xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္း

Friday, January 28, 2011

ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္း

ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ဥပေဒအမွတ္ (၈/၂၀၁၁) ျဖင့္ ျမန္မာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကို ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။
အခန္း (၁၂) ခန္းပါရွိ
အဆုိပါ ဥပေဒတြင္ အခန္း (၁၂)ခန္း ပါရွိၿပီး အခန္း (၁) အမည္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခန္း (၂) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အခန္း (၃) အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ အခန္း (၄) ျမန္မာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႔၊ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား၊ အခန္း (၅) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ အခန္း (၆) ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သူ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ သီးျခားတာ၀န္မ်ား၊ အခန္း (၇) ေျမအသံုးျပဳျခင္း၊ အခန္း (၈) ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္း၊ အခန္း (၉) အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ အခန္း (၁၀) ကူးစက္ေရာဂါရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားမႈ မရွိေစရန္ သီးသန္႔ထားရွိျခင္း၊ အခန္း (၁၁) အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အခန္း (၁၂) အေထြေထြတို႔ ျဖစ္သည္။
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ
အဆုိပါ ဥပေဒ အျပည့္အစံုကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။