xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း

Friday, January 21, 2011

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ေနျပည္ေတာ္
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂ဝ၁၁)
၁၃၇၂ ခုႏွစ၊္ ျပာသုိလ္ ျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္
(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္)
တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
အမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ၊္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒ အခန္း(၈)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ အမည္စာရင္း ေပးပုိ႔လာသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က စိစစ္ၿပီးျဖစ္၍ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁အရ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည္ -
စဥ္
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္
အဆင့္
အမည္
၁။
ၾကည္း ၁၆၄ဝ၂
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ေဌးႏိုင္
၂။
ၾကည္း ၁၆၄၅ဝ
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ျမင့္ကိုကို
၃။
ၾကည္း ၁၈၈၄၁
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
တင့္ဆန္း
၄။
ၾကည္း ၁၈၉၉၇
ဗိုလ္မွဴး
တင္ေမာင္လြင္
၅။
ၾကည္း ၁၉၃၄ဝ
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းေအာင္
၆။
ၾကည္း ၂ဝ၃၄၆
ဗိုလ္မွဴး
ျမတ္သူ
၇။
ၾကည္း ၂၂ဝ၃၁
ဗိုလ္မွဴး
ေလးႏိုင္
၈။
ၾကည္း ၂၂၅၉၂
ဗိုလ္မွဴး
မ်ဳိးေဇာ္ဦး
၉။
ၾကည္း ၂၂၈ဝ၆
ဗိုလ္မွဴး
ျမတ္မိုး
၁ဝ။
ၾကည္း ၂၃၁၉၄
ဗိုလ္မွဴး
တက္ထြန္းေအာင္
၁၁။
ၾကည္း ၂၃၂၇၅
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ေက်ာ္ဦး
၁၂။
ၾကည္း ၂၄ဝ၇၉
ဗိုလ္မွဴး
ေနဝင္း
၁၃။
ၾကည္း ၂၄၁၂၄
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းထြန္းေဆြ
၁၄။
ၾကည္း ၂၄၂၁၈
ဗိုလ္မွဴး
စိန္ထြန္း
၁၅။
ၾကည္း ၂၄၈၇၆
ဗိုလ္မွဴး
သန္းဦး
၁၆။
ၾကည္း ၂၅၁၉၇
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းေဇာ္ဝင္း
၁၇။
ၾကည္း ၂၅၂၂၉
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္မိုး
၁၈။
ၾကည္း ၂၅၂၅၁
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းထြန္း
၁၉။
ၾကည္း ၂၅၂၈၁
ဗိုလ္မွဴး
ခင္စိုး
၂ဝ။
ၾကည္း ၂၅၂၉၅
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္ေဇာ္မိုး
၂၁။
ၾကည္း ၂၅၉၁၂
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ဘန္း
၂၂။
ၾကည္း ၂၆၁၄၅
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္မင္းေဇာ္
၂၃။
ၾကည္း ၂၆၂၅၇
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္ဝင္းႏိုင္
၂၄။
ၾကည္း ၂၆၈၈၁
ဗိုလ္မွဴး
ထြန္းထြန္းဦး
၂၅။
ၾကည္း ၂၆၉၈၅
ဗိုလ္မွဴး
ဝင္းမိုးခိုင္
၂၆။
ၾကည္း ၂၆၉၉၆
ဗိုလ္မွဴး
သက္ဝင္းေအာင္
၂၇။
ၾကည္း ၂၇ဝဝ၄
ဗိုလ္မွဴး
ခင္ေဇာ္မိုး
၂၈။
ၾကည္း ၂၇ဝ၁၂
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္လင္း
၂၉။
ၾကည္း ၂၇ဝ၂၅
ဗိုလ္မွဴး
မိုးသူ
၃ဝ။
ၾကည္း ၂၇၂၄၆
ဗိုလ္မွဴး
ဇင္လင္း
၃၁။
ၾကည္း ၂၇၂၇၁
ဗိုလ္မွဴး
စိုးသိန္းထြဋ္
၃၂။
ၾကည္း ၂၇၂၉၁
ဗိုလ္မွဴး
ထြန္းထြန္းဝင္း
၃၃။
ၾကည္း ၂၇၄ဝ၂
ဗိုလ္မွဴး
ျမင့္ေမာင္
၃၄။
ၾကည္း ၂၇၅ဝဝ
ဗိုလ္မွဴး
ၫိုေမာင္
၃၅။
ၾကည္း ၂၇၅ဝ၆
ဗိုလ္မွဴး
တင္ထြန္း
၃၆။
ၾကည္း ၂၇၅၆၁
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္ႏိုင္ထြန္း
၃၇။
ၾကည္း ၂၇၈၂၅
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္ေက်ာ္
၃၈။
ၾကည္း ၂၇၈၃၂
ဗိုလ္မွဴး
သီဟန္ဦး
၃၉။
ၾကည္း ၂၈၃ဝဝ
ဗိုလ္မွဴး
ေအးဝင္း
၄ဝ။
ၾကည္း ၂၈၃၁၉
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္ႏိုင္ဦး
၄၁။
ၾကည္း ၂၈၇၇၉
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ပုိင္ဦး
၄၂။
ၾကည္း ၂၉ဝ၉၅
ဗိုလ္မွဴး
ျမတ္ကို
၄၃။
ၾကည္း ၂၉၇ဝ၉
ဗိုလ္မွဴး
ထင္ေအာင္ေက်ာ္
၄၄။
ၾကည္း ၂၉၇၇၂
ဗိုလ္မွဴး
တင္ေအာင္ဝင္း
၄၅။
ၾကည္း ၂၉၇၇၇
ဗိုလ္မွဴး
စိုးသူ
၄၆။
ၾကည္း ၃ဝဝ၆၅
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္ဝမ္း
၄၇။
ၾကည္း ၃ဝ၅၃၉
ဗိုလ္မွဴး
ျမတ္သိန္း
၄၈။
ၾကည္း ၃ဝ၈၅၉
ဗိုလ္မွဴး
ဝင္းေအာင္
၄၉။
ၾကည္း ၃၁၄၉၆
ဗိုလ္မွဴး
ခင္ေမာင္ေထြး
၅ဝ။
ၾကည္း ၃၁၉၆၆
ဗိုလ္မွဴး
စိုးလင္းေမာင္
၅၁။
ၾကည္း ၃၂ဝ၃၇
ဗိုလ္မွဴး
ရဲႏိုင္ထြန္း
၅၂။
ၾကည္း ၃၂၃၇၃
ဗိုလ္မွဴး
ေသာ္ဇင္
၅၃။
ၾကည္း ၃၂၄၁၃
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္ေက်ာ္ထက္
၅၄။
ၾကည္း ၃၁၅၉၄
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္စိုးမင္း
၅၅။
ၾကည္း ၃၁၈၆၉
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ရန္ႏိုင္
၅၆။
ၾကည္း ၃၁၈၇၂
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ရန္ႏိုင္ဝင္း
၅၇။
ၾကည္း ၃၂ဝ၈၄
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
လင္းထြန္း
၅၈။
ၾကည္း ၃၃ဝ၄၆
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ဝင္းကိုကို
၅၉။
ၾကည္း ၃၃ဝ၅၇
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ရာဇာလင္း
၆ဝ။
ၾကည္း ၃၃ဝ၆၂
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေသာ္ဇင္ႏိုင္
၆၁။
ၾကည္း ၃၃ဝ၆၃
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
တင္ကိုလင္း
၆၂။
ၾကည္း ၃၃ဝ၇၉
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေအာင္
၆၃။
ၾကည္း ၃၃၁၂၄
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
သန္းစိုးထိုက္
၆၄။
ၾကည္း ၃၃၁၂၉
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေဇာ္ေအးထြန္း
၆၅။
ၾကည္း ၃၃၁၃၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ရန္ႀကီးေအာင္
၆၆။
ၾကည္း ၃၃၁၃၈
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေကာင္းထက္စံ
၆၇။
ၾကည္း ၃၃၁၄၂
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ဝင္းမင္းသန္႔
၆၈။
ၾကည္း ၃၃၁၄၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ဆန္းဝင္း
၆၉။
ၾကည္း ၃၃၁၄၇
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
မ်ဳိးမင္းထြန္း
၇ဝ။
ၾကည္း ၃၃၁၆ဝ
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေဇာ္ေဇာ္လင္း
၇၁။
ၾကည္း ၃၃၁၇ဝ
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
သက္မိုးေအာင္
၇၂။
ၾကည္း ၃၃၁၇၈
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
မင္းဟန္ထြန္း
၇၃။
ၾကည္း ၃၃၁၈ဝ
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
စိုးသီဟ
၇၄။
ၾကည္း ၃၃၁၈၇
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေအာင္လတ္
၇၅။
ၾကည္း ၃၃၂ဝ၈
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ခ်မ္းမင္းလတ္
၇၆။
ၾကည္း ၃၃၂၁၂
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ကိုလတ္
၇၇။
ၾကည္း ၃၃၂၁၄
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
စိုးမင္းေအာင္
၇၈။
ၾကည္း ၃၃၂၁၆
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေကာင္းျမတ္
၇၉။
ၾကည္း ၃၃၂၂၉
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေတဇာလြင္
၈ဝ။
ၾကည္း ၃၃၂၃၁
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
စိန္ျမင့္
၈၁။
ၾကည္း ၃၃၂၅၃
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ႏိုင္းခိုင္
၈၂။
ၾကည္း ၃၃၃၁၃
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
စိုးသူရ
၈၃။
ၾကည္း ၃၃၃၂၆
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေက်ာ္စိုး
၈၄။
ၾကည္း ၃၃၃၇၆
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း
၈၅။
ၾကည္း ၃၃၄၅ဝ
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ျမတ္ေဌး
၈၆။
ၾကည္း ၃၄ဝဝ၁
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
အုပ္စိုးလႈိင္
၈၇။
ၾကည္း ၃၄ဝ၂၄
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ရာဇာထြန္း
၈၈။
ၾကည္း ၃၄ဝ၂၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
၈၉။
ၾကည္း ၃၄၁၁၁
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ႏိုင္ဝင္း
၉ဝ။
ၾကည္း ၃၄၁၂၆
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ဟိန္းထက္ေအာင္
၉၁။
ၾကည္း ၃၄၁၃၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
စိုးဝင္းႏိုင္
၉၂။
ၾကည္း ၃၄၁၃၆
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္လြင္ဦး
၉၃။
ၾကည္း ၂၉၇၉၁
ဗိုလ္ႀကီး
တင္လင္း
၉၄။
ၾကည္း ၃ဝ၇၁၉
ဗိုလ္ႀကီး
ကိုကိုႏိုင္
၉၅။
ၾကည္း ၃၃၅၃၉
ဗိုလ္ႀကီး
ႏွင္းစိုး
၉၆။
ေရ ၃၅၄၆
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ေဇာ္မိုး
၉၇။
ေရ ၃၆၃၇
ဗိုလ္မွဴး
ခင္စိုး
၉၈။
ေရ ၃၆၄၇
ဗိုလ္မွဴး
စိုးလင္းေအး
၉၉။
ေရ ၃၆၄၉
ဗိုလ္မွဴး
သန္းေဇာ္ဦး
၁ဝဝ။
ေရ ၃၆၈၉
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ေက်ာ္ႏွင္း
၁ဝ၁။
ေရ ၃၆၉၅
ဗိုလ္မွဴး
လွမိုး
၁ဝ၂။
ေလ ၂၁၈၄
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ျမတ္တိုး
၁ဝ၃။
ေလ ၂၁၉၅
ဗိုလ္မွဴး
ထူးေအာင္
၁ဝ၄။
ေလ ၂၆၁၂
ဗိုလ္မွဴး
ဝင္းႏိုင္
၁ဝ၅။
ေလ ၂၆၆၆
ဗိုလ္မွဴး
စိုးလႈိင္မင္း
၁ဝ၆။
ေလ ၂၆၉၂
ဗိုလ္မွဴး
ေဝၿဖိဳးထြတ္
၁ဝ၇။
ေလ ၂၇၃၅
ဗိုလ္မွဴး
မ်ိဳးသက္ဦး
၁ဝ၈။
ေလ ၂၇၄၈
ဗိုလ္မွဴး
ဝင္းေအာင္
၁ဝ၉။
ေလ ၂၇၈ဝ
ဗိုလ္မွဴး
ရန္ေနာင္စိုး
၁၁ဝ။
ေလ ၂၇၈၂
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းေဌးေအာင္
(ပုံ) သိန္းစိုး
ဥကၠ႒
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ၊လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
credit : ေရႊျပည္သစ္