xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း

Friday, January 21, 2011

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ေနျပည္ေတာ္
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ( ၃ / ၂ဝ၁၁ )
၁၃၇၂ ခုႏွစ၊္ ျပာသုိလ္ ျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္
( ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္)
တပ္မေတာ္သား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း (၈)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမည္စာရင္း ေပးပို႔လာသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တပ္မေတာ္သား မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က စိစစ္ၿပီး ျဖစ္၍ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁အရ တပ္မေတာ္သား တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည္ -
စဥ္
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္
အဆင့္
အမည္
ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၇၆၂၈
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
သန္းေအာင္
၂။
ၾကည္း ၂၇၃၂၆
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
၃။
ၾကည္း ၂၈၃၉၈
ဗိုလ္မွဴး
စိုးႏိုင္
၄။
ၾကည္း ၃၁၁၈၆
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္စြာျမင့္
၅။
ၾကည္း ၃၁၄ဝ၃
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္ေဇာ္ထိုက္
၆။
ၾကည္း ၃၃၁၇၉
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္ေက်ာ္ေထြး
၇။
ၾကည္း ၃၃၂၃ဝ
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ရာဇာလႈိင္
၈။
ၾကည္း ၃၃၂၅၄
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေဇာ္ၫိုမင္း
၉။
ၾကည္း ၃၄ဝ၅၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္သန္းေဇာ္
၁ဝ။
ၾကည္း ၂၈၄၇၇
ဗိုလ္ႀကီး
သက္ထြန္းဦး
၁၁။
ၾကည္း ၃၇၇၆၅
ဗိုလ္ႀကီး
သိန္းသန္းေအး
၁၂။
ၾကည္း ၄ဝဝ၉၉
ဗိုလ္ႀကီး
ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္
၁၃။
ၾကည္း ၄၁၂ဝ၃
ဗိုလ္ႀကီး
တင္ႏိုင္ထြန္း
ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၈ဝ၈၆
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
တင္စိုး
၂။
ၾကည္း ၂ဝ၃ဝ၉
ဗိုလ္မွဴး
ခ်ဳိဝင္း
၃။
ၾကည္း ၃၃ဝ၉ဝ
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
မင္းေဇာ္ဦး
၄။
ၾကည္း ၃၃ဝ၉၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
တိုးထက္ေက်ာ္
၅။
ၾကည္း ၃၃၁ဝ၁
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
သိန္းထြဋ္ဝင္း
ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၅၁၇၃
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
ေဇာ္မင္း
၂။
ၾကည္း ၁၈၆၃၇
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ေအာင္လြင္
၃။
ၾကည္း ၂၈၂၆၁
ဗိုလ္မွဴး
ထြန္းထြန္းဦး
၄။
ၾကည္း ၃၄၁၆၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ျမင့္ကို
၅။
ၾကည္း ၃၄၁၇၈
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေနလင္းအုပ္
၆။
ၾကည္း ၃၆၅၂၉
ဗိုလ္ႀကီး
ေဇာ္မင္းထြန္း
ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၇၆၁၆
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ေဇာ္မင္းဦး
၂။
ၾကည္း ၂၈၂၆၇
ဗိုလ္မွဴး
သက္လြင္
၃။
ၾကည္း ၃၃၁၆၃
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ညီညီဦး
၄။
ၾကည္း ၃၇၉၅၄
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္ဇင္ေမာင္
၅။
ၾကည္း ၃၈၂၁၈
ဗိုလ္ႀကီး
မ်ိဳးေမာင္ေမာင္သြင္
၆။
ၾကည္း ၃၉၆၇၃
ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေဇာ္ထိုက္
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၆၇၇၈
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ၾကည္ႏိုင္
၂။
ၾကည္း ၂၅၁၁ဝ
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းဝင္း
၃။
ၾကည္း ၂၇၅၉၃
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္လႈိင္ဦး
၄။
ၾကည္း ၂၈၇၄၆
ဗိုလ္မွဴး
ေအးဝင္း
၅။
ၾကည္း ၃ဝ၄၁၉
ဗိုလ္မွဴး
သက္ႏိုင္ဦး
၆။
ၾကည္း ၃ဝ၅၈၇
ဗိုလ္မွဴး
သန္းထိုက္ေအာင္
၇။
ၾကည္း ၃၁၈၃၁
ဗိုလ္မွဴး
ရဲဝင္းေအာင္
၈။
ၾကည္း ၃၃၁၆၉
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ဇာနည္မင္းပိုက္
၉။
ၾကည္း ၂၇၇၆၉
ဗိုလ္ႀကီး
ခင္ေမာင္ဝင္း
၁ဝ။
ၾကည္း ၂၈၅၆၆
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္မင္း
၁၁။
ၾကည္း ၂၉၉၈၉
ဗိုလ္ႀကီး
တင္ေဌး
၁၂။
ၾကည္း ၃၁၃၂၉
ဗိုလ္ႀကီး
ထြန္းလွ
၁၃။
ၾကည္း ၃၂၅၇၇
ဗိုလ္ႀကီး
ေဇာ္ဝင္းဦး
၁၄။
ၾကည္း ၃၃၄၈၃
ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေဇၿငိမ္း
၁၅။
ၾကည္း ၃၃၈၈၅
ဗိုလ္ႀကီး
ေဇယ်ာလႈိင္
၁၆။
ၾကည္း ၃၄၇၆၅
ဗိုလ္ႀကီး သက္စိုးေအာင္

၁၇။
ၾကည္း ၃၅၅၉၂
ဗိုလ္ႀကီး တင္ထြန္းလင္း

၁၈။
ၾကည္း ၃၅၇၈၂
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္သူရဝင္း
၁၉။
ၾကည္း ၃၆ဝဝ၁
ဗိုလ္ႀကီး
ဝင္းမင္းေအာင္
၂ဝ။
ၾကည္း ၃၆ဝ၁ဝ
ဗိုလ္ႀကီး
ခန္႔ဟိန္း
၂၁။
ၾကည္း ၃၆၃၁၂
ဗိုလ္ႀကီး
လႊမ္းမိုးေအာင္
၂၂။
ၾကည္း ၃၇၇၇၇
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္သက္ခိုင္
၂၃။
ၾကည္း ၃၇၉၆၄
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္ေက်ာ္
၂၄။
ၾကည္း ၃၉၂၁ဝ
ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ကိုလင္း
၂၅။
ၾကည္း ၃၉၈၅၃
ဗိုလ္ႀကီး
ထြန္းႏိုင္လင္း
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၈၉၃၇
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ေဇာ္လြင္
၂။
ၾကည္း ၂၄၉၃ဝ
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္မိုး
၃။
ၾကည္း ၂၆၁၁၃
ဗိုလ္မွဴး
ထြန္းထြန္းဦး
၄။
ၾကည္း ၂၇၃၂၈
ဗိုလ္မွဴး
ေစာေအာင္သိုက္
၅။
ၾကည္း ၂၇၅၁၉
ဗိုလ္မွဴး
ေဆြလြင္ေအာင္
၆။
ၾကည္း ၃၅၈ဝ၂
ဗိုလ္ႀကီး
သူရိန္လင္း
၇။
ၾကည္း ၃၈၄၆၅
ဗိုလ္ႀကီး
လႈိင္ဘြား
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၅၉၄၆
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
သက္ထြန္း
၂။
ၾကည္း ၂၃၉၇၄
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းလြင္ဦး
၃။
ၾကည္း ၂၄၁၈၇
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ေက်ာ္မိုး
၄။
ၾကည္း ၂၆၉၈၉
ဗိုလ္မွဴး
ႏိုင္ေအာင္ဝင္း
၅။
ၾကည္း ၂၇၆ဝ၄
ဗိုလ္မွဴး
ျမင့္ေထြး
၆။
ၾကည္း ၂၈၂၆၅
ဗိုလ္မွဴး
သန္႔ဇင္ေအာင္
၇။
ၾကည္း ၂၉၆၈၂
ဗိုလ္မွဴး
ျမတ္လႈိင္
၈။
ၾကည္း ၃၃၁၇၇
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
မ်ိဳးသူရေအာင္
၉။
ၾကည္း ၃၃၁၈၁
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး
၁ဝ။
ၾကည္း ၃၃၁၈၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္ထက္
၁၁။
ၾကည္း ၃၃၂ဝ၉
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ျမတ္ကိုကို
၁၂။
ၾကည္း ၃၃၂၁၉
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္ဇင္ထက္
၁၃။
ၾကည္း ၃၃၂၂၇
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
သိန္းထိုက္
၁၄။
ၾကည္း ၂၉၅ဝ၆
ဗိုလ္ႀကီး
စိုးေထြးေအာင္
၁၅။
ၾကည္း ၃၄၃၅၄
ဗိုလ္ႀကီး
သန္႔ေဇာ္ဝင္း
၁၆။
ၾကည္း ၃၉၇၁၅
ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္လင္းႏိုင္
၁၇။
ၾကည္း ၃၉၇၁၆
ဗိုလ္ႀကီး
ၾကည္ခိုင္
၁၈။
ၾကည္း ၄ဝ၁၈၃
ဗိုလ္ႀကီး
ဝင္းေက်ာ္ဦး
၁၉။
ေလ ၂၆ဝ၉
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္လင္း
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၇၉၄၅
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
အန္႔ေဇာ္
၂။
ၾကည္း ၂၁၄၅၅
ဗိုလ္မွဴး
သန္းႏိုင္ဦး
၃။
ၾကည္း ၂၂၁၁ဝ
ဗိုလ္မွဴး
ညီေဇာ္
၄။
ၾကည္း ၂၇ဝဝ၃
ဗိုလ္မွဴး
ဘိုရဲလင္း
၅။
ၾကည္း ၂၇၁၈၅
ဗိုလ္မွဴး
ျမင့္သီဟ
၆။
ၾကည္း ၂၈၅၃၂
ဗိုလ္မွဴး
မိုးေက်ာ္ထြန္း
၇။
ၾကည္း ၂၈၆၆၈
ဗိုလ္မွဴး
မင္းဟန္ေဇာ္
၈။
ၾကည္း ၂၉၆၈၃
ဗိုလ္မွဴး
ရဲဝင္းေအာင္
၉။
ၾကည္း ၂၉၇၈ဝ
ဗိုလ္မွဴး
ျမင့္ဦး
၁ဝ။
ၾကည္း ၃၆၅ဝ၇
ဗိုလ္ႀကီး
တင္ကိုကို
၁၁။
ၾကည္း ၃၇၂၁၂
ဗိုလ္ႀကီး
ခ်မ္းၿငိမ္းကို
၁၂။
ၾကည္း ၃၈၁၈၁
ဗိုလ္ႀကီး
ရဲမင္းထြန္း
၁၃။
ၾကည္း ၃၈၂ဝ၃
ဗိုလ္ႀကီး
ဝင္းသန္႔
၁၄။
ၾကည္း ၃၈၂၈၉
ဗိုလ္ႀကီး
မင္းသုခလႈိင္
၁၅။
ၾကည္း ၃၉၆၉၁
ဗိုလ္ႀကီး
ဇာနည္ေအာင္
၁၆။
ၾကည္း ၄ဝဝ၂၃
ဗိုလ္ႀကီး
ေဇာ္ထြန္းလင္း
၁၇။
ေလ ၂၈ဝ၈
ဗိုလ္မွဴး
ဉာဏ္လင္းေအာင္
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၈၇၉၉
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ေအာင္ေက်ာ္မိုး
၂။
ၾကည္း ၂၁ဝ၅၇
ဗိုလ္မွဴး
ဖုန္းျမင့္ႏိုင္
၃။
ၾကည္း ၂၁၈၆၉
ဗိုလ္မွဴး
ခင္ေမာင္ျမင့္
၄။
ၾကည္း ၂၃၂၇၇
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းဟန္
၅။
ၾကည္း ၂၄၃၄၁
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ေအာင္ေဇာ္
၆။
ၾကည္း ၂၆ဝ၉၇
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္ႏိုင္စိုး
၇။
ၾကည္း ၂၇၄၂၅
ဗိုလ္မွဴး
လွထြန္းေအာင္
၈။
ၾကည္း ၂၈၅၃၇
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ေဇာ္ဟိန္း
၉။
ၾကည္း ၂၉၅၁၈
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္
၁ဝ။
ၾကည္း ၂၉၅၉၅
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္ႏိုင္
၁၁။
ၾကည္း ၂၉၆၆၁
ဗိုလ္မွဴး
ေစာရန္ေအာင္
၁၂။
ၾကည္း ၃ဝ၅၁၉
ဗိုလ္မွဴး
ဟန္ဝင္းေဇာ္
၁၃။
ၾကည္း ၃၁၁၆၆
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္စည္မ်ဳိး
၁၄။
ၾကည္း ၃၃၁၇၃
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေဇယ်ာဝင္း
၁၅။
ၾကည္း ၃၃၁၇၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
သန္းစိုး
၁၆။
ၾကည္း ၂၅၂ဝ၅
ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္မင္းေထြး
၁၇။
ၾကည္း ၃၃၇ဝ၁
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္စြာဝင္း
၁၈။
ၾကည္း ၃၆၅၃၄
ဗိုလ္ႀကီး
ၿဖိဳးျမင့္ေဆြ
၁၉။
ၾကည္း ၄ဝ၇၉၃
ဗိုလ္ႀကီး
ဟိန္းမင္းထက္
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၉၃၂၇
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ေဌးျမင့္ေအာင္
၂။
ၾကည္း ၂၄ဝ၅ဝ
ဗိုလ္မွဴး
လွမိုးသိန္း
၃။
ၾကည္း ၂၇၄၅၆
ဗိုလ္မွဴး
သက္မင္းထြန္း
၄။
ၾကည္း ၂၉၄ဝ၈
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္ထက္
၅။
ၾကည္း ၂၇၅၅ဝ
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္စြာဦး
၆။
ၾကည္း ၄ဝ၇၁ဝ
ဗိုလ္ႀကီး
ေနမ်ဳိးသက္
၇။
ေရ ၃၇၃၂
ဗိုလ္မွဴး
သန္းလြင္
၈။
ေရ ၃၈၄၅
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ျမတ္မိုး
ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၇၅၁၇
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ထိန္လင္း
၂။
ၾကည္း ၂၂ဝဝ၅
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းထြန္း
၃။
ၾကည္း ၂၂၅၄၄
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္မင္းထြန္း
၄။
ၾကည္း ၃ဝ၈၆ဝ
ဗိုလ္မွဴး
မင္းဦး
၅။
ၾကည္း ၃၁၉၈၈
ဗိုလ္မွဴး
နန္းထက္ဝင္း
၆။
ၾကည္း ၃၃၁၂၆
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ျပည့္စံုေအာင္
၇။
ၾကည္း ၃၃၁၃၄
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
စည္သူလင္းေမာင္
၈။
ၾကည္း ၂၅၅၅ဝ
ဗိုလ္ႀကီး
သိန္းထြန္းဦး
၉။
ၾကည္း ၃၄၃၄၅
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း
၁ဝ။
ၾကည္း ၃၈၅၈၇
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္ဆန္းဝင္း
၁၁။
ေရ ၃၅၇၅
ဗိုလ္မွဴး
ခြန္မ်ိဳးျမရွိန္
၁၂။
ေရ ၃၇ဝ၆
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္သက္ႏိုင္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၉၄၈၄
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
တင္ဝင္း
၂။
ၾကည္း ၂ဝ၃ဝ၄
ဗိုလ္မွဴး
တင္ထြန္း
၃။
ၾကည္း ၂၂၅၉၅
ဗိုလ္မွဴး
ရဲျမင့္ထြန္း
၄။
ၾကည္း ၂၃၈၇၈
ဗိုလ္မွဴး
သက္ထူးေမာင္
၅။
ၾကည္း ၂၄ဝ၃၅
ဗိုလ္မွဴး
ဝင္းႏိုင္ေအာင္
၆။
ၾကည္း ၂၄၃၁၄
ဗိုလ္မွဴး
သန္းေဇာ္ေအာင္
၇။
ၾကည္း ၂၄၃၃၆
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္လြင္ထြန္း
၈။
ၾကည္း ၂၅၂၅၃
ဗိုလ္မွဴး
မင္းသူေဇာ္
၉။
ၾကည္း ၂၇ဝ၆၄
ဗိုလ္မွဴး
ေဇယ်ာမင္း
၁ဝ။
ၾကည္း ၂၇၇၆၈
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္သန္းဝင္း
၁၁။
ၾကည္း ၂၈၂၈ဝ
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္ျမင့္သူ
၁၂။
ၾကည္း ၃ဝဝ၆၄
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္မ်ိဳးထြန္း
၁၃။
ၾကည္း ၃ဝ၂၄၇
ဗိုလ္မွဴး
မင္းမင္းထြန္း
၁၄။
ၾကည္း ၃ဝ၅၆၃
ဗိုလ္မွဴး
ေအးေရႊ
၁၅။
ၾကည္း ၃ဝ၅၇၅
ဗိုလ္မွဴး
သန္႔ဇင္လႈိင္
၁၆။
ၾကည္း ၃၁၃၅၇
ဗိုလ္မွဴး
မိုးေဇာ္လႈိင္
၁၇။
ၾကည္း ၃၂၂၂၁
ဗိုလ္မွဴး
ထင္ေက်ာ္ဝင္း
၁၈။
ၾကည္း ၃၃၇၃၂
ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေက်ာ္ဦး
၁၉။
ၾကည္း ၃၅၇၄၄
ဗိုလ္ႀကီး
အာကာေက်ာ္ေဆြ
၂ဝ။
ၾကည္း ၃၆၂ဝ၄
ဗိုလ္ႀကီး
ထြန္းလင္းတာ
၂၁။
ၾကည္း ၃၇၅၅၅
ဗိုလ္ႀကီး
ၿငိမ္းခ်မ္းဝင္း
၂၂။
ၾကည္း ၃၇၉၅၁
ဗိုလ္ႀကီး
ရဲလင္းေအာင္
၂၃။
ၾကည္း ၃၈၅၈ဝ
ဗိုလ္ႀကီး
လင္းလင္းေက်ာ္
၂၄။
ေရ ၃၆၂ဝ
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္ဝင္းလႈိင္
၂၅။
ေရ ၃၆၄၈
ဗိုလ္မွဴး
ဝင္းထြန္း
၂၆။
ေရ ၃၆၆၇
ဗိုလ္မွဴး
လင္းႏိုင္
၂၇။
ေရ ၃၉၆၉
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္မ်ိဳး
၂၈။
ေရ ၄ဝ၂၈
ဗိုလ္မွဴး
မင္းသူ
၂၉။
ေရ ၄ဝ၆၇
ဗိုလ္မွဴး
ယဥ္ထြန္း
၃ဝ။
ေလ ၂၇၃၄
ဗိုလ္မွဴး
ဇင္မင္းေမာင္
၃၁။
ေလ ၂၈၂၂
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ကိုျမင့္
ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၇၄၆၁
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ေအာင္သူ
၂။
ၾကည္း ၂၁၃၈၄
ဗိုလ္မွဴး
စိုးသူရ
၃။
ၾကည္း ၂၅၁၇၄
ဗိုလ္မွဴး
ေစာစိန္ေက်ာ္
၄။
ၾကည္း ၂၇၄၃ဝ
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းေဇာ္ဦး
၅။
ၾကည္း ၂၈၃၉၆
ဗိုလ္မွဴး
မ်ိဳးေဇာ္ဦး
၆။
ၾကည္း ၂၉၆၉ဝ
ဗိုလ္မွဴး
သန္းလြင္
၇။
ၾကည္း ၂၉၇၈၉
ဗိုလ္မွဴး
မိုးေက်ာ္
၈။
ၾကည္း ၃ဝ၅၈၉
ဗိုလ္မွဴး
စိုးသူထြန္း
၉။
ၾကည္း ၃ဝ၈၆၃
ဗိုလ္မွဴး
ရဲႏိုင္ဦး
၁ဝ။
ၾကည္း ၃၁၂၅၈
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ႏုိင္ထြန္း
၁၁။
ၾကည္း ၃၃ဝ၆ဝ
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေမာင္ေမာင္လြင္
၁၂။
ၾကည္း ၃၃ဝ၇၇
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
သက္ေဇာ္ထြန္း
၁၃။
ၾကည္း ၃၃ဝ၈၄
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ျမင့္မိုးေအာင္
၁၄။
ၾကည္း ၃၃ဝ၈၈
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ျမခိုင္
၁၅။
ၾကည္း ၃၃ဝ၉၂
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
မင္းေနျခည္လင္း
၁၆။
ၾကည္း ၃၃၁ဝ၂
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေအာင္
၁၇။
ၾကည္း ၃၃၁ဝ၄
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
သန္႔ဇင္ဦး
၁၈။
ၾကည္း ၃၄၁၃ဝ
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေသာင္းလႈိင္
၁၉။
ၾကည္း ၂၉၇၅၂
ဗိုလ္ႀကီး
ညီညီမင္း
၂ဝ။
ၾကည္း ၃၄၃၄၇
ဗိုလ္ႀကီး
သက္လြင္ဦး
၂၁။
ၾကည္း ၃၅၅၆ဝ
ဗိုလ္ႀကီး
မင္းထက္
၂၂။
ၾကည္း ၃၅၆၉၉
ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ဝင္း
၂၃။
ၾကည္း ၃၅၇၁၇
ဗိုလ္ႀကီး
ေဇယ်ာလင္း
၂၄။
ၾကည္း ၃၅၉၃၆
ဗိုလ္ႀကီး
ရည္မြန္
၂၅။
ၾကည္း ၃၆၅၁၅
ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္သူဝင္း
၂၆။
ၾကည္း ၃၇၄၁၃
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္သူယဥ္
၂၇။
ၾကည္း ၃၇၆၈၁
ဗိုလ္ႀကီး
သီဟန္ထြန္းျမတ္
၂၈။
ၾကည္း ၃၇၇ဝ၃
ဗိုလ္ႀကီး
မ်ိဳးမင္းထြန္း
၂၉။
ၾကည္း ၃၈၈၄၁
ဗိုလ္ႀကီး
ေဇာ္ေဇာ္ဦး
၃ဝ။
ၾကည္း ၃၈၉၄၇
ဗိုလ္ႀကီး
ေအးမင္းထိုက္
၃၁။
ၾကည္း ၃၉၅၈၂
ဗိုလ္ႀကီး
ထြန္းလင္းေမာင္
၃၂။
ၾကည္း ၄ဝ၇၃၃
ဗိုလ္ႀကီး
လႈိင္မ်ိဳးမင္း
၃၃။
ၾကည္း ၄ဝ၇၄၅
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး
၃၄။
ၾကည္း ၄ဝ၇၈၂
ဗိုလ္ႀကီး
ေဇယ်ာမိုး
၃၅။
ၾကည္း ၄၁၃ဝ၃
ဗိုလ္ႀကီး
စည္သူေက်ာ္
၃၆။
ၾကည္း ၄၁၃၁၂
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္ေနဟန္
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္


၁။
ၾကည္း ၁၈၈၇၂
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ေမာင္ေမာင္ဝင္း
၂။
ၾကည္း ၂၂၆၂၆
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္မ်ိဳးျမတ္
၃။
ၾကည္း ၂၄၃၂၃
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္လင္း
၄။
ၾကည္း ၃၃၂၁၁
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္စြာထြန္း
၅။
ၾကည္း ၂၉၈၈ဝ
ဗိုလ္ႀကီး
ေသာင္းစိန္
၆။
ၾကည္း ၃၁၃၅၆
ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ႏိုင္ထြန္း
၇။
ၾကည္း ၃၃၆၈၈
ဗိုလ္ႀကီး
မင္းေဇာ္
၈။
ၾကည္း ၃၃၆၉၈
ဗိုလ္ႀကီး
ေအးစိုး
၉။
ၾကည္း ၃၇၆၁၇
ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္ေဇယ်ာမ်ိဳး
၁ဝ။
ၾကည္း ၃၈၅၆၄
ဗိုလ္ႀကီး
ေတဇာၿဖိဳး
၁၁။
ၾကည္း ၃၈၇၉၁
ဗိုလ္ႀကီး
ဟန္လင္းေစာ
၁၂။
ၾကည္း ၃၉၆၄၄
ဗိုလ္ႀကီး
ဟိန္းလတ္
၁၃။
ၾကည္း ၄ဝ၈၇၈
ဗိုလ္ႀကီး
နႏၵလင္း
၁၄။
ၾကည္း ၄၁ဝ၉၇
ဗိုလ္ႀကီး
မင္းရဲထြန္း
၁၅။
ေရ ၃၇၈၂
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ေဇာ္သင္း
၁၆။
ေရ ၃၈၉၃
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္မ်ဳိးလႈိင္
၁၇။
ေလ ၂၂၄၆
ဗိုလ္ႀကီး
တင္ေမာင္ထြန္း
၁၈။
ေလ ၂၆၄၅
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ေက်ာ္ထက္
(ပံု) သိန္းစိုး
ဥကၠ႒
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ၊လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)