xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ထူးျခားေသာမိန္႔ခြန္းမ်ား

Saturday, May 14, 2011

ထူးျခားေသာမိန္႔ခြန္းမ်ား

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ မိန္႔ခြန္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရေရာ၊ ျပည္သူမ်ားေရာ၊ လက္ရိွ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနသူ မ်ားေရာ စဥ္းစားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ားပါလို႔ ေ၀မွ် ေပးလိုက္ပါတယ္။)
မၾကာေသးမီက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားေတြက အသစ္ေတြ ျဖစ္သည္။ အသစ္ေတြ ဆိုသည္မွာ ဘယ္သူမွ မေတြးေတာ မေျပာဆို ၾကေသးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္ မဟုတ္။ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး၏ ႏႈတ္က မၾကားရဖူးသည့္ စကားမ်ားျဖစ္၍ အသစ္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအကဲ ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္က တိုင္းျပည္ကို အသိေပး႐ံုမက၊ ႏိုင္ငံအေရးကို စီမံ ခန္႔ခြဲမည့္ မိမိ လက္ေအာက္ရွိ ယႏၱရား အဆင့္ဆင့္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ ၫႊန္ၾကား ေစခိုင္းသည့္ သေဘာ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ရာ သည္စကား မ်ားသည္ အလြန္ ထူးျခား ပါေနသည္။
မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲက အစီအစဥ္မ်ား အတိုင္းသာ တကယ္လက္ေတြ႕ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ နယ္ေပါင္းစံု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး စသည့္ မ႑ိဳင္ေပါင္းစံု တို႔၌ အေျပာင္းအလဲႀကီးေတြ ျမင္လာရစရာ ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း ပမာဏက ႀကီးမားလွသည္။လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုးကို အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ တစ္ေထာင့္မက်န္ ေျပာင္းလဲ ျပဳျပင္ရမည့္ ကိစၥ။တစ္ဦးတည္း တစ္ေယာက္တည္း စိတ္အား ထက္သန္ရံုႏွင့္ မၿပီး။ ႀကီးမားေသာ အင္အား လိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ မိန္႔ခြန္းတြင္ သံုးႏႈန္းခဲ့သည့္ စကားလံုးမ်ိဳးႏွင့္ ဆိုေသာ္၊ ေဒါင္လိုက္ေရာ ေဘးတိုက္ပါ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ယႏၲရားမ်ိဳး လိုသည္။
အဲသည္ ယႏၲရားသည္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ သာမက၊ ေအာက္မွ အထက္သို႔လည္း ျပန္လွန္ လည္ပတ္ႏိုင္ရမည္။ အဲသည္ ယႏၲရား၏ လုပ္ငန္းတို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမည္။ အဲသည္ ယႏၲရားမွာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူ တို႔သည္ မိမိအလုပ္ကို မိမိ တာဝန္ယူသူ၊ တာဝန္ခံႏိုင္သူ၊ ေမးလာလွ်င္ ေျဖၾကားႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

ထို႔ျပင္ အဲသည္ အႏၲရား မွာပါဝင္ ေနသူတို႔သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမ်ားျပည္သူ ဘက္က တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း အေလးထားသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ အမ်ား ျပည္သူတို႔၏ မူလ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္မႈ မျပဳသူ၊ ယင္း အခြင့္အေရးမ်ား က်င့္သံုး ခံစား ႏိုင္ေအာင္ ကူညီသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
ထို႔ျပင္ အဲသည္ ယႏၲရားတြင္ လည္ပတ္ ပါဝင္ေနသူ တို႔သည္ အဂတိ လိုက္စားျခင္း ကင္းသူ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္သူ၊ မိမိ အေပါင္းအသင္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းမ်ားကို အထူး အခြင့္အေရး ဖန္တီးေပးျခင္း မရွိသူမ်ား ျဖစ္ဖို႔ လိုသည္။
အဲသည္လို သန္႔ရွင္း ေကာင္းမြန္သူ မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ သန္႔ရွင္း ေကာင္းမြန္ေသာ ယႏၲရားမ်ိဳး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ သမၼတက မိမိ အဖြဲ႔သားမ်ားကို တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ခဲသည္။
သည့္အျပင္ အာဏာ အရပ္ရပ္ ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲၾကမည့္ သူတို႔အား အုပ္စိုးခံ ျပည္သူ လူထုကို ေမ့ေလ်ာ့ မထားရန္လည္း သတိေပး ႏိႈးေဆာ္သည္။
ျပည္သူမ်ားသည္ အစိုးရသစ္၏ အသြင္ သဏၭာန္ႏွင့္ အႏွစ္သာရ ကိုလည္းေကာင္း၊ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ႏွင့္ အနာဂတ္ အစီအမံမ်ားကို လည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကေၾကာင္း၊ ျပည္သူတို႔ အေနျဖင့္ စနစ္တစ္ခု ေကာင္းမေကာင္း ဆံုးျဖတ္ သည့္ အခါ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္ လူမႈဘဝ အေပၚ မည္သို႔ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဟူသည္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းထဲတြြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မွန္သည္ ။
အုပ္စိုုးသူကို ျပန္လွန္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္ ကာလတြင္ေရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စသည္မ်ား အားျဖင့္ ျပန္လွန္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ ကာလမ်ိဳးတြင္ပါ ျပည္သူတို႔သည္ အုပ္စိုးသူအား ထိုအခ်က္ႏွင့္ပင္ တိုင္းတာ သတ္မွတ္ၿမဲ ျဖစ္သည္။
အမ်ားျပည္သူ သေဘာထား၊ အမ်ားျပည္သူ ဘက္က ခံစားခ်က္ဟု ေခၚၾကသည့္ ထိုအရာသည္ပင္ အမ်ားျပည္သူ၏ အားျဖစ္၍၊ အားတို႔ ထံုးစံအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ေနရာ အသီးသီး၌ သက္ေရာက္မႈ ရွိေပသည္။
မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲ၌ -
ျပည္သူေတြသည္ အေျပာင္းအလဲကို လိုခ်င္ ေနၾကေၾကာင္းလည္း သမၼတက အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒါသည္လည္း အမွန္ျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ အေျပာင္္းအလဲေတြ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ စကားကို လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ ျပည္တြင္ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ပါမည္ ဟူေသာ ကတိစကားျဖင့္ အိုဘားမား သမၼတ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲလိုေသာ ဆႏၵက အေမရိကန္ တို႔ထက္ ဘယ္မွာ နည္းႏိုင္ပါမည္လဲ။
ျပည္သူတို႔ လိုလား ေတာင့္တေသာ အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္သာ တကယ္လက္ေတြ႕ ျမင္လာရလွ်င္ ျပည္သူအမ်ား အေျပးအလႊား ေထာက္ခံ လာၾကလိမ့္မည္။
စနစ္ေျပာင္းတာ၊ ေခတ္ေျပာင္းတာ၊ လူေတြေရာ မူေတြပါ အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲတာ ျမင္လာရလွ်င္ကား တစ္ခဲနက္ေသာ ၾသဘာသံကို ၾကားရမွာ ေသခ်ာသည္။
သို႔ေသာ္ အေကာင္းျမင္စိတ္ ေမြးေသာ သူေတြပင္ အေတြ႕အၾကံဳ အရ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ၾကတာေတြ ရွိသည္။
ေျပာင္းမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ရံုျဖင့္ ေျပာင္းလဲ သြားမည္လား။
လူေတြ၏ အေတြးအေခၚ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ၊ ယင္းတို႔မွာ အေျခတည္သည့္ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ေတြ အမူအက်င့္ ေတြသည္ ေျပာင္းလဲရန္ ခက္ခဲေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်ိဳးရွာသူ၊ အဂတိ လိုက္စားသူ၊ ရာထူးအာဏာကို အလြဲသံုးစား ျပဳတက္သူ တစ္ေယာက္သည္ သူ႔ဘာသာ အေျခာက္တုိက္ အေကာင္းဘက္ ေျပာင္းသြားဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္။ ထိန္းခ်ဳပ္ ဟန္႔ထားျခင္း၊ ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္း၊ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္း မ်ားျဖင့္သာ သူ၏ အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲ လာႏုိင္သည္။
တစ္ဦးခ်င္း ေျပာင္းဖို႔ ခက္သလို ယႏၲရား တစ္ခုထဲက လူအမ်ားစု အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲလာဖို႔ သည္လည္း သာ၍ပင္ ခက္ခဲေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။
ယႏၲရားထဲမွာ အျပန္အလွန္ ထိန္းခ်ဳပ္ ဟန္႔ထားေသာ စနစ္ကို မည္သို႔ ထည့္သြင္းမည္လဲ။ သည္စနစ္ ပီျပင္စြာ က်င့္သံုး ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္က စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္လဲ။ အုပ္စိုးခံ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵ သေဘာထားမ်ားကို ယႏၲရားထဲက လူတို႔ ေလးစားလိုက္နာ တတ္လာေအာင္ေကာ မည္သို႔ေသာ စည္းကမ္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ ပ်ဳိးေထာင္မည္လဲ။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ကတိ ျပဳလုိက္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ မိမိ ထမ္းပိုးပါမည္ဟု ျပည္သူသုိ႔ အသိေပး ေၾကညာလိုက္ေသာ တာဝန္မွာ ႀကီးမားလွပါသည္။ ထိုတာဝန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္လွ်င္ကား ရာဇဝင္ ေျပာင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေပမည္။
ျပည္သူ႔ေခတ္ အယ္ဒီတာ
၁၉-၄-၂၀၁၁