xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: အာရွ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အရွိန္ျမင့္လာမည္

Sunday, February 20, 2011

အာရွ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အရွိန္ျမင့္လာမည္

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အဓိက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ ထားေသာ တရုတ္၊ ေတာင္းကုိရီးယားႏွင့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံတုိ႔မွ အၾကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွ မူမ်ားေၾကာင္း လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ စီးပြားေရးမွာ အရွိန္ျမင့္ တုိးတက္ ေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နာမည္ေက်ာ္ Economist Intelligence Unit (EIU) ၏ ၂၀၁၁-၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရြး ေကာက္ ပဲြက်င္းပ ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူျခင္း၊ အစုိးရအဖဲြ႕ ၀င္အခ်ဳိ႕ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚျခင္း စေသာ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲက ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအေပၚ ႐ုတ္ျခည္း ႐ုိက္ခတ္မႈ ျဖစ္ေပၚဦးမည္ မဟုတ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း တုိ႔သည္ ကမၻာ့ အေနာက္ျခမ္း ႏုိင္င ံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ထားရွိေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ကန္႔ သတ္မႈမ်ား ကုိ ေလ်ာ့ပါး ေစဦးမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း EIU ၏ စီးပြားေရးအပုိင္း ခန္႔ မွန္းခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) မွာ စံခ်ိန္တင္တုိးတက္ခဲ့ၿပီး ဓာတ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑တုိ႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ ကုိ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာအခ်က္ အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံ သယံဇာတ ရွာေဖြထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ အဓိကထားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတုိးတက္မႈ (Economic Growth) ကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိမွရရွိေသာ ၀င္ေငြကုိ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ဦးတည္ေသာက႑မ်ားတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ဳိ႕က The Voice Weekly သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။
“ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆုိတာ ြမသတအ့ (တုိးတက္ မႈ) တစ္ခုတည္းအေပၚမွာ မမူတည္ဘူး။ ဆင္းရဲမဲြေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ ရရွိေရး၊ ၀င္ေငြခဲြေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေရးတုိ႔ အေပၚမွာလည္း ၾကည့္သင့္တယ္။ ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ဆုိရင္ ၀င္လာတဲ့၀င္ေငြကုိ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမွာ ျပန္ျမႇဳပ္ႏွံရ မယ္” ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေရနံ၊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထား၀ယ္ေဒသ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္မည့္ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးစက္မႈဇုန္ စီမံ ကိန္းသည္လည္း အေျခခံအေဆာက္ အဦႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း ထင္သာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္ တစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
ထုိစီမံကိန္း တြင္ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ မ်ားလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ “ႏုိင္ငံထဲမွာ ၀င္ေငြ တစ္နည္းအား ျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့ FDI ၀င္လာမွ အက်ဳိးရွိမယ္။ က်န္တာဆုိ GDP တုိးတက္လည္း မထိေရာက္ဘူး” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအာင္ကုိကုိကဆုိသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မည္ဆုိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ လူဦးေရ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈရွိေနေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ သည္ အေရးပါေသာ သြင္းအားစုႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သုံးပစၥည္းမ်ားခ်ဳိ႕ငဲ့မႈ၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အရွိန္ျမင့္တုိးတက္ ရန္ ႐ုန္းကန္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း EIU အစီရင္ခံစာတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္လည္း အေရးပါေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုိအပ္မႈ ေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိအစီရင္ခံစာကဆုိသည္။
၂၀၁၀ ႏုိ၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပဲြ အၿပီး လႊတ္ေတာ္ေခၚယူ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားစြာ အေျပာင္း အလဲရွိခဲ့သည္ကုိ မေတြ႕ရေပ။ ယခင္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၂) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန စသည္တုိ႔မွာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စက္မႈ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီး ဌာနတစ္ခုအသစ္ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ “စီးပြားေရးေပၚလစီကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရမယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဆုိတာ ေစ်းကြက္အင္အားစုကုိ မူတည္ၿပီး လည္တာ' ဟု ဝါရင့္စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာတင္စုိးကဆုိသည္။
ေရြးေကာက္ပဲြေနာက္ပုိင္းအစုိးရ အတြက္ အဓိကေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥရပ္ မ်ားမွာ လယ္ယာက႑ကုိ အားျဖည့္ရန္၊ သဘာ၀ရင္းျမစ္ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းစီးပြား ေရးမွ ရရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ လူမႈေရးက႑အတြက္ အသုံးခ်ရန္၊ စီး ပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးေစမည့္ ဘ႑ာေရးဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ဆင္ျခင္တုံ တရားျဖင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ရန္၊ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားအကူအညီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကုိ ေသခ်ာစနစ္တက် ေနရာခ်ႏုိင္ ရန္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္၊ အေရးပါသည့္အေျခခံအေဆာက္အဦ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္၊ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈကုိ တုိးတက္ ေစရန္၊ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ကန္စြာ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ရန္၊ ေငြ ေၾကးစနစ္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ျဖည္းျဖည္း ခ်င္းဖြင့္ေပး ရန္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစုိက္ United States Institute of Peace မွထုတ္ေ၀ၿပီး Lex Rieffel ေရးသားေသာ “ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ အထီးက်န္၀ါဒက်င့္သုံးရမႈကုိ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာလမ္းဖြင့္ေပးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္ေစမည္ ေလာ” (Can Economic Reform Open a Peaceful Path to Ending Burma's Isolation?) စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးပြင့္လင္းလာမႈ အေပၚ မူတည္၍ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီလေႏွာင္း ပုိင္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑၌ သြားေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု www.courant.com သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ “ဥေရာပကလည္း လာမယ့္ ကုမၸဏီ ေတြရွိေနၿပီ။
တ႐ုတ္က နည္းပညာလႊဲ ေျပာင္းမႈနည္းတယ္။ ေရြးစရာလမ္းမ်ား ရင္ ေျပာင္းလုိ႔ျပင္လုိ႔လြယ္တယ္” ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္တစ္ဦးက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပုိင္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အထိ က႑အသီးသီးတြင္ ၀င္ေရာက္ လာေသာ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑၌ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၃၄၁ ဘီလီ ယံ၊ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ ၂ ဒသမ ၃၉၅ ဘီလီယံ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ၁ ဒသမ ၆၆၃ ဘီလီယံ၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးတြင္ ၁ ဒသမ ၀၆၄ ဘီလီယံႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး တြင္ ၉၆ ဒသမ ၃၅၁ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရက ထုတ္ျပန္ ေသာ တရား၀င္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
Credit : The Voice