xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ပိတ္ဆို႔မႈ ရွင္းတမ္း ( ၃ )

Wednesday, February 16, 2011

ပိတ္ဆို႔မႈ ရွင္းတမ္း ( ၃ )


(ယမန္ေန႔မွ အဆက္)
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အေနာက္အုပ္စု၏ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသည္ သာမန္ ျမန္မာလူထု အေပၚ ထုိက္သင့္ သေလာက္ ထိခုိက္မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဗုန္းဗုန္းလဲ မက်သြားဘဲ ျပန္လည္ နာလန္ထူလာ ခဲ့သည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ လူထု၏ က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ၊ ႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတ ေတာင့္တင္းမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခါ ပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ အေနာက္အုပ္စုက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ မည္မွ် ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့သည္ ဟူေသာ ထိေရာက္မႈ အပုိင္းကုိ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားလုိပါ၏။
အေနာက္ အုပ္စု၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ားသည္ အဓိက အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ လာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဤကား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေျပာဆုိေလ့ ရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါ၏။
သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝါဒတုိ႔၏ ထုံးစံအတုိင္း ေနာက္ကြယ္မွ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ယင္း ရည္မွန္းခ်က္ မွာလည္း ႏုိင္ငံကုိ ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရ ေခ်ာက္ထဲသုိ႔ က်ေစၿပီးမွ လက္ရွိ ျမန္မာ အစုိးရ၏ ေနရာတြင္ ၎တုိ႔ လုိလားသည့္ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုကုိ အစားထုိး ေျပာင္းလဲ ေစလုိသည့္ Regime Change မူဝါဒ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္းမွာလည္း ''မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိ'' ဆုိသကဲ့သုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္ ထားၾကသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ အားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ အဓိက ဦးစီးဦးေဆာင္ ျဖစ္ေနေသာ အေမရိကန္ အစုိးရ၏ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအား အဘက္ဘက္မွ လႈပ္မရေအာင္ နည္းလမ္း မ်ဳိးစုံျဖင့္ တမင္ သက္သက္ ထုိးႏွက္ပိတ္ဆုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ားကုိ ၾကည့္ပါက ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးကုိ ဆင္းရဲျခင္း ႏြံတြင္း၌ အလူးလူး အလိမ့္လိမ့္ ေခါင္း မေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္လွပါသည္။
အေမရိကန္ အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ လူ႕ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး အေၾကာင္း ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားဝင္ ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က ပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပ႒ာန္းရာတြင္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာ အေရးေပၚ စီးပြားေရး အာဏာမ်ား ဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ (The International Emergency Economic Powers Act of 1977-IEEPA) ကုိ အသုံးျပဳ၍ ပိတ္ဆုိ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ IEEPA ဥပေဒအရ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒႏွင့္ စီးပြားေရးကုိ ပုံမွန္ မဟုတ္ဘဲ ထူးထူးကဲကဲ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရွိသည္ဟု အေမရိကန္ သမၼတက ယုံၾကည္ ဆုံးျဖတ္ပါက အမ်ဳိးသား အေရးေပၚ အေျခအေန တစ္ရပ္ကုိ ေၾကညာၿပီးလွ်င္ ထုိသုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ လာသည့္ ႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။
ယင္းဥပေဒ ႏွင့္အညီ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ သမၼတ ဘီလ္ ကလင္တန္မွ အစျပဳေသာ အေမရိကန္ သမၼတ အဆက္ဆက္သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေမလသုိ႔ ေရာက္ေလတုိင္း အမ်ဳိးသား အေရးေပၚ အေျခအေနကို ထုတ္ျပန္လ်က္ ''ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္၏ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒႏွင့္ စီးပြားေရးကို 'ထူးထူး ျခားျခား' ထိခိုက္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနပါသည္'' ဟု ဆုိကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ေနခဲ့ရာ လက္ရွိ သမၼတ မစၥတာ အိုဘားမား လက္ထက္သို႔ တိုင္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။
ဤေနရာ၌ စဥ္းစားမိသည္မွာ ''မည္သူက မည္သူ၏ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကို ထူးထူးျခားျခား ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ပါသနည္း'' ဟူေသာ ကိစၥျဖစ္ပါ၏။
သာမန္ လူတို႔၏ အျမင္ျဖင့္ပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား အင္အား ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ပါက လူဦးေရ သန္း ၅ဝ ေက်ာ္သာရွိ၍ စီးပြားေရး အရလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုး စာရင္း၌ ပါဝင္ဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ သန္း ၃ဝဝ ရွိကာ ကမၻာေပၚ၌ စီးပြားေရး အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုး၊ စစ္ေရး အရလည္း ကမၻာ့ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ကို တစ္ႏုိင္ငံတည္း သံုးစြဲ ပိုင္ဆိုင္ ထားသည့္ မဟာ အင္အားႀကီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကို မည္သို႔မည္ပံု ထူးထူးျခားျခား ၿခိမ္းေျခာက္ ေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသနည္း။
လက္ေတြ႕၌မူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခု အေရးအခင္း ကာလအတြင္း ျမန္မာပိုင္နက္ ပင္လယ္ျပင္ အစပ္၌ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ အုပ္စုႀကီး တစ္စုျဖင့္ ေရာက္ရွိ ေစာင့္ဆိုင္းေနကာ လိုအပ္လွ်င္ ကမ္းတက္ စစ္ဆင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ကမ္းထုိး ေရယာဥ္မ်ား အတင္အခ် ေလ့က်င့္ ေနသည္မွာ အေမရိကန္သာ ျဖစ္ပါ၏။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းတြင္ ၿဂိဳဟ္တု သတင္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အင္အား အလြန္ ျပင္းထန္ေသာ နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းႀကီး ဦးတည္ ဝင္ေရာက္ လာေနသည္၊ ထုိမုန္တိုင္းႀကီးေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားအျပား ေသေက် ပ်က္စီး ဒုကၡႀကီး ရင္ဆိုင္ ရေတာ့မည္ကို သိပါလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ လံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရးကို ထူးထူးျခားျခား ၿခိမ္းေျခာက္ ေနပါသည္ဟု ဆိုကာ ပိတ္ဆို႔မႈ အမိန္႔ကို ထပ္မံ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့သည္မွာလည္း အေမရိကန္ သမၼတႀကီး တစ္ဦးပင္ ျဖစ္ပါ၏။
ထုိသို႔ ပိတ္ဆို႔ခဲ့မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ လူမႈေရး ပရဟိတ NGO မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ ခက္ခဲ သြားေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလမုန္တိုင္း ဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ား၌ ကယ္ဆယ္ ကူညီေရးအတြက္ ျမန္မာ့ေရျပင္ အတြင္းသို႔ အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာမ်ား ဝင္ခြင့္ မေပးရ ေကာင္းလားဟု ဆိုကာ ျမန္မာ အစိုးရကို အႀကီးအက်ယ္ အျပစ္ တင္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ျပည္တြင္း၌ အထိအနာဆံုး ကက္ထရီနာ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ကာလ၌ပင္ ႐ုရွား ေရတပ္၏ အကူအညီႏွင့္ က်ဴးဘား ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္မခံခဲ့သည့္ အျပင္ မိမိ၏ ေရတပ္ အင္အားကိုပင္ အသံုး မျပဳခဲ့ေသာ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေနပါသည္ဟု ဆိုသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ေရေဘး ကာလတြင္ က်မွ 'ကစ္တီေဟာ့ခ္' ေလယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာႀကီး အပါအဝင္ ေလယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာႀကီး ႏွစ္စင္းကို ဖ်က္သေဘၤာ၊ တုိက္သေဘၤာမ်ား ၿခံရံလ်က္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ုိးတန္း ေရျပင္ အတြင္းသို႔ အတင္း ဝင္ေရာက္ 'ကူညီ' လုိျခင္းမွာ မည္သို႔ေသာ 'ေစတနာ' ျဖစ္ပါသနည္း။ ထုိကာလက်မွ 'R2P' ေခၚ ''Right to Protect'' ဒုကၡ ေရာက္ေနသူမ်ားကို လူမႈေရးအရ 'အတင္းဝင္ေရာက္' ကာကြယ္ခြင့္ ရွိသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာလာ ၾကျခင္းမွာ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသနည္း။
ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း စင္စစ္အားျဖင့္ IEEPA ဥပေဒျဖင့္ အေရးေပၚ ဥပေဒျဖင့္ အေျခအေန ေၾကညာသူႏွင့္ ေၾကညာျခင္း ခံရသူ ႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွာ ေနရာခ်င္းမ်ား လြဲေနေရာ့ ေလသလား ဟုသာ ႐ိုး႐ိုးသားသား ထင္မိပါသည္။
ထပ္မံ၍ စဥ္းစားၾကည့္မည္ ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မင္းတုန္း မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ ၁၈၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ''၂ တုိင္း ၂ ျပည္ ရာဇမဟာ မိတ္ျဖစ္ၾကရလွ်င္ သားေတာ္အစဥ္၊ ေျမးေတာ္ အဆက္၊ ျမစ္ေတာ္အၫြန္႔ အဓြန္႔ရွည္စြာ ကုန္သည္၊ ဆင္းရဲသား၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔ အက်ဳိးမ်ားစြာ ရွိမည္ကို သေဘာထား၍ အမရိကံ မင္းထံ မဟာမိတ္ ျဖစ္ၾကရေအာင္'' ခ်စ္ၾကည္ေရး သဝဏ္လႊာ ပို႔ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တရားဝင္ ဆက္ဆံေရး စတင္ ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ လွည့္၍ အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္း ျဖင့္ပင္ ခ်ိန္ရြယ္ဖူးသည္ ဟူ၍ မရွိခဲ့။ အေမရိကန္ အစိုးရကသာ ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္လာသည့္ ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴ တပ္မ်ားအား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အားေပး ကူညီခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္းလိုင္း အမည္ခံ စီအုိင္ေအပိုင္ စစ္သံုးကုန္တင္ ေလယာဥ္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ ၾကားျဖတ္ တုိက္ေလယာဥ္တုိ႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ စစ္ၿပီးေခတ္၌ ပထမဆံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားကာ ရန္သူေလယာဥ္ကို ပစ္ခ်ႏိုင္ခ့ဲ သကဲ့သို႔ ျမန္မာဘက္မွ ေလသူရဲ ဗိုလ္ပီတာလည္း ႏုိင္ငံအတြက္ အသက္ ေပးလွဴခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ''ခ်စ္စကို ရွည္ေစ၊ မုန္းစကိုတိုေစ'' ဟူေသာ သေဘာထား ျဖင့္သာ ဘက္မလိုက္ မူဝါဒျဖင့္ ႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံခဲ့ သကဲ့သို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ႏွင့္လည္း ပံုမွန္ ဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ့သည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ပါလ်က္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ စစ္ပြဲႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝ၁ခုႏွစ္ ၉/၁၁ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္တြင္ အေမရိကန္ရွိ အေရးပါေသာ အေဆာက္ အအံုႀကီးမ်ားကို အပိုင္စီး ထားေသာ ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အေသခံ ထိုးခ် တိုက္ခိုက္ကာ အေမရိကန္ ျပည္သူေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ ေသေက် ပ်က္စီးေအာင္ တုိက္ခိုက္ရာ၌ တုိက္ခိုက္သူ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားတြင္ အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် ႏိုင္ငံႏွင့္ လည္းေကာင္း ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးစြာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ ဆက္ဆံႏုိင္ပါ ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးကို ထိပါးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ စြမ္းလည္းမရွိ၊ လုပ္ဖူးသည့္ ရာဇဝင္လည္း မရွိ၊ လုပ္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထူးျခားေသာ လံုၿခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္ဟု ထပ္ျပန္တလဲလဲ သတ္မွတ္ေနသနည္း ဆိုသည္မွာမူ သာမန္လူ ႐ိုး႐ိုးတို႔၏ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ စဥ္းစား၍ နားမလည္ ႏိုင္ေအာင္ ရွိရပါသည္။
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔ထုတ္၊ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ (၈)မွ ေဆာင္းပါးရွင္ ရန္ႀကီးေအာင္၏ ေဆာင္းပါးအား ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
Credit : ေက်းေစတမန္