းႏွင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း (၈) ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၉။ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္ခဲ့ရာ ယခု အခါတြင္ အဆိုပါ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအတြင္း ေအာက္ပါ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္-

 
(က)
ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြက္ သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပါ သဘာဝက ေပးထားေသာ (Land Mark) ျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံု သဘာဝ အလွအပ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ျခင္း၊
 
(ခ)
ျမစ္ညာပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္၍ ၎တို႔၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးပ်က္စီး သြားႏိုင္ျခင္း၊
 
(ဂ)
ပုဂၢလိကမ်ားမွ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးမ်ားစြာ စုိက္ထုတ္၍ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳး ထားသည့္ ေရာ္ဘာ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ကြ်န္းစိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားႏိုင္ျခင္း၊
 
(ဃ)
ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဖ်ားရွိ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ အင္အား ျပင္းထန္သည့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္ဆံုဆည္ ပ်က္စီးၿပီး ဆည္ေအာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေသေၾက ပ်က္စီးမႈရွိႏိုင္ျခင္း၊
 
(င)
ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း၊
 
စသည္ျဖင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕မွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရိွေနၾကသည္ကုိ မိမိတို႔ ၾကားသိေနရပါသည္။
 
၁၀။ မိမိတို႔ အစိုးရသည္ ျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထားရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးထား၍ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ သို႔ပါ၍ မိမိတို႔ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆုံဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္း ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ရရိွေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ မရိွႏိုင္သည့္ အျခားေသာ ေရးအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် ေလ့လာ ဆန္းစစ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတ္ဝတ္ မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူ လက္ခံေအာင္ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဤလႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးအပ္ပါသည္။

(သိန္းစိန္)
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္