xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ထူးျခားတဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္

Wednesday, July 20, 2011

ထူးျခားတဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္

(ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ေန႕ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္မွာ မွဴးေဇာ္ရဲ့ အစိုးရသစ္၏ ရက္ေပါင္း (၁၀၀) ခရီးအား ကိုယ္ပိုင္ အျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္ သုံးသပ္ျခင္း New Government’s 100 Days Report Card ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မွဴးေဇာ္ ဆိုသူဟာ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ရဲ့ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ျဖစ္သလို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက အရာရိွႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္တယ္ လို႕လည္း သိရပါတယ္။  သူ႕ေဆာင္းပါးဟာ အစိုးရရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ခ်ီးမြမ္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာ ေတြမွာေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာမ်ားရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္ထားတာ၊ အစိုုးရရဲ့ အတြင္းပိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေနပံုေတြ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သူသာ တကယ္ပဲ သမၼတ႐ံုးက အရာရိွ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီ ေရးသားခ်က္မ်ားဟာ ထူူးျခားၿပီး သတိျပဳသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လို႕ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။)
×××××××××××××××××
ထင္ရွားေသာ အာဏာ ခြဲေဝမႈမွာ ေကာ္မတီမ်ား ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းရာ၌ ယခင္က ဗဟိုဦးစီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား လက္ဝယ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရိွရသည္။ သိသာ ထင္ရွားေသာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးမႈမွာ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒေကာင္စီ (Trade Council-TC) ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဝန္ႀကီးအဆင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ (Trade and Investment Supervision Committee-TISC) ကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အလားတူ အျခားေသာ ေကာ္မတီ မ်ားကိုလည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ကာ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္အတူ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထား လာမႈမ်ားကို ရက္သတၱပတ္ (၁)ပတ္အတြင္း အၿပီး ေဆာင္ရြက္ ေပးေသာ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ထိုနည္းတူပင္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရာ၌ အဓိက အခ်က္ျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္မႈ ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို (၁)လအတြင္း အၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။
အလားတူ ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ လစဥ္ ဆန္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈ ခြဲတမ္းကို ယခင္က ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းအသင္းကသာ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ယင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေစ်းကြက္၌ အဓိကျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိက က႑သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွင္းလာျခင္း ျဖစ္သလို Private Sector အားလည္း Capacity Building ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းလည္း မည္ေပသည္။

အျခား သိသာ ထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈ တစ္ရပ္မွာ အင္းေလလံမ်ား ခ်ထားေပးရာတြင္ ယခင္က ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန (ျပည္ေထာင္စု အဆင့္)က ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားခဲ့ရာမွ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ား လက္ဝယ္သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ကာ အမွန္တကယ္ အင္းလုပ္ကိုင္သူ မ်ားသာ ေလလံ ရရိွေစရန္ ထင္သာ ျမင္သာေသာ ေလလံစနစ္ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။
မၾကာေသးခင္က ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ား မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ပို႔ကုန္အေပၚ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ ၁၀% (၂+၈)ကို ရ% (၂+၅) သို႔ ေလွ်ာ့ခ် ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ယင္းသည္ပင္ Supply Chain တစ္ေလွ်ာက္ Transaction Cost မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးေသာ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွ ရသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဘုတ္အဖြဲ႔ကို ဒီမိုကရက္တစ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ကာ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ အလားတူ ေက်ာက္မ်က္ ေလလံပြဲမ်ား ၌လည္း လာေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ဝယ္ယူစားသံုး ႏုိင္ေစရန္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ရက္ေပါင္း (၁၀၀)အတြင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အနက္မွ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေနသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေပၚ အဓိက သက္ေရာက္မႈရိွေသာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က် စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ် ေပးရာတြင္ အာဆီယံ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ကုန္ပို တင္ေဆာင္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားမွာ ျပန္လည္ အသက္၀င္ လာခဲ့သည့္အတြက္ သိသာ ထင္ရွားေသာ အတားအဆီး တစ္ရပ္အျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀ိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း မျဖစ္မေန လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလ ေဝးကြာ ေနေသးသည့္ လက္ရိွကာလတြင္ "ျပင္သင့္တာျပင္" ရာ၌ အကန္႔အသတ္ တစ္ရပ္ ထားရိွသင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။
စတုတၳမ႑ိဳင္ မ်က္ႏွာစာမွ အေျပာင္းအလဲမ်ား
စတုတၳမ႑ိဳင္ ျဖစ္တဲ့ သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးရခဲ့ရာ၌ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္သိမႈ တို႔ကို အဓိကထား၍ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။ ထုတ္တင္စနစ္ႏွင့္ တင္ထုတ္ စနစ္အရ စာေပစိစစ္ေရးသို႔ ႀကိဳတင္ ျပစရာ မလိုေသာ စာေပ အမ်ိဳးအစားမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ တစ္ဘက္တြင္မူ အဓိကက်ေသာ တင္ထုတ္စနစ္ပါ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္၊ မဂၢဇင္းမ်ားမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ မရရိွေသးသည့္ အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚထြက္ ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းပါ ကတိက၀တ္ မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အေပါင္းႏွင့္ အႏႈတ္ ေရာေထြးေနသည္ကို ေတြ႔ရိွရသည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ "စတုတၳမ႑ိဳင္ ျဖစ္သည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေလးထားရမည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ား သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို အသိေပးရမည္ ျဖစ္သလို စာနယ္ဇင္းမ်ားက အျပဳသေဘာေဆာင္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကိုလည္း အေလးထားရမည္" ဟူ၍ ပါရိွခဲ့ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ဆင့္၏ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ အတိုင္း အျပည့္အဝ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ်ား အေပၚ ထားရိွေသာ သေဘာထား အျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲလာရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ သတင္း မီဒီယာမ်ား အေပၚ ေခတ္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္းမွ အစဥ္အလာမ်ားအတိုင္း US - Them အျမင္မ်ား ရိွေနၾကဆဲ ျဖစ္သလို အျပန္ အလွန္ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းေနသည္ ကိုလည္း ေတြ႔ရိွရေပသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေျပာင္းအလဲမ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ (၃၁.၃.၂၀၁၁) ရက္ေန႔၌ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ ထုတ္ႏႈတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္ -
(၁)
အစိုးရအဖြဲ႔သစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ (၄)ရပ္
(က)
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Good Govemance) ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ (Clean Government) ျဖစ္ေပၚလာေရး။
(ခ)
ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား (Democratic Pratices) ထြန္းကားေရး။
(ဂ)
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး။
(ဃ)
အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ သြက္လက္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ရိွေရး။
(၂)
အစိုးရအဖြဲ႔ အသီးသီး၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုက္ညီျပည့္စံုရမည့္ အဂၤါရပ္ (၆)ရပ္
(က)
ပြင့္လင္းမႈ ရိွရမည္။
(ခ)
တာ၀န္ခံမႈ ရိွရမည္။
(ဂ)
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွရမည္။
(ဃ)
ျပည္သူလူထု ဆႏၵသေဘာထားကို အေလးထားရမည္။
(င)
အားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္မႈ ရိွရမည္။
(စ)
သြက္လက္ၿပီး ထိေရာက္မႈ ရိွရမည္။
××××××××××××××××××××××××××××××××××××
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရ မ်ား၏ အာဏာ ခြဲေ၀မႈ ႐ုပ္လံုးမွာ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပံုရိပ္ေပၚလာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ထြက္ေပၚလာေသာ ပံုရိပ္မ်ားတြင္ ေရခံ၊ ေျမခံ၊ အေျခခံေကာင္းမ်ားေပၚ မူတည္၍ ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈ မတူညီၾကသည္ ကိုလည္း ေတြ႔ရိွရသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အဆင့္အထိ အေသးစိတ္ ေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ သတင္း အခ်က္အလက္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈသည္ အဓိက တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လြဲ၍ အားနည္း ေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။
(အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္) ျဖစ္သင့္သည္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ဆင့္မွ လုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္ခ်က္အျဖစ္ ခံယူထားေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား (ဥပမာ- ျပည္သူလူထုကို ေႏြးေထြးပ်ဴငွာ ဆက္ဆံပါ၊ မေက်နပ္က တိုင္ၾကားပါ၊ ႀကိဳးနီ စနစ္မ်ား ဖယ္ေဖ်ာက္ပါ၊ _ _ _ ဌာန၏ ႐ံုးလုပ္ငန္း သြက္လက္ ျမန္ဆန္ရမည္၊ လာဘ္ယူသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ပါ အစရိွသည္) အစိုးရ ႐ံုးဌာန အမ်ားစုတြင္ ကပ္ထားျခင္းမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (အျမင့္ဆံုးအားျဖင့္) အစိုးရ ဌာန အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ႐ံုးလုပ္ငန္း စနစ္၏ စံႏႈန္းမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။
အလားတူ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အရွိန္အဟုန္မွာ အားေပ်ာ့ ေနေသးသျဖင့္ Clean Government ေပၚထြက္လာမႈမွာ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသေလာက္ ျဖစ္ေပၚ မလာေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးမွာ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ၊ ရာထူး အႀကီးအငယ္ မခြဲျခားဘဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ အလားတူ အစိုးရ ဌာနမ်ားတြင္ အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္၏ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ရပ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမ်ား တုိးတက္ လာေသာ္လည္း ယင္းက႑မွ အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံရရွိမႈ ပမဏ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚ လာသည္ကို ၾကည့္၍ ျပည္သူမ်ားမွ အားမလို အားမရ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈတုိ႔ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အစိုးရ ေလလံမ်ားကို Open Bidding စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာခဲ့သည့္ တုိးတက္မႈ ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သတင္း အခ်က္အလက္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ စီးဆင္းမႈ တုိ႔တြင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ အားနည္းေစေသာ အခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဥပမာ- လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လုိင္စင္ ခ်ထားေပးမည့္ သတင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပါရွိေသာ စာရြက္ကို တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ (၅၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနခ်ိန္၌ ေကာလဟလမ်ား ႀကီးမားစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန ေသာ္လည္း အခ်ိန္မီ အျဖစ္မွန္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ား ပံုေသ သတ္မွတ္ေတာ့မည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ား ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အခ်ိန္မီ ေျဖရွင္း ထုတ္ျပန္ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္း အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ က်ဆင္းေနေသာ ေဒၚလာေငြ ေစ်းႏႈန္းကို ပိုမို က်ဆင္းေစေသာ အေျခအေနမ်ား အထိ ေရာက္ရွိေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေသာ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚလာေရးကို ဤသုိ႔ ထိခိုက္ေစေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက လက္ေအာက္သို႔ ယံုၾကည္စြာ အာဏာခြဲေဝ အပ္ႏွင္းမႈ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အစဥ္အလာအရ ဗဟုိ ဦးစီးစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသားက်ေနခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ခြဲေဝမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္သိမႈ အားနည္းေနျခင္းတုိ႔ ယွက္ႏြယ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆ ႏိုင္ေပသည္။
သံုးသပ္
အစိုးရသစ္၏ ရက္ေပါင္း (၁၀၀) ခရီးစဥ္သည္ကား (၉-၇-၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သလို အစုိးရသစ္ ရည္မွန္းေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ အစိုးရသစ္၏ အလားအလာမ်ား၊ ဆက္လက္ ထြက္ေပၚလာမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အကဲခတ္ ႏိုင္ၾကၿပီဟု ယူဆႏိုင္ေပသည္။ အလားတူ အစုိးရသစ္ စတင္မႈ အသစ္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနသည္ကိုလည္း သက္ေသ သာဓကမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္၏ သက္တမ္း သည္ (၅)ႏွစ္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ (၃) လေက်ာ္ (ရက္တစ္ရာ) ကာလသည္ အစိတ္အပိုင္း အနည္းငယ္သာ ျဖစ္သည္ ကိုလည္း သတိခ်ပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။