xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း

Friday, January 21, 2011

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ေနျပည္ေတာ္
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ( ၂ / ၂ဝ၁၁ )
၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ျပာသုလိ ျပည့္ေက်ာ ္ ၁ ရက္
( ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္)
တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
အမည္စာရင္း ေၾကညာျခင္း
၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ အခန္း(၈) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ အမည္စာရင္း ေပးပုိ႔လာသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က စိစစ္ၿပီးျဖစ္၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ အရ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည္ -
စဥ္
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္
အဆင့္
အမည္
၁။
ၾကည္း ၁၇၁၁၂
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
လွထြန္း
၂။
ၾကည္း ၁၈၉၇၇
ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ေမာင္ေမာင္ထူး
၃။
ၾကည္း ၂၂၁၃ဝ
ဗိုလ္မွဴး
ေမာင္ေမာင္ႀကီး
၄။
ၾကည္း ၂၃၁၇၃
ဗိုလ္မွဴး
ေအးထြန္း
၅။
ၾကည္း ၂၃၂၇ဝ
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္ျမင့္
၆။
ၾကည္း ၂၄၂၇ဝ
ဗိုလ္မွဴး
ခင္ေမာင္လြင္
၇။
ၾကည္း ၂၄၈၈၈
ဗိုလ္မွဴး
ျမင့္ႏုိင္သန္း
၈။
ၾကည္း ၂၅၃ဝ၉
ဗိုလ္မွဴး
တိုးမင္းထြန္း
၉။
ၾကည္း ၂၆၁၆၄
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ျမင့္ဟန္
၁ဝ။
ၾကည္း ၂၆၂ဝ၉
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ႏိုင္ဦး
၁၁။
ၾကည္း ၂၆၉၈၂
ဗိုလ္မွဴး
ဝင္းမင္း
၁၂။
ၾကည္း ၂၆၉၈၆
ဗိုလ္မွဴး
ျမင့္စိုး
၁၃။
ၾကည္း ၂၇၁ဝ၅
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းထြန္းတင္
၁၄။
ၾကည္း ၂၇၂၆၈
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းဝင္း
၁၅။
ၾကည္း ၂၇၂၈၃
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္ခင္ထြဋ္
၁၆။
ၾကည္း ၂၇၃၃၁
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္သူ
၁၇။
ၾကည္း ၂၇၃၅၆
ဗိုလ္မွဴး
ဝင္းသိန္း
၁၈။
ၾကည္း ၂၈၂၇ဝ
ဗိုလ္မွဴး
သိန္းထြန္း
၁၉။
ၾကည္း ၂၈၂၈၈
ဗိုလ္မွဴး
မင္းရဲေထြး
၂ဝ။
ၾကည္း ၂၈၂၉၈
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္မင္းဦး
၂၁။
ၾကည္း ၂၈၃၁ဝ
ဗိုလ္မွဴး
မ်ဳိးေအာင္
၂၂။
ၾကည္း ၂၈၆၉၃
ဗိုလ္မွဴး
တင္ေအာင္မိုး
၂၃။
ၾကည္း ၂၈၇၉၂
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ေထြး
၂၄။
ၾကည္း ၂၉၂ဝ၉
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္ႏိုင္ေဌး
၂၅။
ၾကည္း ၂၉၃၇၂
ဗိုလ္မွဴး
ဝင္းျမင့္ထြန္း
၂၆။
ၾကည္း ၂၉၆၁၅
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ
၂၇။
ၾကည္း ၂၉၆၅ဝ
ဗိုလ္မွဴး
ေက်ာ္ႏုေမာ္
၂၈။
ၾကည္း ၃ဝ၄၂၆
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ႏိုင္ဦး
၂၉။
ၾကည္း ၃ဝ၅၆၆
ဗိုလ္မွဴး
ေနမ်ိဳးေက်ာ္
၃ဝ။
ၾကည္း ၃ဝ၅၇၇
ဗိုလ္မွဴး
တင္ေမာင္ဝင္း
၃၁။
ၾကည္း ၃ဝ၈၅၈
ဗိုလ္မွဴး
ႏိုင္ႏိုင္ဝင္း
၃၂။
ၾကည္း ၃၁၃၁၄
ဗိုလ္မွဴး
မ်ဳိးထြန္းေအာင္
၃၃။
ၾကည္း ၃၁၉၃၃
ဗိုလ္မွဴး
ေနေအာင္ဦး
၃၄။
ၾကည္း ၃၂၃၆၃
ဗိုလ္မွဴး
ေဇာ္ေနလင္း
၃၅။
ၾကည္း ၃၂၃၇၂
ဗိုလ္မွဴး
ဝင္းေက်ာ္ေက်ာ္
၃၆။
ၾကည္း ၃၂၃၈၄
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေနလင္းေအာင္
၃၇။
ၾကည္း ၃၃ဝ၆၁
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
စိုင္းသူရ
၃၈။
ၾကည္း ၃၃ဝ၆၆
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္
၃၉။
ၾကည္း ၃၃ဝ၆၇
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေနထြန္းလင္း
၄ဝ။
ၾကည္း ၃၃ဝ၆၈
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
စိုးသီဟေက်ာ္
၄၁။
ၾကည္း ၃၃ဝ၈၂
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေအာင္
၄၂။
ၾကည္း ၃၃ဝ၉၉
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေဇာ္မင္းသန္႔
၄၃။
ၾကည္း ၃၃၁ဝ၈
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
လင္းေအာင္ေက်ာ္စိုး
၄၄။
ၾကည္း ၃၃၁၂၁
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ဉာဏ္မ်ိဳးေက်ာ္
၄၅။
ၾကည္း ၃၃၁၂၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
စည္သူ
၄၆။
ၾကည္း ၃၃၁၂၇
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ရန္ေနာင္စိုး
၄၇။
ၾကည္း ၃၃၁၃၆
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေဇာ္သန္႔လြင္
၄၈။
ၾကည္း ၃၃၁၅၂
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
သိန္းဘိုဘိုေထြး
၄၉။
ၾကည္း ၃၃၁၅၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေနလြင္ဘုန္းျမင့္
၅ဝ။
ၾကည္း ၃၃၁၅၆
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေအာင္ေဇာ္ဦး
၅၁။
ၾကည္း ၃၃၁၆၂
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္စြာဝင္းခိုင္
၅၂။
ၾကည္း ၃၃၁၆၆
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
ေက်ာ္လင္း
၅၃။
ၾကည္း ၃၃၂ဝ၅
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
စိုးဟိန္းေနာင္
၅၄။
ၾကည္း ၃၃၃၄၁
ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီး
နႏၵေအး
၅၅။
ေရ ၃၆၃၆
ဗိုလ္မွဴး
ျမင့္စိန္
၅၆။
ေလ ၂၃၃၂
ဗိုလ္မွဴး
ေအာင္ႏိုင္ဦး
(ပုံ) သိန္းစိုး
ဥကၠ႒
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ၊လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
Credit : ေရႊျပည္သစ္