xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ၀ီကီလိခ္မွ ထိပ္တန္းေဖာ္ျပမႈမ်ား

Tuesday, December 21, 2010

၀ီကီလိခ္မွ ထိပ္တန္းေဖာ္ျပမႈမ်ား


စေတာ့ဟုမ္း - ခရာတြတ္၍အသိေပးေသာ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ၀ီကီလိခ္သည္ တုိေတာင္းသည့္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း (ယခုရက္ သတၱပတ္အတြင္း) ထုတ္ေဖာ္ျပလုိက္သည့္ သံတမန္ေၾကးနန္း ၂၅၀,၀၀၀ အနက္မီးေမာင္း ထုိးခံရ သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
ေနာင္လည္းထပ္လာစရာရွိေသးေၾကာင္း၀ီကီလိခ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီ ယန္ အက္ဆန္းက တနလၤာေန႔တြင္ ဖို႔ဘ္ မဂၢဇင္းအား ေျပာၾကားရာ၌ သူ၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္သည္ အဓိက 'ကန္' ဘဏ္ တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေထာင္ေသာင္း ခ်ီသည့္ မွတ္တမ္း မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ ေၾကာင္း၊ ဤထုတ္ေဖာ္မႈ ေၾကာင့္ ဘဏ္တစ္ခု၊ သုိ႔မဟုတ္ႏွစ္ခု ပိတ္ပစ္ သြားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
ယခင္ ၀ီကီလိခ္၏ ထိပ္တန္း ထုတ္ ေဖာ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ အသစ္ ကုိ "Cablegale" ဟု အမည္ေပးၿပီး ၀ီကီလိခ္သည္ ေၾကးနန္း ၂၅၁,၂၈၇ ခန္႔အား စတင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဤေၾကးနန္းမ်ား မွာ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ 'ကန္'သံ႐ုံး ၂၇၄ ခုတုိ႔မွျဖစ္ၿပီး ေၾကးနန္း ၁၅,၆၅၂ ေစာင္ တုိ႔မွာ သက္ဆုိင္သူသာ ၾကည့္ခြင့္ဖတ္ခြင့္ရွိသည့္ ေၾကးနန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားေနာက္ကြယ္မွလူမ်ားသည္ အလြန္ေလး နက္သည့္ အျပစ္အားက်ဴး လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ေျပာဆုိခြင့္ရွိသူ ေရာဘတ္ဂစ္ဘ္က ေျပာခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၂
"Iraq war logs" ဟုေခၚသည့္ အီရတ္စစ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ၀ီကိလိခ္က ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ထုိ အခ်ိန္က အႀကီးဆုံး စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့သည္။
"SIGACT" ဟု ေခၚဆုိသည့္ အေရး ႀကီးသည့္တုိက္ပြဲအစီရင္ခံစာ ၃၉၁,၈၃၂ မ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၀၄ ခုမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကုန္အထိ အီရတ္ စစ္ပြဲအတြင္းက အေမရိကန္ တပ္သားမ်ား ေရးသားခဲ့ သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖစ္ၿပီး ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ အေသး စိတ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေဖာ္ျပၿပီး အရပ္သား ၆၆,၀၈၁ ေယာက္ ေသဆုံး ခဲ့သည့္ အနက္ လူ ၁၅,၀၀၀ ေသခဲ့ျခင္းကုိ ယခင္က ေဖာ္ျပျခင္း မရွိခဲ့ ေၾကာင္း ၀ီကီလိခ္က ေျပာသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္
၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ပင္တဂြန္ဖုိင္တြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေျမျပင္ အစီ ရင္ခံစာမ်ားပါ၀င္သည့္ သက္ဆုိင္သူ မ်ားသာ ၾကည့္ခြင့္ ဖတ္ခြင့္ရွိသည့္အေမရိကန္စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္း ၇၇,၀၀၀ ခန္႔ကုိ ၀ီကီလိခ္ကထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ဤမွတ္တမ္းမ်ားသည္ အာဖဂန္ စစ္ပြဲမွ မွတ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္မွတ္တမ္း ၁၅,၀၀၀ ႐ုိက္ႏွိပ္ ေဖာ္ျပဦးမည္ဟု ၀ီကီလိခ္က ေျပာသည္။ အရပ္သားမ်ား ခံစားရ သည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ထုိမွတ္တမ္းမ်ားက အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသည့္အျပင္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ တာလီဘန္တုိ႔ အဆက္ အသြယ္ရွိ ႏုိင္ဖြယ္ ရာ မွတ္တမ္းမ်ား ပါရွိရာ ဤကိစၥေၾကာင့္ ပင္တဂြန္ ေဒါသထြက္ခဲ့ရၿပီး ၀ီကီလိခ္မွာလည္း မီးေမာင္းထုိး ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္
လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ ခန္႔က ဘဂၢဒက္၌ အေမရိကန္ Apache စစ္ရဟတ္ယာဥ္ က တုိက္ခုိက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာတြင္ ႐ုိက္တာ သတင္းဌာနမွ ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးႏွင့္ လူ အခ်ဳိ႕ ေသဆုံးခဲ့သည့္ ဗီဒီယုိ အေခြကုိ ၀ီကီလိခ္ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ ပြားစဥ္က ေသနတ္၌ တပ္ဆင္ ထား သည့္ ကင္မရာမွ ႐ိုက္ထားသည့္အေခြ ၌ ရဟတ္ယာဥ္မႉးမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္ရွိ ေလယာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တုိ႔ ေျပာ ဆုိၾကသည့္ စကားမ်ား၌ ဘဂၢဒက္လမ္း ေပၚက လူမ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္သူပုန္ ဟုဆုိကာ ပစ္မိန္႔ေတာင္းခဲ့ပုံမ်ားပါ၀င္ ခဲ့သည္။ ဤဗီဒီယုိေခြအား စစ္ဘက္ ခရာတြတ္ၿပီး အသိေပးသူမ်ားထံမွ ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ၀ီကီလိခ္က ေျပာခဲ့သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိ East Anglia တကၠသုိလ္ရွိ ရာသီဥတုသုေတသနယူနစ္မွ သုေတသနအရာရွိမ်ားအၾကား အျငင္းပြားစရာမွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေပးပုိ႔ျခင္းတုိ႔ကုိ ႐ိုက္ႏွိပ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ၀က္ဘ္ဆုိက္ မ်ားတြင္ ၀ီကီလိခ္ လည္း ပါ၀င္သည္။ ဤ ေပါက္ ၾကားမႈကုိ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သံသယ ရွိသူမ်ားက အီးေမးလ္မ်ား သည္သူတုိ႔၏အေရးကုိ ေထာက္ခံ ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ရာမွ "climategate" ဟု အမည္တြင္လာသည့္အျငင္းပြားမႈ ကမၻာတစ္၀န္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ကိစၥအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တြင္ သုေတသနပညာရွင္မ်ား မမွား ယြင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္
၂၀၀၁ ခုႏွစ္က နယူးေယာ့ခ္ႏွင့္ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕မ်ား တုိက္ခုိက္ျခင္းခံခဲ့ရ စဥ္က ေထာင္ေသာင္းခ်ီသည့္ ေပဂ်ာ မက္ေဆ့ဂ်္မ်ားကုိ ႏုိ၀င္ ဘာလမွစၿပီး ၀က္ဘ္ဆုိက္က စတင္႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၀ီကီလိခ္ကမည္ကဲ့သုိ႔ ရရွိခဲ့ျခင္းကို ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္က နည္းပညာဘေလာ့ဂ္မ်ား က စစ္မွန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံၾကသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ၿဗိတိသွ်အမ်ဳိးသား ပါတီ (BNP)၀င္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္တုိ႔၏ အမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ အကုိင္တုိ႔ကုိ ၀ီကီလိခ္က ၎၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္ေပၚ တြင္တင္ထားသည္။ ဤေပါက္ၾကားမႈ ေၾကာင့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးထက္မနည္း အလုပ္ မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ၿဗိတိသွ်ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ား၊ ၿဗိတိသွ် အမ်ဳိးသားပါတီ (BNP) ထဲသုိ႔ မ၀င္ရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ BNP သည္ ထုိစာရင္း ကုိ ထုတ္ေ၀သူအား တရားစီရင္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ
'ကန္'သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေနၾကခ်ိန္၌ ဆာရာပါလင္၏ကုိယ္ေရးအီးေမးလ္ေငြစာရင္းမွာ ဟက္လုပ္ျခင္းခံရၿပီး အခ်ဳိ႕ အီးေမးလ္တုိ႔ကုိလည္း ၀ီကီလိခ္ဆုိက္ေပၚတြင္တင္ခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု၌ မက္ကိန္း ပါ၀င္စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕မန္ေနဂ်ာ ရစ္ေဒးဗစ္ကဤအျပဳအမူသည္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏သီးသန္႔တည္ရွိမႈအား က်ဴးေက်ာ္ျခင္းႏွင့္ဥပေဒခ်ဳိး ေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္
၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၈ မ်က္ႏွာရွိ ဂြမ္တာနာမုိအက်ဥ္းစခန္းအတြက္ အေမရိကန္ၾကည္းတပ္၏ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ စာအုပ္ အား ၀က္ဘ္ဆုိက္က ေဖာ္ျပထုတ္ေ၀ခဲ့ သည္။ အေသးစိတ္ ေရးသားထားသည့္ ထုိစာအုပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရ သူမ်ား ကုိ ဆုလာဘ္အျဖစ္ သန္႔စင္သုံး စကၠဴလိပ္မ်ား ေပးႏုိင္သည္ဟု ပါရွိရာ အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေ၀ဖန္ျခင္းကုိ ခံရသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္
ထူေထာင္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ၌ ၀ီကီ လိခ္သည္ ေပါက္ၾကားမႈမ်ားကုိ တရား ၀င္ စတင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။