xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ေဒါက္တာဦးျမင့္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးလမ္းျပစာတမ္း ျမန္မာျပန္

Monday, June 20, 2011

ေဒါက္တာဦးျမင့္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးလမ္းျပစာတမ္း ျမန္မာျပန္

စာတမ္းရွင္ ဆရာေဒါက္တာဦးျမင့္ကို သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ေတြ႔ရစဥ္
 
နိဒါန္း
  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥငါးရပ္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္။

ပထမဦးစြာ ေရွ႕ဆက္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတို႔၏လက္ရွိအေျခအေနကို သိထားရ မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတို႔၏ဘ၀ကိုျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဆင္းရဲသူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္ရွိ အေျခအေန၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သူတို႔၏လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို သိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ သူတို႔၏လူေနမႈဘ၀တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္ မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္ မ်ား၏ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး အေတြ႕ အႀကဳံမ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ရယူရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္နယ္စပ္ေဒသ တို႔တြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္လည္း အေရးပါပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏွင့္နယ္စပ္ ေဒသတြင္ လူမႈဒုကၡႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ မိမိသြားလိုရာပန္းတိုင္ကိုသိရွိၿပီး ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ေအာင္သြားရန္ နည္းလမ္းကို ေတြးေတာ ႀကံဆရပါမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို စနစ္ တက်ႏွင့္ထိေရာက္စြာေလ်ာ့က်ႏိုင္ေစေရးအတြက္ မဟာ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ကာယကံရွင္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတို႔၏ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ား၊ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူတို႔၏ ဥာဏ္ပညာ မ်ားအေပၚတြင္အေျခခံရမည္။ အလားတူပင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံတို႔မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္ခန္းစာယူ ရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပဳစုေရးသားထားၾက ေသာ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကလည္း မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ပါမည္။ ယခုအခါ ကုလသမဂၢက ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရည္မွန္းခ်က္ Millennium Development Goals(MDGs)2 ကို ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းခ်မွတ္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ထိုရည္ မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး မဟာဗ်ဴဟာသစ္သည္ အခြင့္ အလမ္းသစ္မ်ားရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏွင့္ကမၻာ တစ္၀န္းတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာစိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကိုလည္း တု႔ံျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ က်ေရးမဟာဗ်ဴဟာသစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဆင္းရဲနိမ့္က် ေနေသာ ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳ လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

တတိယအခ်က္မွာ မဟာဗ်ဴဟာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး သည့္ေနာက္တြင္ ေနာက္တစ္ဆင့္၌ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈေလ်ာ့က်ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Action Programme) ေရးဆြဲရန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာ၌ ခ်မွတ္ထားေသာ အထူးကိစၥမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားပါ၀င္ပါမည္။ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ရည္ မွန္းခ်က္မ်ား၊ လ်ာထားခ်က္မ်ားကိုသတ္မွတ္ထားၿပီး အခ်ိန္ ကာလတစ္ခုအတြင္း တိက်စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါ မည္။ စီမံခ်က္မ်ားမွရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာၿပီး ထြက္ေပၚ လာေသာရလဒ္မ်ားကို တုိင္းတာျပႏုိင္ရမည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူတို႔၏ဘ၀အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း ျပႏုိင္ရမည္။ အခ်ိန္ကာလအတုိင္းအတာဆိုသည္မွာ သတ္ မွတ္ကာလအတြင္း လ်ာထားခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ေက်းလက္ ေဒသရွိေက်ာင္းေန အရြယ္ ေက်ာင္းမေနႏုိင္ေသာ ကေလး အေရအတြက္ သုံးႏွစ္အတြင္း ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး လ်ာထားခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

စတုတၳအခ်က္မွာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း(Monitoring and Review) ရွိေရးပင္ျဖစ္ သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးမႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ အကယ္၍မေအာင္ျမင္ပါက အဘယ္ေၾကာင့္မေအာင္ျမင္ရသည္၊ ေအာင္ျမင္ရန္ မည္သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ကိုသိရွိရပါမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ရည္မွန္းထားသည့္ လ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္အၾကား ကြဲလြဲမႈတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာပါက ကြဲလြဲရျခင္း၏အ ေၾကာင္းအရင္းကို အလ်င္အျမန္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ မူ၀ါဒေရးရာအားနည္းခ်က္ ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္  ႀကဳံေတြ႕ရေသာအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္း လဲေနေသာ ႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ႏုိင္ ပါသည္။ ျပန္လည္သုံးသပ္သူတို႔ အေနျဖင့္လည္း ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေနသည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိ ပါက ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို သင့္ ေလ်ာ္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ အခ်ိန္မီတင္ျပ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္လုပ္ ငန္းတာ၀န္ေလးရပ္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သို႔ေသာစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ယႏၲရားမ်ားဖြဲ႕စည္းရမည္ကို စဥ္းစားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ ဤလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးႏွင့္ပူးတြဲထားေသာ စီးပြားေရးအႀကံ ေပးအဖြဲ႕က အျခားသက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္တုိင္ပင္ အႀကံဥာဥာဏ္ရယူကာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆင္းရဲမႈျပႆနာအေပၚ ဘက္စုံ ေထာင့္စုံမွ ထိေရာက္စြာတုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ပင္မေရစီးေၾကာင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေပးမည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္သည့္ႏုိင္ငံေရးသေဘာ မေဆာင္ေသာ တရား၀င္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္း လုပ္ေဆာင္ရန္အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းကို ''ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း'' Mya-nmar Development Resource Institute(MDRI)ဟု ေခၚဆိုဖြဲ႕စည္းပါမည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ MDRIအဖြဲ႕တြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ ဒါ႐ိုက္တာ မ်ား၊ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္မည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တို႔ပါရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ MDRI အေနျဖင့္ မူ၀ါဒေရးရာသုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေပၚေပါက္ေစ မည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စီမံခ်က္မ်ားကို ကူညီ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑က အဓိကေဆာင္ ရြက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသုံးခ်ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ လူေနမႈအဆင့္ အတန္းႏွင့္ ဘ၀အရည္အေသြးကို သိသိသာသာျမႇင့္တင္ သြားႏုိင္မည့္ ဘက္စုံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တည္ေဆာက္ သြားႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 ယခုစာတမ္းသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာတရားမ်ား၊ အႀကံဥာဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပမာဏစဥ္းစားခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔စဥ္းစားႏုိင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားျပဳႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤစာတမ္း၏ဖြဲ႕စည္း ပုံမွာ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုနိဒါန္း တင္ျပၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ အခန္း(၁)၌ ဆင္းရဲမႈႏွင့္တုိင္း တာပုံနည္းစနစ္မ်ားကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပပါမည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကို အခန္း(၂)တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအေပၚအျမင္မ်ားကို အခန္း(၃)တြင္ တင္ျပထား ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး အျပင္ ျမန္မာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း Myanmar Development Resource Institute (MDRI) (MDRI) တည္ေထာင္ေရးအဆုိျပဳခ်က္ကို အခန္း(၄)တြင္ တင္ျပထားပါသည္။

အခန္း(၁)
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ တုိင္းတာပုံနည္းစနစ္
(က) ဆင္းရဲမႈကို ဖြင့္ဆိုျခင္း

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတို႔အား ဆင္းရဲမႈမွလြတ္ေျမာက္ေစ ရန္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမည္သူဆိုသည္ကိုသိရွိရန္ ဦးစြာ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္အနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈကိုသာ ေရြးခ်ယ္တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္  အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ ပထမ နည္းလမ္းမွာ အိမ္ေထာင္တစ္စု သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးအတြက္ စား၀တ္ေနေရးအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး ႏုိင္မည့္လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကး ရွိ၊ မရွိသိရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦး၏၀င္ေငြ သို႔မဟုတ္ စားသံုးမႈပမာဏ အား သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆင္းရဲမႈအေျခခံမ်ဥ္း(Poverty Line)ႏွင့္ႏႈိင္းဆ၍ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲမႈအေျခခံမ်ဥ္းေအာက္တြင္ရွိေနသူမ်ားအား ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဤအေရး ကိစၥတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေငြေၾကးျဖင့္တုိင္းတာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ေငြေၾကးတုိင္းတာမႈထက္ေက်ာ္ လြန္၍ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ျဖစ္ သည္။ အေျခခံလိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ရရွိမႈအေပၚတုိင္းတာျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေန ျဖင့္ အစားအစာ၊ ေနအိမ္အမိုးအကာ၊ အ၀တ္အထည္၊ ေသာက္သံုးေရ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး စသည္တို႔လံုေလာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ေလ့လာစူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

တုိင္းတာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အၫႊန္းကိန္းမ်ားကို သတ္ မွတ္ေရြးခ်ယ္ရန္္ျဖစ္ပါသည္။ အစားအစာဟုဆိုရာတြင္လူ တစ္ဦးစီအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ အစားအစာစားသံုးမႈ အနည္း ဆံုးကယ္လုိရီ၂၁၀၀ခန္႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အ သက္ရွင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာစားသံုးမႈျဖစ္ပါသည္။ အမိုး အကာအတြက္မူ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ လူေလးဦးစာ သက္ကယ္မိုးအခန္းငယ္တစ္ခုအတြင္း ေနထုိင္ရမႈမ်ဳိးသည္ လံုေလာက္မႈမရွိဟုယူဆသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္  မိသားစု တစ္စုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနထုိင္မႈဆိုသည္ကို အဓိ ပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ၏အေျခအေနေပၚမူ တည္ပါသည္။ အ၀တ္အထည္ကိစၥတြင္လည္း အလားတူ ပင္ျဖစ္သည္။ အပူပိုင္းရာသီအတြက္ သင့္တင့္ေသာအ၀တ္ အစားမ်ားသည္ အလာစကား(Alaska)သို႔မဟုတ္ ေျမာက္ ၀င္႐ိုးစြန္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္မူ သင့္ေလ်ာ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ရွပ္အက်ႌ၊ လံုခ်ည္ႏွင့္ ဖိနပ္တစ္ရန္ရွိပါက အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသတြင္ လံုေလာက္ၿပီဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ ေသာက္သုံးေရအတြက္မူ လမ္းေလွ်ာက္ခရီး ၁၅မိနစ္ထက္ မၾကာေသာအကြာအေ၀းအတြင္းရွိႏုိင္ရမည္ဟု အႀကံျပဳၾက သည္။ က်န္းမာေရးကိစၥ မွာမူ ၫႊန္းကိန္းမ်ားစြာရွိသည္။ ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္မျပည့္သည့္ သို႔မဟုတ္ အာဟာရ မျပည့္၀သည့္ကေလးမ်ား၊ ကေလးဖြားေသႏႈန္း၊ ေဆးခန္း၊ ေဆး႐ံုက်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ကုသႏုိင္မႈ၊ ဆရာ၀န္သူနာျပဳ ၀မ္းဆြဲလက္သည္မ်ား ရရွိႏုိင္မႈ၊ အိတ္ခ်္ အိုင္ဗြီ-အိဒ္စ္၊ ငွက္ဖ်ား၊ တီဘီ စသည့္အဓိကက်သည့္ေရာဂါ မ်ားျဖစ္ပြားႏႈန္း စသည္တို႔ျဖင့္သတ္မွတ္ၾကသည္။ ပညာေရး တြင္လည္း ၫႊန္းကိန္းမ်ားစြာ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ မူလတန္း ေက်ာင္းအၿပီး ေက်ာင္းထြက္ရေသာ ကေလးမ်ားႏႈန္း၊ အိမ္ ေထာင္ဦးစီး၏ ပညာေရးအဆင့္၊ ေက်းရြာတြင္ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ဆရာရရွိႏုိင္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္တုိင္းတာၾကသည္။

၎င္းၫႊန္းကိန္းမ်ားကိုသတ္မွတ္ၿပီးသည့္အခါ ဆင္းရဲ မႈကိုသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ မည္သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ၾကမည္နည္းဟု စဥ္းစားရန္ရွိလာပါသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆိုလွ်င္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဘရစၥေတာတကၠသိုလ္(Bristol University) လူမႈတရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ပါေမာကၡေဒးဗစ္ေဂၚ ဒန္က သီးသန္႔အႀကံျပဳထားခ်က္ရွိပါ သည္။ ၎င္းအႀကံျပဳခ်က္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ၫႊန္းကိန္း ခုနစ္ခုကိုသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ဤၫႊန္းကိန္း မ်ားအနက္မွ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ပိုသည့္ ၫႊန္းကိန္းမ်ား အေပၚ လိုက္မမီႏိုင္ဘဲ ေနထုိင္ၾကရသည့္လူငယ္မ်ားကို ဆင္းရဲသူဟု သတ္မွတ္ပါသည္။


(ခ) ဆင္းရဲမႈကို တုိင္းတာျခင္း
ဆင္းရဲမႈအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ၫႊန္းကိန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီးသည့္အခါ ယင္းတို႔ကိုအေျခခံ၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈကို တိုင္းတာရန္လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိပါသည္။
ပထမအဆင့္မွာ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ဆင္းရဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းတာမႈအားလံုး သည္ ၎င္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအေပၚ မူတည္ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာစာရင္းအင္းနည္း ပညာကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသည့္အျပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနေသာ ကမၻာ့ဘဥာဏ္၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုင္းတာမႈစစ္တမ္း Living Standards Measurement Survey(LSMS)နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။  ထိုနည္းလမ္းတြင္ အပိုင္းသံုးပိုင္းရွိပါသည္။ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာ(Household Questionnaire)တြင္ အိမ္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းထားပံု၊ စားသံုးမႈပံုစံ၊ ပစၥည္းပုိင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ၀င္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရးအေျခအေန စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စစ္တမ္း ေမးခြန္းလႊာထုတ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာေမးခြန္းလႊာ(Co-mmunity Questionnaire)တြင္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား (ေက်းရြာရွိ ေရွးမီ ေနာက္မီလူႀကီးမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ ဆရာ မ်ား၊ က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ား)အား ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားကိုေမးျမန္း ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ က်န္း မာေရးေဆးခန္းအ ေရအတြက္၊ ေက်ာင္းတက္ႏုိင္မႈ၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပံုစံ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ဆိုင္ရာေမးခြန္း လႊာ(Price Questionnaire)အားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၏ေစ်း ႏႈန္းကိုေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းေကာက္ၿပီးပါက ေနာက္အဆင့္ မွာဆင္းရဲမႈမ်ဥ္း(Poverty Line)သတ္မွတ္ရန္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကို အေျခခံလိုအင္(Basic Needs)ျဖည့္ ဆည္းရန္အတြက္ လုိအပ္သည္ဟု ထည့္သြင္းစဥ္းစားထား ေသာအစားအစာႏွင့္ အစားအစာမဟုတ္ေသာ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရာမွ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကုန္ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈတို႔၏တန္ဖိုးကို ခန္႔မွန္းတြက္ ခ်က္ျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကိုရရွိပါမည္။

ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ေနထုိင္သူတုိ႔၏ ကုန္က်စရိတ္ သည္ ေက်းလက္ ေဒသတြင္ေနထုိင္သူတို႔၏ကုန္က်စရိတ္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပား မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ႏုိင္ငံအသီးသီး၌ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္တို႔အတြက္ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ထား ေလ့ရွိသည္။ အစားအေသာက္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတို႔ အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္၍ အစားအေသာက္ဆင္းရဲမႈ မ်ဥ္း(Food Poverty Line)ကို အစားအစာႏွင့္ အစားအစာ မဟုတ္ေသာကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္သည့္ အေထြ ေထြဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းတို႔ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိန္ ကာလအေလ်ာက္ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကို ျပင္ဆင္မႈျပဳရပါသည္ ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္  အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ပါက သာမန္လူတုိ႔၏ ပ်မ္းမွ်လူေနမႈအဆင့္လည္း ျမင့္တက္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အညီ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။

ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကိုသတ္မွတ္ၿပီးသည့္အခါ ႏိုင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲမႈအတိုင္းအဆပမာဏကိုသိရွိႏုိင္ပါသည္။ ၀င္ေငြအရ သို႔မဟုတ္ စားသုံးမႈစရိတ္မ်ားအရ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းေအာက္ တြင္ရွိေနေသာ လူဦးေရရာခုိင္ႏႈန္းကို တြက္ခ်က္သိရွိႏိုင္ပါ မည္။ ၎င္းကို လူဦးေရဆင္းရဲမႈၫႊန္းကိန္း(Headcount Poverty Index)သို႔မဟုတ္ လူဦးေရအရ ဆင္းရဲမႈႏႈန္း (Poverty Rate)ဟုေခၚဆိုၿပီး ထုိအၫႊန္းကိန္းမွာတြက္ခ်က္ရ လြယ္ကူ၍ နားလည္ရန္လည္း လြယ္ကူသည့္အတြက္ အသုံး မ်ားပါသည္။ ထုိသို႔ေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္ တိုင္းတာ၍ ရေသာရလဒ္ကို ႏိုင္ငံ၏ Absolute Poverty Indexဟု ေခၚပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ၎င္းတို႔ရရွိေသာ၀င္ေငြႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ တို႔ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ တုိင္းတာသတ္မွတ္သည့္နည္းလည္းရွိ ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈကိုသတ္မွတ္ရာ၌ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမွ်၀င္ေငြကို တြက္ခ်က္ကာ ယင္း၏ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ထက္ေလ်ာ့နည္းေသာ၀င္ေငြရွိသူမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ားဟုသတ္မွတ္ပါသည္။ ယင္းကိုႏိႈင္းရဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈ(Relative Poverty)ဟု ေခၚဆိုပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ပိုမိုျပည့္စုံရန္အတြက္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မညီမွ်မႈ(Inequility)ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အက်ဥ္းမွ်ေဖာ္ျပ ရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသေဘာတရားကို ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ မၾကာခဏရည္ ၫႊန္းေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမညီမွ်မႈဆို သည္မွာ ဆင္းရဲမႈထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္သေဘာတရားျဖစ္ ပါသည္။ ဆင္းရဲမႈတစ္ခုတည္းအေပၚတြင္သာ အေလးထား အာ႐ုံစိုက္ျခင္းမ်ဳိးသက္သက္မဟုတ္ဘဲ လူဦးေရတစ္ရပ္ လံုးအေပၚအေျခခံ၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲခ်မ္းသာမညီမွ်မႈအတြက္ အလြယ္ဆံုးႏွင့္အသံုး မ်ားဆံုးနည္းလမ္းမွာ လူဦးေရကို အဆင္းရဲဆုံးမွ အခ်မ္းသာ ဆုံးအထိ အဆင့္ဆင့္အုပ္စုခြဲၾကည့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ ခြဲျခားၿပီး လူဦးေရ ငါးပုံ သို႔မဟုတ္ ဆယ္ပုံအုပ္စုတို႔၏ အသံုး စရိတ္ သို႔မဟုတ္၀င္ေငြကို ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ေဖာ္ျပပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လူဦးေရ၏အဆင္းရဲဆံုး (ငါးပုံတစ္ပုံ)သည္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္၏ ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ သုံးစြဲၾကၿပီး ထိပ္ဆုံး(ငါးပုံတစ္ပုံ) အုပ္စုသည္စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္၏၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ၅၀ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိ သုံးစြဲ ၾကသည္။

 ဆင္းရဲခ်မ္း သာမညီမွ်မႈအတြက္ အသုံးအမ်ားဆုံး တိုင္းတာမႈမွာ ဂ်ီနီ ၫႊန္းကိန္း(Gini coefficient)ျဖစ္သည္။ လူဦးေရကို ၀င္ေငြ အရ ငါးပုံအုပ္စု သို႔မဟုတ္ ဆယ္ပုံအုပ္စုခြဲျခားမႈျပဳၿပီး စုစု ေပါင္း၀င္ေငြတြင္ ၎င္းတို႔၏၀င္ေငြရာခုိင္ႏႈန္းကို တြက္ခ်က္ ရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံ အတြင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမညီမွ်မႈကို ဂ်ီနီၫႊန္းကိန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္သိရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုၫႊန္းကိန္းသည္ သုညႏွင့္တစ္ၾကားတြင္ ရွိသည္။ ၫႊန္းကိန္းသုညသည္ အိမ္ေထာင္စုတိုင္းက တူညီ ေသာ၀င္ေငြရရွိေနျခင္းကိုၫႊန္ျပေနၿပီး ၫႊန္းကိန္းတစ္သည္ တိုင္းျပည္၏၀င္ေငြအားလံုးကို အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတည္း ကသာပိုင္ဆုိင္ေနျခင္းကို ၫႊန္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚ တြင္ ၀င္ေငြမညီမွ်မႈအမ်ားဆုံး အရပ္ေဒသမ်ား၏ဂ်ီနီၫႊန္း ကိန္းမွာ ၀.၅၀န္းက်င္တြင္ရွိၿပီး ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဂ်ီနီၫႊန္းကိန္းမွာ ၀.၃ျဖစ္ပါသည္။
 
ဆင္းရဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ တုိင္း တာမႈမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပၿပီးသည့္အခါ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ဥပမာေပးေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ ပါသည္။
၂၀၀၉ခုႏွစ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အသက္ (၆၅)ႏွစ္ေအာက္လူတစ္ဦးအတြက္ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကို သန္း ေခါင္စာရင္းဌာနက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၁၁၆၁အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ကေလးႏွစ္ဦးပါ လူဦးေရေလး ေယာက္ရွိသည့္ မိသားစုတစ္စု၏ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကို ေဒၚလာ ၂၁၇၅၆အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။6 ထုိကဲ့သို႔တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္မႈမွထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တြင္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္း၁၄.၃ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနသည့္အတြက္ ထို ႏွစ္တြင္ လူဦးေရ၄၃.၆သန္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ယင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဆင္းရဲမႈ မ်ဥ္းကို စတင္တြက္ခ်က္ခဲ့သည့္ (၅၁)ႏွစ္အတြင္း ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၀င္ေငြမညီမွ်မႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဂ်ဳိးဇက္စတစ္ဂလစ္(Joseph Stiglitz)က ေထာက္ျပ ခဲ့ရာတြင္ အေမရိကန္လူဦးေရ၏တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံ ၀င္ေငြ၏ ေလးပုံတစ္ပုံနီးပါးကို ရယူထားသည္ဟု ဆိုသည္။ လြန္ခဲ့သည့္(၂၅)ႏွစ္က သူတို႔၏ေ၀စုမွာ ၁၂ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိ သည္ဟုဆို၏။ ထုိ႔အျပင္ ထိပ္တန္း တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၏၀င္ေငြ မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ၁၈ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာ သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူလတ္တန္း စားမ်ား၏ ၀င္ေငြက်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ အားလုံးမွာ ထိပ္တန္းအလႊာမ်ားဆီ သို႔သာေရာက္ရွိသြားသည္ ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟုသိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း စီးပြားေရးတိုးတက္လာမႈႏွင့္ အတူ လူေနမႈအဆင့္အတန္းလည္းျမင့္မားလာခဲ့ရာ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကိုတိုးျမႇင့္ေနရပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ပ်မ္းမွ် လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းစံထားမ်ားႏွင့္လည္း မညီၫြတ္ ဟုေ၀ဖန္ခံရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္း အတြက္ ယြမ္၆၈၀(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅)ဟု သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ၂၃.၆၅ သန္းမွာ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းေအာက္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျပည္အျပည္ဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါ က ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၆၅ေဒၚလာသို႔  တိုးျမႇင့္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ သန္း၁၂၀မွ ၁၃၀သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး၂၃.၆၅သန္းသည္ အလြန္ အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအျဖစ္ အစားအစာ၊ အ၀တ္ အထည္ႏွင့္ ေနထိုင္စရာျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသူ မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္လူဦးေရသန္း၁၀၀မွာ ဆင္းရဲသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရသည့္အတြက္ သူတုိ႔ရသင့္ရထုိက္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။

ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာေသးမီကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈ မ်ဥ္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၁၆၉ယြမ္မွေန၍ ယြမ္၁၅၀၀(အေမ ရိကန္ ေဒၚလာ၁၇၅မွ၂၃၀)သို႔ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအေရအတြက္ ၂၆.၈၈သန္းမွ သန္း၁၀၀အထိ သုံးဆျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းတိုးျမႇင့္ ျခင္းမွာနည္းလြန္းသည္ဟုေ၀ဖန္ခဲ့ၾကၿပီး ယြမ္၂၄၀၀အထိ ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္သင့္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ၁၉၈၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး(GDP) အဆ ၅၀မွ်တိုးတက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းမွာမူ ငါးဆ မွ်သာတုိးတက္လာခဲ့သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ သတိႀကီးစြာထား၍ေဆာင္ ရြက္ရေသာ အေရးကိစၥမ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရက ဆင္းရဲမႈ မ်ဥ္းသတ္မွတ္မႈအား အနည္းငယ္သာျမႇင့္တင္မႈျပဳလိုလ်က္ ရွိၿပီး ခပ္မ်ားမ်ားတိုးျမႇင့္လုိက္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲသူဦးေရပမာဏ မ်ားျပားစြာ တိုးပြားလာျခင္းအတြက္ မ်က္ႏွာမလွျဖစ္ရမည္ ကို ေရွာင္လႊဲလိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႔ကမူ ဆင္းရဲမႈ မ်ဥ္းကို ခပ္ျမင့္ျမင့္တိုးျမႇင့္ေစလိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔၏ေဒသတြင္ ဆင္းရဲ သားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအကူအညီမ်ား ပိုမို၀င္ ေရာက္လာေစလိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သာမန္လူမ်ား ကလည္း ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကို ခပ္ျမန္ျမန္ခပ္မ်ားမ်ားျမင့္တက္ ေစလိုၿပီး သူတို႔အား ဆင္းရဲသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရလွ်င္ အစိုးရထံမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရရွိလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီ အစဥ္အတြက္ ၁၉၈၀မွ ၂၀၀၇ခုႏွစ္အထိ ယြမ္၁၆၀ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၃.၉ဘီလီယံ)ကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္မူ (၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အထိ) ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းအသစ္ကို သတ္မွတ္ ခဲ့ၿပီး ယင္းမ်ဥ္းအသစ္အရ ေက်းလက္ေဒသေန လူတစ္ဦး ခ်င္းအတြက္ တစ္လလွ်င္ ဗီယက္နမ္ေဒါင္ေငြ ၄၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀.၅)ႏွင့္ ၿမဳိ႕ျပေဒသရွိ လူတစ္ဦးခ်င္း အတြက္ တစ္လလွ်င္ ဗီယက္နမ္ေဒါင္ေငြ ၅၀၀၀၀၀(အေမ ရိကန္ ေဒၚလာ၂၅.၀၅)သတ္မွတ္ထားသည္။ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းေအာက္ရွိ အိမ္ ေထာင္စုမ်ားမွာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ၂၂ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနရာမွ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၉.၄၅ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။၁၁ ဆင္းရဲမႈစံႏႈန္းသစ္အရ ဟႏြဳိင္းၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၁၄၆၃၆ရွိမည္ဟုခန္႔မွန္းထားၿပီး ထိုၿမဳိ႕ေနလူဦးေရစုစုေပါင္း ၏၉.၆ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ ၿမဳိ႕ေတာ္ အာဏာပိုင္တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း စည္ပင္သာယာအသုံးစရိတ္ဘတ္ ဂ်က္ေငြထဲမွ ေဒါင္ေငြ၅ထရီလီယံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၆.၄၁သန္း)ကို ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ျပည္သူလူထုအ တြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
 
ႏိုင္ငံအလုိက္ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းအျပင္ လူသိမ်ားေသာ မ်ဥ္းတစ္ခုမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းျဖစ္သည္။ ထိုမ်ဥ္းအရ ယခင္က လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တစ္ေန႔ အေမ ရိကန္တစ္ေဒၚလာသတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ၁.၂၅ ေဒၚလာျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ အရ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ၁.၃၈ ဘီလီယံရွိခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကပါသည္။  (၂၀၀၅ခုႏွစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းအား ကြာျခားမႈႏႈန္း (Purchasing Power Parity)ႏွင့္ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။
 
(ဂ) ဆင္းရဲမႈကို တိုင္းတာရသည့္အေၾကာင္းရင္း

ဆင္းရဲမႈတိုင္းတာရာတြင္ ယုံၾကည္အားထားမႈရွိရန္ အခ်ိန္၊ လုပ္အားႏွင့္ ေငြေၾကး က်ခံကာ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါ မည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သေဘာ တရားပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရပါမည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ဆင္းရဲမႈကိုတိုင္းတာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းေလးခ်က္ရွိပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ဆင္းရဲမႈကိုတုိင္းတာျခင္းျဖင့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားက ဆင္းရဲသူမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလာၿပီး သူတို႔၏အက်ဳိးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ-ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၂၁ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ လူဦးေရ၁၈သန္းသည္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနၿပီး ၀မ္းစာေရးအတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ႐ုန္းကန္ ေနရသည္ဟူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ဳိးက ၎င္းတို႔ အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို မီးေမာင္း ထိုးျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
 
ဒုတိယအခ်က္မွာ ဆင္းရဲမႈကိုတုိင္းတာျခင္းအားျဖင့္ အကူအညီေပးရန္လိုအပ္ေနသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေရးကိစၥတြင္ ဆင္းရဲမႈဆုိင္ရာ႐ုပ္ပံုလႊာသည္ အသံုး၀င္ပါသည္။ ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ေပၚေနပုံ အေနအထား၊ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပတည္းဟူ ေသာ ပထ၀ီအေနအထားအလိုက္ ေျပာင္းလဲပံု၊ ရပ္ရြာ တြင္ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု ရွိ၊ မရွိ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏အေျခ အေန (ဥပမာ-အိမ္ေထာင္စု၀င္ဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္း) စသည္တို႔ကို သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိျခင္းအား ျဖင့္ အကူအညီေပးရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ အလိုအပ္ဆုံးေသာသူမ်ားထံ အကူ အညီေရာက္ရွိေရးကို စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တတိယအခ်က္မွာ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္မ်ား ႏွင့္မူ၀ါဒေရးရာအရ တုိက္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားကိုဆင္းရဲမႈတိုင္းတာျခင္းအားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါမည္။ ထိုအခ်က္မွာ အေရးပါၿပီး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔၊ မည္သည့္နည္းျဖင့္၊ မည္မွ်ေလွ်ာ့ခ်ကာ လူေနမႈဘ၀ကို အမွန္တကယ္တုိးတက္ေစေၾကာင္း သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဆင္းရဲမႈတိုင္းတာရာတြင္ ဆင္းရဲ မႈေလ်ာ့က်ေစေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မည္မွ်အထိ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္သြားရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနက လယ္သမားအစည္းအ႐ုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပး၍ ေက်းလက္ေခ်း ေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ စားသုံးသူအသင္း မ်ား ထူေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လိုအပ္သည့္လူသုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေစႏုိင္ျခင္း မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္သည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို လယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊ စားသံုးသူသမ၀ါယမအသင္းမ်ားက ေစ်းခ်ဳိသာေသာအစားအစာႏွင့္ အျခားအေျခခံကုန္ပစၥည္း မ်ား ၀ယ္ယူေပးျခင္းျဖင့္ လယ္သမားမိသားစု ရာခိုင္ႏႈန္း မည္မွ် လက္ရွိဆင္းရဲမ်ဥ္းအေပၚေရာက္သြားသည္ကို ယံု ၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ ပါက အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအေထာက္အထားမ်ားသည္ သမ၀ါယမ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်အားထားမႈကို ျဖစ္ေပၚ ေစၿပီး ႏုိင္ငံ၏ဆင္းရဲမႈကိစၥကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သာဓကမ်ား ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး မဟာဗ်ဴဟာအေတြးအျမင္

အတိတ္မွ သိသိသာသာလမ္းခြဲထြက္ျခင္း

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံေရး အရ သတိႀကီးစြာထား၍ ကိုင္တြယ္ရသည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္သေလာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးကို မေတြ႕ရပါ။ အစိုးရသစ္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျပႆနာကို ပထမဆုံးျပဳလုပ္ သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းကပင္ အတိတ္ကာလမွ သိသိ သာသာလမ္းခြဲထြက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ယခုအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ေဒသခံအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း  မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ လူထုျပန္ ၾကားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ ေနေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က် ေရးသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အေလးထားေျဖရွင္းရ မည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ဤအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္သူတုိ႔က ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္မႈမ်ား၊ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈျပဳျခင္းမ်ားအားျဖင့္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေနအထားက ႏုိင္ငံေတာ္သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာေရာက္ပါသည္။

အေျခခံမူမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားမွာ မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ သမၼတက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာမိန္႔ခြန္း၊ မတ္လ၃၁ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏အႀကီးအကဲမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း ႏွင့္ ဧၿပီလ၆ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားအားေျပာၾကားသည့္ မူ၀ါဒေရးရာမိန္႔ခြန္း မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုမိန္႔ခြန္းမ်ား၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရစနစ္၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိစၥမ်ားကို အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လူနည္းစုေကာင္းစားေရး၀ါဒ၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာကြာဟမႈကိစၥမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ ေနေၾကာင္းကိုလည္း အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၁၄ ဤအေရးကိစၥမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မျဖစ္မေန ေျဖရွင္း ရမည့္ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကို စၿပီးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အသြင္သစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္သာမက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျပႆနာေလ်ာ့က်ေစေရးႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာနိဒါန္းလည္းျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ထုိသို႔ေသာအျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ မူ၀ါဒေရးရာေၾကညာခ်က္သည္ပင္ ေမွ်ာ္လင့္ အားတက္စရာလည္းျဖစ္လာေစပါသည္။ ဆက္လက္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳ သေဘာ႐ႈျမင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးဆႏၵႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းတို႔ အေပၚ သံသယရွိေနေသာေၾကာင့္ ထုိသံသယမ်ား၊ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစရန္မွာ လက္ေတြ႕က်သည့္လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျပရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈေလ်ာ့က်ေရးသည္ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရန္ အလား အလာေကာင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ တြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား လက္ေတြ႕ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားအေပၚ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ လာေနပါသည္။ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ဆႏၵျမင့္မားလာ ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ <ကယ္၀သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံ၏စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းက႑မ်ားသည္လည္း အလားအလာေကာင္းမ်ားျဖစ္ ထြန္းေနသကဲ့သို႔  ဆင္းရဲသူမ်ား၏အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္အေနအထားမ်ားလည္း ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ပင္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲ၍ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေျခခံေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ပို၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမွ ရလဒ္ ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚလာေစေရးသာမက စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကိုပါ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိကိစၥမ်ားမွာ စီးပြားေရးအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ပိုမို၍ သက္ဆုိင္မည္ဟုလည္း ထင္ပါသည္။
အတိတ္ကာလက ပညာရွင္ႏွင့္ သုေတသီတို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားအေပၚ ေလ့လာ မႈမ်ား ျပင္ဆင္တင္ျပ၍ အျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားေပးရာတြင္ မိမိဘာသာ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္တင္ျပသည့္အေလ့အထ ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါတြင္ သမၼတႀကီး၏ မူ၀ါဒမိန္႔ခြန္း မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုပြင့္လင္း၍ ထင္သာျမင္သာရွိေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ပို၍႐ႈျမင္ရမည္ဟု ယုံ ၾကည္ပါသည္။ ပိုမိုပြင့္လင္းထင္သာျမင္သာရွိမႈေၾကာင့္ ပညာရွင္တို႔အေနျဖင့္လည္း သူတို႔၏႐ႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ပို၍႐ိုးသားစြာတင္ျပလာၾကမည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ႐ိုး သားမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ယုံ ၾကည္မႈရရွိလာေရးတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ကိစၥလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ နားလည္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈရရွိမွသာလွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးသာမက စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကိစၥကုိပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ ထင္သာျမင္သာရွိမႈတို႔ အေရးပါပံုကို အေမ ရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအား နမူနာအျဖစ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုး၊ စီးပြားေရးအင္အား အေကာင္းဆံုး၊ အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ပါ၀င္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကပင္လွ်င္ သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ မိမိတို႔ သတ္မွတ္ထားေသာဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းအရ ၄၃သန္းေသာျပည္သူ မ်ားမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနၾကၿပီး တိုင္းျပည္၀င္ေငြ၏ ေလးပံု တစ္ပံုကို ထိပ္ဆံုးတစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ရယူခံစားေနၾက သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာမႈမ်ားရွိပါသည္။၁၅ ထို႐ႈေထာင့္ မွၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားရွိ ေနၿပီး ယင္းတို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို႔အေရး ၀န္ေလးရန္မသင့္ပါ။

အားလံုးပါ၀င္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အမ်ားဆုံးရွိေနရာ လူဆင္းရဲမ်ား၏ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အေတာ္ပင္အေထာက္ အပံ့ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ မေနထိုင္ၾကေသာ လူဆင္းရဲမ်ားလည္း ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ရွိေန ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပေနဆင္းရဲသူမ်ားအျပင္ ပထ၀ီ အေနအထားအားနည္းမႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲသူမ်ား၊ တိုင္းရင္း သားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ဆင္းရဲသူမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္မႈအားနည္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ ၾကေသာ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္မည့္အကူအညီမ်ားႏွင့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ပါ၀င္ရန္ အလြန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ျပေနဆင္းရဲသားမ်ား ၏အခန္းက႑ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲ သားအမ်ားစုသည္ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ေပၚတက္၍ စား၀တ္ ေနေရးအတြက္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ ၿပီး ေက်းလက္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္အၿမဲရွိေနၾကပါသည္။ ရရွိေသာ၀င္ေငြမွ တတ္အားသမွ် ေက်းလက္ရွိမိသားစု မ်ားထံ ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေနဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ေက်း လက္ဆင္းရဲသားမ်ားကို ကူညီရာလည္း ေရာက္ပါသည္။


လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ေဆာင္ေရး
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ လက္ ေတြ႕က်က်လုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို အဆုိျပဳပါ သည္။ လက္ေတြ႕က်ေသာနည္းမွာ မည္သည့္ျပႆနာရွိရွိ ေျဖရွင္းေပးမည္။ ျပႆနာကို အလုပ္ျဖစ္ေသာနည္းျဖင့္ေျဖ ရွင္းမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ မည္မွ်ႀကိဳးႀကိဳး စားစားလုပ္ေဆာင္ေနသည္က အေရးမႀကီးေပ။ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးအတြက္ ဘာေတြလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲဆို ေသာအခ်က္က အေရးႀကီးပါသည္။
လက္ေတြ႕က်ေသာနည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ျပည္ မွ နမူနာကိုၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးတြင္ ပုဂၢလိကလယ္ကြက္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထြက္ကုန္မ်ားကို ေစ်းကြက္သို႔သြားေရာက္ေရာင္းခ်ၾကျခင္း ကို လယ္သမားမ်ားကိုယ္တုိင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္စီးပြားေရး၏ ဗိသုကာတိန္႔ေရွာင္ဖိန္(Deng Hiaoping)သည္ တရား၀င္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလားတူ ေက်းလက္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာေက်းလက္လုပ္ငန္းမ်ား Town and Vil-lage Enterprises (TVEs)ထူေထာင္ေပးသည္။ ယင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ လယ္ယာမလုပ္ေသာ္လည္း ေက်းရြာ တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေစသည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိး ထူေထာင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကိုထူေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ ေသာ ထုိစနစ္ေၾကာင့္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ TVEs မ်ားမွေန၍ ေက်းလက္ေဒသ၏ ၂၁ရာခုိင္ႏႈန္းလုပ္အား ကို အသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေက်းလက္ထြက္ကုန္၏တစ္၀က္ေက်ာ္ ကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

TVEs မ်ား၏စြမ္းေဆာင္မႈကို တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ အ့ံၾသ ခဲ့ရသည္။ TVEs မ်ားက ယခုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိ  မည္ဟု မထင္ခဲ့ေၾကာင္း သူက ၀န္ခံခဲ့သည္။ ထိုမွရရွိေသာ သင္ခန္းစာမွာ ျပည္သူလူထုအား အထင္မေသးသင့္ေၾကာင္း၊ ဘာေတြလုပ္ၾကဟု သူတုိ႔အားေျပာဆုိေနမည့္အစား သူတို႔ အက်ဳိးရွိမည့္အလုပ္ကို သူတို႔ကိုယ္တုိင္သိၾကေသာေၾကာင့္ သူတို႔၏ဆႏၵႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္သာ သင့္ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးမဟာ ဗ်ဴဟာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏သေဘာသဘာ၀ႏွင့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား    

အေၾကာင္းအရင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဆင္းရဲရသည့္အေၾကာင္းမွာ (က) သယံဇာတနည္းပါးေသာေဒသ၊  ေ၀းလံ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡရွိရာေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကရျခင္းေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ လူ႔စြမ္းေဆာင္ရည္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ (ခ) အသက္အရြယ္၊ လုပ္ ငန္းခြင္အေျခအေန၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္း၊ (ဂ) စီး ပြားေရးတုံ႔ဆုိင္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္း ပါးျခင္း၊ (ဃ) အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း၊ (င) အုပ္ခ်ဳပ္မႈအားနည္း ျခင္းႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာကြာဟမႈ ျမင့္မားျခင္းတို႔ကို ရင္ဆုိင္ေနၾကျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း လ်င္ျမန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲမႈကို တစ္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ေစႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသျဖင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ တုိးတက္မႈႏႈန္းျမန္ဆန္ရန္လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပ ခဲ့ၾကသည္။၁၆ စီးပြားေရးတိုးတက္ပါက လုပ္သားလိုအပ္ ခ်က္ျမင့္မားလာမည္။ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈ ျမင့္မားလာလွ်င္ လုပ္ခႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ားတိုးလာမည္။ ထို႔အျပင္ အေရွ႕အာရွ တြင္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပား လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။ ထုိသို႔၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ၎င္းတို႔၏အဆင့္အတန္းကို ျမင့္မားေစ႐ံုမွ်သာမက ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈကိုလည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လွ်င္ တုိးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈတို႔သည္ ႏွစ္လမ္းသြားဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ရွိသည္။  တိုးတက္မႈႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ လုပ္အား၏၀ယ္လို အားႏွင့္လုပ္ခကို ျမင့္မားေစၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ဆင္းရဲမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ၀င္ေငြျမင့္မားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္အား ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကို တိုးတက္ေစ ၿပီး၊ တုိးတက္မႈႏႈန္းကိုျမန္ဆန္ေစသည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတာ္ကိုတိုးပြားေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစုိးရသည္ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္လူမႈေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အတြက္ ပိုမိုသံုးစြဲႏုိင္ၿပီး၊ ဆင္းရဲမႈကိုေလ်ာ့က်ေစကာ ႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကိုလည္း ျမင့္မားေစႏုိင္သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာႏုိင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းျမင့္မားျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အေျခခံ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး လုပ္အားကိုအသံုးျပဳမႈမ်ားေသာ တိုးတက္မႈ ျဖစ္လွ်င္ ပို၍ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဤသို႔ဆင္းရဲသားမ်ားကို  အေထာက္အကူျပဳေသာတိုးတက္မႈရရွိရန္အတြက္ အလုပ္ အကိုင္ရရွိမႈ ပံုမွန္တိုးပြားေစႏုိင္သည့္ ခိုင္မာေသာႏုိင္ငံ အဆင့္စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္မူ၀ါဒ မ်ားရွိရန္လိုအပ္ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏုိင္ငံအဆင့္စီးပြား ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ အက်ဳိးရွိေသာျပည္ တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကိုအားေပးၿပီး ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈ ကိုနိမ့္က်ေစကာ ဆင္းရဲသားမ်ား ၏အမွန္၀င္ေငြကို မက်ဆင္းရန္ကာ ကြယ္ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ အတိုးႏႈန္း ႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကေမာက္ကမျဖစ္မႈေၾကာင့္ အရင္း အႏွီးစရိတ္ကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး လုပ္သားအသံုးျပဳမႈေလ်ာ့ နည္းေစျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ေပၚရန္လည္း အကာအကြယ္ေပး သည္။ စည္းကမ္းတက် ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈ၊ စီးပြားေရးတိုး တက္မႈႏွင့္ ညီတူတန္းတူရွိမႈအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈရွိရန္လိုအပ္သည္။ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ ပိုမို မွ်တသည့္တိုးတက္မႈကို ၀င္ေငြျမင့္လွ်င္ျမင့္သလို ေကာက္ခံ ေသာအခြန္စနစ္၊ အေျခခံပညာေရး၊ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အျခားျပည္သူ႔ေရးရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တြင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ခြဲေ၀ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ရရွိႏုိင္သည္။ ေငြအပ္ႏွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျမင့္ မားေစျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၀င္အားလံုး ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားရယူႏုိင္မႈ က်ယ္ျပန္႔ေရးတို႔အတြက္ ဘ႑ာေရးက႑ကို သင့္တင့္ ေသာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း လိုအပ္သည္။ အက်ဥ္းခ်ဳံးေျပာရလွ်င္ အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးျမင့္ေနေသာ တရား၀င္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ သြင္းကုန္ထြက္ကုန္လိုင္စင္မ်ား အပါအ၀င္ ေစ်းကြက္ကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစေသာေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို ခိုင္မာသည့္ႏုိင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္က ဖယ္ရွားေပးရန္ လိုအပ္သည္။၁၇

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္အေရးႀကီးသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးသည္ ခိုင္မာေသာႏုိင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို တည္ေထာင္ေပးႏုိင္႐ုံမွ်သာမက ထိုမူ၀ါဒမ်ားကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးရန္လည္း အာမခံခ်က္မ်ားေပးသည္။ ထို႔ အျပင္ အမ်ားျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြကိုသံုးစြဲရာတြင္ ထင္သာျမင္ သာရွိေစျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑တိုးတက္မႈအတြက္ အားေပး ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ျပည္သူပိုင္က႑တြင္ စြမ္းရည္ည့ံဖ်င္းျခင္း၊ အဂတိလိုက္စား ျခင္းႏွင့္ အေလအလြင့္မ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆင္းရဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုပံ့ပိုးရာတြင္ စြမ္းအားစုမလံု ေလာက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲသားမ်ား ျပည္သူ႔ေရးရာအေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမရရွိၾကျခင္းမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္သာမက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ (က) တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ မရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀၊ (ခ) ေဒသဆိုင္ရာ အထက္တန္းလႊာမ်ား က စိုးမိုးထားမႈ၊ (ဂ) က်ယ္ျပန္႔သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ (ဃ) ယဥ္ေက်းမႈအရသတ္မွတ္ျခင္းခံေနရေသာ မညီမွ်မႈ၊ (င) ဆင္းရဲသားမ်ားပါ၀င္ျခင္းမရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္း ျပႆနာမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ည့ံဖ်င္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ စနစ္ေျပာင္းရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆင္းရဲသား မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိႏုိင္ေသာ လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ပါ၀ါမညီမွ်မႈ မ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသျဖင့္ ထုိသို႔ေသာအေျပာင္းအလဲ မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ ထိုမညီမွ်မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳႏုိင္လွ်င္ ဆင္းရဲသားတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္ မႈတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ရ မည္။ ထိုအထဲတြင္ လူသားအရင္းအႏွီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အဓိက အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူသားအရင္းအႏွီးသည္ ဆင္းရဲသား မ်ား၏ တစ္ခုတည္းေသာပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သျဖင့္ ၎င္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးသည္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္အေရးႀကီး သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူတိုင္းသည္ အေျခခံပညာေရး၊ အေျခခံ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈႏွင့္အျခား အေျခခံ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ားကိုရရွိႏုိင္ရ မည္။ ၎င္းတို႔မရရွိ လွ်င္ ဆင္းရဲသား မ်ားႏွင့္၎င္းတို႔၏ သားသမီးမ်ားသည္ စီးပြားေရးအဆင့္ အတန္းျမင့္မား ေရး၊ လူ႔အဖြဲ႕အ စည္းတြင္အျပည့္ အ၀ပါ၀င္ေရးတို႔ အတြက္အခြင့္အ လမ္းအနည္းငယ္ မွ်သာရွိသည္။ အ ျခားအဓိကနယ္ ပယ္တစ္ခုမွာ ဆင္းရဲသားမ်ား လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္း အသီးသီးတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးျမႇင့္ေပး ေရးျဖစ္သည္။ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ရပ္ရြာအေျချပဳအုပ္စု မ်ား တိုးပြားလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လူမႈအရင္း အႏွီးကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေစႏုိင္သည့္ အသံုး၀င္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ဒုကၡေရာက္အလြယ္ဆံုး၊ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၀င္မ်ားျဖစ္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား၊ စြန္႔စားစရာမ်ားကို ပို၍စီမံခန္႔ခြဲတတ္ေရး၊ စီးပြားေရးလံုၿခံဳမႈရရွိေရးတို႔ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ လူမႈကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား သည္ ၎င္းတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုအစီ အစဥ္မ်ားတြင္ အၿငိမ္းစားပင္စင္၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ မသန္ စြမ္းအာမခံ၊ သဘာ၀ေဘးရန္၊ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားမႈကို ခံႏုိင္ေစရန္အတြက္ အကာအကြယ္ေပးမည့္လူမႈဖူလံုေရးတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ယင္း၏ၫႊန္းကိန္းမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အိမ္ေထာင္စု မ်ား၏၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္စစ္တမ္းမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၎င္းတို႔ကိုအေျခခံ၍ ဆင္းရဲမႈၫႊန္းကိန္း မ်ားကိုခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။ အပိုင္း(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း ထိုၫႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ဆင္းရဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကိုအာ႐ုံစိုက္ေစၿပီး ၎င္းတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္ မီးေမာင္းထုိးျပသည္။ ပထ၀ီ အေနအထား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈေရး ေနာက္ခံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ သည္ ပံုစံမ်ဳိးစံုကြဲျပားေနၾကရာ ထုိကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ စိတ္ခ်အားကိုးရေသာၫႊန္းကိန္းမ်ား ရယူထား ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ားကို ပိုမို ထိေရာက္စြာ အကူအညီေပးႏိုင္ပါမည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ဤစာတမ္း၏ အပိုင္း(၃)တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါမည္။

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
        ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ အစိုးရအသီးသီးသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသုံးစြဲရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။
''စနစ္ေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္သကဲ့သို႔ ေခတ္လည္းလိုက္ ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း . . . .ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ စနစ္အစား ေအာက္ေျခကအဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူၿပီး အထက္ ကို ျပန္တာ၀န္ခံသည့္စနစ္မ်ဳိးျဖင့္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း'' ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက မွာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအတိုင္းအတာသည္ ေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိး အလုိက္ကြဲျပားျခားနားသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေဒသအေျခအေနကို ႏွံ႔ႏွံ႕စပ္စပ္သိျမင္ သျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ လိုအပ္မ်ားကို ပိုမိုထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ျပည္တြင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑
    ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ဤအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏အေရးပါမႈကို ဤစာတမ္းနိဒါန္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားမည္သူျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေဒသတြင္ ေနသည္ျဖစ္ေစ ၎င္းတုိ႔၏လိုအင္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အေတြ႕အႀကံဳ၊ ကြၽမ္းက်င္ မႈ၊ တာ၀န္ယူမႈမ်ားကအရာေရာက္ေၾကာင္း တင္ျပၿပီးျဖစ္ သည္။ ၎င္းတို႔၏ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္  ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ ရြက္မႈသည္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲခ်မွတ္ ရာတြင္သာမက ပို၍အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌လည္း အေရးပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းတင္ျပလိုပါသည္။ ၎င္းတို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္အ ေထာက္အကူေပးျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးရွိေစမည့္နယ္ပယ္ အခ်ဳိ႕ကို ဤစာတမ္းအပိုင္း(၃)တြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားပါမည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏ ဘက္ေပါင္းစံုသဘာ၀
 စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေသာႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီေပးေရးေကာ္မတီက ဆင္းရဲ မႈဆိုရာတြင္ ''လူ႔အစြမ္းအစႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ စားသံုးမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အခြင့္အေရး မ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ၊ သိကၡာရွိေသာအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာခြၽတ္ၿခံဳက်မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးပါ၀င္သည္။ ပတ္၀န္း က်င္စဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ က်ား^မ အခြင့္အေရး မညီမွ်မႈျဖစ္ေနသည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ဆင္းရဲမႈနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အဓိကက်သည္''ဟု ဆို ထားသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြးအျမင္ မ်ားကို စာရင္းခ်ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာရင္းျပည့္စုံသည္ ဟုမယူဆပါ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ ႏွစ္ရက္ တာကာလအတြင္း ဆင္းရဲမႈနယ္ပယ္အားလံုးကို ေဆြးေႏြးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ၎င္းတို႔၏အေရးပါပံုကိုေဆြးေႏြး ပါမည္။ ဤသည္မွာလည္း သင့္ေတာ္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ပါ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူအမ်ားစုသည္ ေက်းလက္ေဒသ တြင္ေနထိုင္ၾကၿပီး ဆင္းရဲသားအမ်ားစုသည္လည္း ေက်းလက္ တြင္ ရွိေနပါသည္။ ဤအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုသာ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစံုအေပၚ ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရးကို လည္း ဆက္လက္အေလးထားေဆြးေႏြးၾကပါမည္။ ေဆြးေႏြး ၾကမည့္ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ႏုိင္ငံ အဆင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ စက္မႈလက္မႈတည္ေထာင္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာတို႔ ပါ၀င္ပါမည္။အပိုင္း(၃)
စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အထူးရည္ၫႊန္းလ်က္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင္႕ပတ္သက္ေသာအႀကံဥာဏ္မ်ား

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ခုရွိသည္။ ပထမရည္မွန္းခ်က္အေန ျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲ ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို စဥ္းစားရာ၌ စိုက္ပ်ိဳးေရး၏အေျခအေနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း မည္မွ်တိုးတက္လာခဲ့သည္ကို ေလ့လာရမည္။ ဤအခ်က္ သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုတြင္အဓိကက်ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑အေျခအေနေကာင္းလွ်င္ ႏုိင္ငံအတြက္ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏အေျခအေနကို ၾကည့္႐ံုျဖင့္ မၿပီး၊ လယ္သမားမ်ား၏အေျခအေနကိုလည္း ၾကည့္႐ႈရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကာလအတန္ၾကာကပင္ သေဘာတူလက္ခံ လာၾကပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ဤလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းပါမည္။

ဒုတိယရည္မွန္းခ်က္မွာ သမၼတႀကီး၏မိန္႔ခြန္းတြင္ပါ ၀င္သည့္ မူ၀ါဒလမ္းၫႊန္အသစ္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ၊ လုပ္ ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။ သမၼတႀကီး၏မူ၀ါဒမ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မည္သို႔ေသာအကန္႔အသတ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ၎င္းတုိ႔ကိုေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵ ျပင္းထန္မႈမည္မွ်လိုအပ္ေၾကာင္း ျပသရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္း က စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားရန္ ရည္ ရြယ္ပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေန

ဤစာတမ္း၏အပိုင္း(၁)တြင္ ဆင္းရဲမႈကို စနစ္တက် အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ၿပီး တုိင္းတာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က ႏွစ္အတန္ၾကာကပင္ အိမ္ ေထာင္စု၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္စစ္တမ္းမ်ားကို ေကာက္ခံခဲ့ပါ သည္။ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏စီမံကိန္းဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္(UNDP)တို႔ပူးေပါင္းကာ ဘက္စံုအိမ္ ေထာင္စုေနထိုင္မႈအေျခအေနအကဲျဖတ္မႈ ႈIntegrated Household Living Conditions Assessment(IH-LCA)ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎အစီရင္ ခံစာမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဆင္းရဲမႈအေျခအေနေလ့လာခ်က္တုိ႔ သည္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ပါးေရးမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေျခခံေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြက္ ဆင္းရဲမႈၫႊန္းကိန္းမ်ားေရးဆြဲၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈေလ်ာ့ပါးေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ သင့္ေတာ္သလို အသံုးျပဳသင့္ ေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။ နည္းပညာဆန္ေသာသဘာ၀ ေၾကာင့္ ၫႊန္းကိန္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္နားလည္သေဘာ ေပါက္ရန္ ဂ႐ုတစိုက္ဖတ္႐ႈေလ့လာသင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစာတမ္းပါရလဒ္မ်ားအေပၚ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူ သံုးသပ္ တင္ျပမႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာေရးသားျပဳစုၾကေသာ ကြၽမ္း က်င္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားကသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏အခန္းက႑
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွပါ၀င္ သည္။ ၎င္းတုိ႔တာ၀န္ယူရာ က႑အသီးသီးတြင္လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိေဖာ္ျပ႐ံုမွ်မက ၎င္းတုိ႔၏လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ ဆင္းရဲ သားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ခဲ့သည္၊ မည္သုိ႔ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားရခဲ့ သည္၊ မည္သည့္ျပႆနာမ်ားရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္၊ အနာဂတ္ အတြက္မည္သုိ႔အႀကံျပဳလိုသည္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ ေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းခ်လိုသည္တုိ႔ကို အေလးထားေဖာ္ျပသင့္ ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းကုိလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားျပင္ဆင္စီမံရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ပဏာမသေဘာထားမ်ားတင္ျပကာ လာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလုိက္ ပီျပင္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္မည့္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္ လက္တင္ျပႏုိင္ပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္း Poverty Reduction Strategy Paper(PRSP) လုပ္ငန္းစဥ္
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ရန္ အတြက္ ပို၍အာ႐ံုစုိက္ႏုိင္ၿပီး ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခု မွ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္း စဥ္ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေရးဆြဲရာတြင္ ႏုိင္ငံရွိ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက တက္တက္ၾကြၾကြေခါင္းေဆာင္မႈျပဳရပါမည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ ေဒသ အေရး၊ ႏုိင္ငံအေရးျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံျပင္ပက ခ်မွတ္၍မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ေဆာင္ရြက္ ရၿပီး အလွဴရွင္အလိုက်မျဖစ္ေစရပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို တုိင္း တာၿပီးလွ်င္ ပမာဏႏွင့္အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ဆက္လက္ သ႐ုပ္ခြဲစိစစ္ရပါမည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းဆင္းရဲသားအေရအတြက္ေလ်ာ့က်ရန္ မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြး ရပါမည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါး ေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေစမည့္ အစုိးရ၏လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသံုးျပဳမည့္တိုးတက္မႈၫႊန္းကိန္းမ်ား၊ အေျပာင္းအလဲကို စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္မည့္ အစီအမံ မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး အတြက္ ဤနည္းလမ္းကို နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္ အသံုး ျပဳေနၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ က်ေရးမဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ပို၍ထိ ေရာက္မႈရွိေစရန္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထံမွ PRSP ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ အႀကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းမ်ားရယူကာ ခ်မွတ္ သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလုိပါသည္။

ဆန္စပါးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ဆန္ စပါး၏အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားစရာအခ်က္ႏွစ္ ခ်က္ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ျပည္ တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၎င္းတုိ႔တတ္ႏုိင္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္၀ယ္ယူ ႏုိင္ေသာဆန္ပမာဏ လံုေလာက္စြာရွိရန္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဓိက ဆန္တင္ပုိ႔သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည့္အစဥ္အလာကုိ ျပန္လည္ ရယူျခင္းအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိလူအမ်ား၏ ေကာင္း က်ိဳးခ်မ္းသာ တိုးတက္ျမင့္မားေရးကို မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳမည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဆန္သည္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ အေရးႀကီး သည့္ေနရာတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သမၼတႀကီး၏ မူ၀ါဒအသစ္မ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ဆန္စပါးက႑ တြင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား အက်ဳိးရွိ႐ံုမွ်သာမက ႏုိင္ငံတစ္ခု လံုးကုိ အက်ဳိးရွိေစမည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း စဥ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေရးကုိပါ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈအတြက္သာမက ျပည္ပပုိ႔ကုန္ အတြက္ပါ ဆန္စပါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ားကုိ ေအာက္ တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဆန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး
ဆန္သည္ ျမန္မာတုိ႔၏ အဓိကအစားအစာျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ေဘာဂေဗဒ၏အိန္ဂ်ယ္လ္ဥပေဒသ(Engel’s Law)ကိုသိထားလွ်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါမည္။ ထို ဥပေဒသက မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမဆို ၀င္ေငြနိမ့္မိသားစု တစ္စုသည္ အသံုးစရိတ္အခ်ဳိးအမ်ားစုကို စားနပ္ရိကၡာ အတြက္အသံုးျပဳရသည္။ ၀င္ေငြျမင့္လာသည့္အခါ အစား အစာအတြက္ အသံုးျပဳရေသာ အခ်ဳိးအစားက်ဆင္းသြားၿပီး အိုးအိမ္၊ ၾကာရွည္ခံစားသံုးကုန္၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အပန္းေျဖအနားယူေရးႏွင့္ မိသားစု လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုး၍သံုးလာ သည္။ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က ေကာက္ယူသည့္စစ္တမ္း မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သာမန္မိသားစုတစ္စု စားသံုးမႈ အသံုးစရိတ္၏ ၇၂ရာခိုင္ႏႈန္းကို အစားအစာအတြက္ သံုးစြဲ ေနရေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုအစားအစာအသံုးစရိတ္၏ ငါးပံုတစ္ပံုကို ဆန္၀ယ္ယူရန္အတြက္အသံုးျပဳရပါသည္။၂၂  ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ အစားအစာအတြက္(အထူးသျဖင့္- ဆန္အတြက္) စုစုေပါင္းစားသံုးမႈစရိတ္မွ ကုန္က်ခံရေသာ အခ်ိဳးအစားသည္ ပို၍ျမင့္မားသည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စုစုေပါင္းစားသံုးမႈစရိတ္ ၏ ၇၆ရာခိုင္ႏႈန္းကို စားနပ္ရိကၡာအတြက္ အသံုးျပဳေနရၿပီး စားနပ္ရိကၡာစရိတ္မွ ဆန္အတြက္အသံုးျပဳရေသာအခ်ိဳး အစားသည္ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ရွိသည္။၂၃ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခု၏ သာမန္အိမ္ေထာင္စုတစ္စုအစားအစာအတြက္ အသံုးျပဳရ ေသာအခ်ိဳးအစားမွာ ၁၄ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ႏုိင္ငံမွာသာမဟုတ္ အာရွေဒသတြင္းရွိ အျခား မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မွ် သာမန္မိသားစုတစ္စုသည္ စုစုေပါင္း စားသံုးမႈစရိတ္ကို အစားအစာအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ သံုးစြဲရျခင္းမရွိေပ။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ၂၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ၃၂ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ ၃၇ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ား၌ အစားအစာအတြက္ သံုးစြဲရေသာအခ်ဳိးအစားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္နိမ့္က်ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ၅၂ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကေမၻာဒီးယား၌ ၅၇ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လာအို၌ ၆၁ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။
 
အစားအစာအတြက္သံုးစြဲေသာ အခ်ဳိးအစားျမင့္မား ေနျခင္းသည္ ၀င္ေငြနိမ့္က်မႈကိုျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ အ စားအစာအတြက္ အသံုးျပဳရာတြင္လည္း အမ်ားစုျဖစ္ ေသာ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဆန္အတြက္ အသံုးျပဳေနရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဆန္ကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ တြင္ သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆင္းရဲ သားတုိ႔၏အခက္အခဲကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္ သာေစမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အဓိကဆန္တင္ပို႔သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အစဥ္အလာကို ျပန္လည္ရယူျခင္း
ကမၻာေပၚတြင္ အဓိကဆန္တင္ပုိ႔သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အစဥ္အလာကုိ ျပန္လည္ရယူေရးႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ၁၅ရက္ေန႔ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြး ေႏြးပြဲႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစည္းအေ၀း၌ ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့ပါ သည္။ထိုအစည္းအေ၀း၏တာ၀န္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကစဥ္းစား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို အႀကံျပဳရန္ႏွင့္ ေက်းလက္စီးပြားေရး ျမင့္မားလာကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးေဆာင္ရြက္ ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္အေမရိကန္စီးပြားေရးပညာ ရွင္ဂ်ဳိးဇက္စတစ္ဂလစ္ဇ္(Joseph Stiglitz)က အဓိကေဟာ ေျပာသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ား၏ သဘာပတိ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အစည္းအေ၀းကို အာ႐ံုစုိက္မႈရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့အဓိကဆန္တင္ ပုိ႔သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ အဆိုျပဳရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
-    ဆန္စပါးသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ အဓိကက်ၿပီး လယ္ယာ မိသားစုအမ်ားစု၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္း။
-    လယ္သမားႏွင့္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းကို ကမၻာ့ဆန္ေစ်း ကြက္အတြင္း ေပါင္းစည္းေစျခင္းက ဆန္အရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏျမင့္မားလာေစရန္ ဆြဲေဆာင္မႈျပဳၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ေက်းလက္ေဒသေနလူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းႏွင့္ ၀င္ေငြျမင့္မားေစျခင္း။
-    ျမန္မာ့ဆန္လုပ္ငန္းကို ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ေပါင္း စည္းေစျခင္းသည္ ထုိလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ဆိုင္မႈတိုးပြားလာေစမည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကြၽမ္းက်င္ေသာဆန္ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎င္း၏လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ဗဟုသုတတို႔ေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္စြမ္းရွိမည္။ ဆန္အေၾကာင္း အနည္းငယ္သာနားလည္ ၿပီး အထူးအခြင့္အေရးရ၍ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားေနသူမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မေျပာင္းပါက လုပ္ငန္းမွထြက္ခြာ ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းက႑ တြင္ တန္းတူရည္တူယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရလာကာ ဆန္စပါးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
-    ဆန္စပါးက႑တြင္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားျမင့္မားျခင္း၊ အထြက္တိုးျခင္း၊ ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္တြင္း၌ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈကိုျမင့္မား ေစမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဆန္အဓိကတင္ပို႔သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာျမင္ကြင္း၌ ျပန္လည္ထြက္ ေပၚလာျခင္းသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံျခားေငြရရွိေရးတြင္ ဆန္သည္ အေရးပါေသာအရင္းအျမစ္ ျပန္လည္ျဖစ္လာပါ လိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ စားနပ္ ရိကၡာဖူလံုေရး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစပါမည္။
-    အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆန္စီးပြားေရးႏွင့္ဆန္တင္ပို႔မႈကို ျပန္ လည္အားျဖည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမွ ဆင္းရဲသား တုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္သာမက အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါ အစပ်ဳိးေစပါမည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရ၊ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ုိင္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ အက်ဳိးရွိရွိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚစရာ အလား အလာေကာင္းမ်ားလည္း ရွိလာေစမည္။

ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထား

ဆန္အဓိကတင္ပို႔သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ ရပါမည္။ တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ား အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္၀င္ေငြတြင္ ဆန္တင္ ပို႔မႈ၏အေရးပါမႈမွာ က်ဆင္းေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။


ကိုလိုနီေခတ္ကာလ ၁၉၃၈-၃၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃.၃သန္းတင္ပို႔ခဲ့ရာ ျပည္ပ ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြ၏ ၄၆.၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိေခတ္ အခါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚ၌ နံပါတ္တစ္ဆန္တင္ ပို႔သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀-၉၁မွ ၁၉၉၉ -၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ်ဆန္ တင္ပို႔မႈပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၂၄၉၀၀၀သာရွိရာ ၁၉၃၈-၃၉ခုႏွစ္ကပမာဏ၏  ၇.၅ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။ ဤကာလတြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္၀င္ေငြ၏ ၆.၆ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပို႔ကုန္တြင္ ဆန္၏အေရးပါမႈသည္ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ခုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ထပ္မံ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ထုိကာလမ်ားအတြင္း စုစုေပါင္းပို႔ကုန္၀င္ ေငြတြင္ ဆန္မွရရွိသည့္၀င္ေငြမွာ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ၁.၆ရာ ခုိင္ႏႈန္းသာရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာရွ၏ဆန္အိုးႀကီးဟူ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ဂုဏ္ပုဒ္ကို ဆံုး႐ႈံးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းကမၻာ့ဆန္ တင္ပို႔မႈပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္၂၈.၆၉သန္းျဖစ္သည္။ ယခု အခါ ကမၻာေပၚတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ နံပါတ္တစ္ဆန္တင္ ပို႔သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ ၈.၅ သန္းတင္ပို႔ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ စုစုေပါင္းကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ၂၉.၆ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ဒုတိယေနရာတြင္ရွိေနၿပီး စုစုေပါင္း ဆန္တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ ၄.၆သန္းရွိၿပီး  စုစုေပါင္းကမၻာ့ဆန္တင္ ပို႔မႈ၏ ၁၆ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ အျခား ေသာအဓိကဆန္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အိႏိၵယ(၄.၇ သန္းတန္)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (၃.၃သန္းတန္)ႏွင့္ ပါကစၥတန္(၃သန္းတန္)တို႔ အသီးသီးျဖစ္ေနပါသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း  ဆန္တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ ၃၅၈၅၀၀သာရွိရာ ထုိႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ၁.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ၁.၂ရာခုိင္ႏႈန္းဆိုသည္မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈ ပမာဏအရ တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ တန္ဖိုးကုိတြက္ခ်က္ပါက ကမၻာ့ဆန္ေစ်း ကြက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အခန္းက႑ ပို၍ပင္က်ဆင္းသြား ပါမည္။ ျမန္မာ့ဆန္သည္ အရည္အေသြးနိမ့္သျဖင့္ အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ရရွိသည့္ေစ်းႏႈန္းထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနပါ သည္။ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၀.၁ သန္းအထိ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ အေရးမပါသည့္အဆင့္သို႔ က်ဆင္း သြားခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဥပမာ-တရား၀င္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁၄၅၀၀ကိုသာ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။
    ျပည္တြင္းစားသံုးမႈအတြက္ ဆန္အလံုအေလာက္ရွိရန္၊ ႏုိင္ငံျခားေငြရရွိရန္အတြက္ ျပည္ပပို႔ႏုိင္ရန္ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ကုန္သြယ္မႈမွ ႏုိင္ငံ၏ဘ႑ာကိုပံ့ပိုးေရးတို႔သည္ ျမန္မာ အစိုးရအဆက္ဆက္တုိ႔၏ အဓိကက်သည့္အေရးပင္ျဖစ္ သည္။ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးသည့္လုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံ၏လူအ မ်ားစုျဖစ္ေသာ လယ္သမားမ်ားတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း သာမက မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆန္စပါးသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္ေနပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ရန္ ဆန္ပိုလွ်ံေရး
ႏုိင္ငံျခားသို႔ ဆန္တင္ပို႔ႏုိင္ရန္အတြက္ ဆန္အပိုအလွ်ံ ရွိရပါမည္။ လက္ရွိဆန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လက္က်န္ကိုေပါင္း စပ္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျချပည္တြင္းစားသံုးမႈကို ႏႈတ္ယူလိုက္ပါက ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တင္ပို႔ႏုိင္သည့္ပမာဏကိုရရွိပါမည္။ ထို႔အျပင္ စနစ္တက်သုိေလွာင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ ေလလြင့္ ျခင္း၊ တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ ယိုဖိတ္မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။

တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စပါးအထြက္မွာ မက္ထရစ္တန္ ၃၅.၈သန္းဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူဦးေရ သည္ ၅၈.၄သန္းရွိၿပီး ထုိႏွစ္တြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈ မက္ထရစ္ တန္ တစ္သန္း၀န္းက်င္ရွိပါသည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ စပါးအထြက္ မက္ထရစ္တန္၃၅သန္းရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္းေနပါသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ၏လူဦးေရမွာ ၆၈.၄သန္းရွိၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈ မွာ မက္ထရစ္တန္ရွစ္သန္းမွ၁၀သန္းအထိရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္း ပါသည္။ ထုိအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တို႔၏ ဆန္စပါးအထြက္ ကြာဟမႈသိပ္မရွိေသာ္လည္း လူဦး ေရ၁၀သန္း ပိုမိုေသာထုိင္းႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ ဆန္ တင္ပို႔မႈတြင္ ရွစ္ဆမွ၁၀ဆေက်ာ္ေနပါသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ရွင္းျပရန္လိုပါသည္။ ထုိင္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ဆန္ကိုေလွ်ာ့စားလာ ၿပီး အျခားေသာအစားအစာကို ေျပာင္းလဲစားသုံးလာသည့္ အတြက္ ဆန္ကို ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ လာေၾကာင္း အေၾကာင္းျပၾကပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းျပ ခ်က္သည္ မွန္ကန္သင့္သေလာက္မွန္ကန္ပါသည္။ ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ လူတစ္ဦးဆန္စားသံုးမႈမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈.၅တင္း(၆၃၇.၅ေပါင္)ရွိၿပီး ထုိင္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ လူတစ္ဦးခ်င္း ဆန္စားသံုးမႈမွာ ၃.၅တင္း(၂၆၂.၅ေပါင္)ရွိသည္ဟု သိရ ပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပို၍လြယ္ကူသည့္အေျဖ ကိုေပးသူမ်ားလည္းရွိပါ သည္။ သူတို႔က ျမန္မာ ႏွင့္ ထိုင္းဆန္ပို႔ပံုျခားနား ရျခင္းမွာ စာရင္းအင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာက အထြက္ကို ပိုပိုသာသာ ခန္႔မွန္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သည္ဟု ဆုိၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေန ျဖင့္ ကမၻာ့အဓိကဆန္တင္ ပို႔သည့္ႏိုင္ငံျပန္ျဖစ္ရန္ ျပည္တြင္းဆန္စားသံုးမႈ ကိုေလွ်ာ့ခ်၍ေဆာင္ရြက္ ရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ ပါ။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ အဆိုအရ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ တစ္ဦးခ်င္းဂ်ီဒီပီမွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ၄၄၆ခန္႔ရွိၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၄၁၁၆ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ၀င္ေငြျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဆန္စားသုံးမႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ရန္ ကိုသာ အားကိုးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လယ္သမားတုိ႔အား အခြင့္အေရးမ်ား ပိုေပးျခင္း
    ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈတိုးပြားလာေစရန္ လယ္သမား တုိ႔အား လုိအပ္သည့္ မက္လံုးေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အားနည္းခဲ့ပါသည္။ ျမင္သာသည့္ပို႔ကုန္ခြန္မ်ားအျပင္ လယ္ သမားမ်ားအား တာ၀န္ေက်စပါးကို ေပါက္ေစ်းထက္နိမ့္ၿပီး ေရာင္းခ်ခုိင္းမႈကဲ့သို႔ေသာ မျမင္သာသည့္အခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံၿပီး အစိုးရ၏ဘ႑ာကို ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။ အခြန္ အေျခခံက်ဥ္းေျမာင္းၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္နိမ့္က်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။ ဆန္ကို သက္သာေသာေစ်းျဖင့္၀ယ္ယူရန္ အလိုအပ္ဆုံးမွာၿမိဳ႕ျပရွိဆင္း ရဲသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းရန္ လယ္ သမားတုိ႔၏ တာ၀န္ေက်စပါးကို အစိုးရကေစ်းႏွိမ့္၀ယ္ယူ ၿပီး ၿမိဳ႕ျပရွိဆင္းရဲသားမ်ားအား ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပရွိစားသံုးသူတို႔သည္ ဆန္သာ မက ဓာတ္ဆီ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဘတ္စ္ကားခ၊ အိမ္လခ စသည္ တို႔ကိုလည္း အစိုးရေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ သက္သာေသာေစ်း ႏႈန္းမ်ားျဖင့္၀ယ္ယူခံစားခြင့္မ်ားကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ၿမိဳ႕ျပ ရွိ စားသံုးသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေၾကးအကူအညီေပးေဆာင္ ရသည့္အတြက္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္တြင္လိုေငြမ်ားျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုိေငြကို လယ္သမားတို႔အေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ ႏွင့္ အျခားအခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္က်ခံသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပရွိ ျပည္သူမ်ားကို ေက်းလက္က႑မွ အေထာက္အပံ့ေပးေန သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာဒုကၡခံေနရေသာလယ္သမားမ်ားအတြက္ သက္သာ ရာရေစရန္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မူ၀ါဒတစ္ခု ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။၂၈ ထိုမူ၀ါဒအသစ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပါ၀င္ပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ လယ္သမား တုိ႔ အစိုးရကိုေပးေဆာင္ရသည့္ တာ၀န္ေက်စပါးကိုဖ်က္ သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ ပုဂၢလိကက႑ကို ဆန္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က် ေရးအစီအစဥ္တြင္ ဤမူ၀ါဒကို ပီျပင္ေအာင္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ လယ္သမားမ်ားရသင့္ရထုိက္ ေသာအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ၎င္းတို႔လိုအပ္ေသာမက္လံုး ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား
လယ္သမားတို႔၏ ဘ၀တုိးတက္ေရးႏွင့္ ကမၻာ့ေစ်း ကြက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဓိကဆန္တင္ပို႔သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျပန္္လည္ေရာက္ရွိေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ရမည့္လုပ္ငန္း မ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးစာရင္းအင္း မွန္ကန္စြာရရွိေရး
စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံကိန္းဂဏန္းမ်ား မွန္ကန္စြာရရွိ ေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံစာရင္းအင္းမ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ သည့္ ဗဟုသုတႏွင့္အရည္အခ်င္းမ်ားရွိပါသည္။ ၎င္းတို႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္လိုအပ္ေသာ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မ်ားရရွိႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆန္အထြက္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေရး
စိုက္ပ်ဳိးေရးကိန္း ဂဏန္းမ်ား မွန္ကန္တိုး တက္ေရးအျပင္ အျခား ထင္ရွားသည့္လုိအပ္မႈမွာ ဆန္အထြက္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေျမ ၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ သင့္ ေလ်ာ္သည့္ ေရထိန္းခ်ဳပ္ မႈ၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန႔္ႏွင့္ စက္ယႏၲရားအသံုးျပဳမႈတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ေခတ္မီသြင္းအားစုတို႔ကို သင့္ေလ်ာ္စြာအသံုး ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပိုမုိသင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္းသတ္ မွတ္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ သိုေလွာင္မႈ၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ ဆန္အရည္အေသြးသတ္မွတ္မႈ၊ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ မႈ၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ လယ္သမားတို႔၏စိတ္ဓာတ္ကို မထိ ခိုက္ေစမည့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ၊ စည္း႐ုံးစီမံမႈ စသျဖင့္လို အပ္ျပဳလုပ္သင့္သည့္ကိစၥမ်ားရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လယ္ သမားတို႔သည္ ၎င္းတို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ အသီးအပြင့္ ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ခံစားခြင့္ရၾကၿပီး ၾကားလူပြဲစားႏွင့္ အျခားသူမ်ားက သူတို႔အေပၚ မတရားအျမတ္ထုတ္ယူမႈ မ်ားကိုလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေခ်းေငြရရွိေရးကို အထူးအာ႐ုံစိုက္သင့္ပါသည္။ နာဂစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံး သြားခဲ့သမွ်ေသာ သဘာ၀ႏွင့္လူလုပ္အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘ၀အတြက္ ေနစရာ၊ လုပ္စရာမ်ားက လူအမ်ား၏ေခ်းေငြလိုအပ္မႈကို ပိုမိုထင္ ရွားေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေ<ကးၿမီျပႆနာသည္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပႆနာ ၏သက္ေရာက္မႈမွာ ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုတြင္မကဘဲ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္းမွာပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲ ျပားျခားနားလ်က္ရွိပါသည္။

ေခ်းေငြျပႆနာ၏ဆိုးရြားမႈကိုေထာက္႐ႈ၍ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးအစီအစဥ္တြင္ ေက်းလက္ေခ်းေငြသည္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ၿပီးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္ သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ညိႇႏႈိင္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ အနာဂတ္ကာလလုပ္   ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသရွိ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိသျဖင့္ ယင္းတုိ႔ထံမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။
ေက်းလက္ေတာရြာေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လတ္ တေလာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ကိစၥတစ္ခုမွာ လယ္သမား တုိ႔၏ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္အသုံးစရိတ္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ ရန္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္တည္ၿငိမ္ မႈမရွိသည့္အတြက္ စရိတ္ႏွင့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည့္အစီအစဥ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အလိုက္ ၀င္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္မ်ားကို အတန္အသင့္တိက် ေအာင္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားရွိရပါမည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားမရွိလွ်င္ တစ္ဧက မည္မွ်ထုတ္ေခ်းရမည္၊ ေခ်းယူ သူအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား မည္သုိ႔သတ္မွတ္ရမည္၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေငြထုတ္ေခ်းႏုိင္ရန္ ျပန္ဆပ္မည့္အလားအလာ မည္မွ်ေကာင္း သည္တို႔ကို သိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး
လယ္ယာ၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္စစ္တမ္းမ်ားအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အရည္အေသြးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕  အစည္းမ်ားက စစ္တမ္းေကာက္ယူပံု၊ ေကာက္ယူနည္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းတက္ထားၿပီး ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္သည့္လူငယ္မ်ားအား တာ၀န္ေပးလုပ္ ေဆာင္ေစသင့္ပါသည္။ နာဂစ္အလြန္ သံုးသပ္ခ်က္စစ္တမ္း မ်ားတြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ထုိလူငယ္မ်ား ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းပါ သည္။ လယ္ယာေခ်းေငြက႑၌သာမက ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေက်းလက္စီးပြားေရးအ ေဆာက္အအံုျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးေရး နယ္ပယ္မ်ား၌လည္း သူတုိ႔၏ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆုိၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆန္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ စားသုံးသူအက်ဳိးကို ျပန္ခ်ိန္ညိႇေပးျခင္း
အျခားအေရးပါေသာကိစၥမွာ ဆန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ စားသုံးသူအက်ဳိးကို ျပန္ခ်ိန္ညိႇေပး ရန္ျဖစ္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားက ဆန္ကို ေစ်းႏႈန္းျမင့္ျမင့္ ျဖင့္ေရာင္းခ်လုိၾကသလုိ စားသံုးသူမ်ားဘက္မွလည္း ဆန္ကို ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာသာျဖင့္ ၀ယ္ယူစားသံုးလုိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ကလယ္သမားမ်ား ဆန္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာေစ်းႏႈန္းကို သတ္မွတ္ေပး ရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္လည္း စားသံုးသူမ်ား တတ္ႏုိင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေစရန္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို အေျဖရွာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အေျဖတစ္ခုမွာ ကုန္စည္ လည္ပတ္ရန္အတြက္ ကုန္က်ေသာစရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သာဓကအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Institute of Developing Economies မွ ျမန္မာ့ေက်းလက္စီးပြား ေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူေဒါက္တာ Ikuko Okamoto ၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ စားသံုးသူေပးရေသာ ဆန္ေစ်းႏႈန္း၏ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာ လယ္သမားမ်ားကရရွိေၾကာင္း၊ က်န္၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ သိုေလွာင္စရိတ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္၊ ျဖန္႔ ျဖဴးစရိတ္၊ စက္ႀကိတ္ခ၊ ဆိပ္ကမ္းခ စသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး အရာ ရွိငယ္မ်ားအတြက္ လက္ဖက္ရည္ဖိုး၊ အရာရွိႀကီးမ်ားအတြက္ အထူးလက္ေဆာင္ႏွင့္ အလွဴဒါနမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ဤ လည္ပတ္စရိတ္ကို ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းအထိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါက ပို ထြက္လာမည့္၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းမွ လယ္သမားမ်ားေရာင္းေစ်း ကို ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္းပို၍ေပးႏုိင္ၿပီး စားသံုးသူမ်ား၀ယ္ယူသည့္ ေစ်းႏႈန္းကို ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့လိုက္ပါက ဆန္ေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္းကို မထိခိုက္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါကုန္စည္လည္ပတ္စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အဆို ျပဳခ်က္သည္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ယင္းကိစၥကို လက္ခံႀကိဳဆိုၾကပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တန္း တူရည္တူ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ကုန္စည္လည္ပတ္ေရး စရိတ္ေကာက္ခံမႈမ်ားအတြက္ လုံးပန္းေနရမႈသည္ မိမိတို႔ အတြက္ ၀န္စလွည္ႀကီးျဖစ္ေနပါသည္။

ဆန္အရည္အေသြးျမႇင့္တင္မႈမွတစ္ဆင့္
ပို႔ကုန္၀င္ေငြ ျမင့္မားေရး
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေနာက္အေလးေပးေဆာင္ရြက္ ရမည့္ကိစၥတစ္ခုမွာ ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ပမာဏ ထက္ တင္ပို႔မႈမွရသည့္ ပို႔ကုန္၀င္ေငြက ပိုအေရးႀကီးျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေအာင္ျမင္မႈသိပ္ မရွိခဲ့ပါ။ ျမန္မာ့ဆန္ပို႔ကုန္သည္ အရည္အေသြးနိမ့္ၿပီးရေသာ ေစ်းႏႈန္းကလည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ သိသိသာသာ နိမ့္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထူးအာ႐ုံစုိက္ရန္လိုသည့္ကိစၥ တစ္ခုမွာ ဆန္အရည္အေသြးကိုျမႇင့္တင္၍ ေစ်းေကာင္း ေကာင္းႏွင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်ၿပီး ပို႔ကုန္၀င္ေငြ တိုးပြားရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံ ေငြအဖြဲ႕ကလည္း ျပည္သူအမ်ားစု စားသုံးသည့္သာမန္ဆန္ ကို ျပည္တြင္း၌လုံေလာက္စြာထုတ္လုပ္ၿပီး အရည္အေသြး ျမင့္ဆန္ကို ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အားထုတ္သင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။
 
အတိတ္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ လယ္သမားမ်ား တာ၀န္ေက်စပါးမ်ားကို အစိုးရထံတင္သြင္းရာတြင္ အရည္ အေသြးညံ့ဆန္မ်ားကို သြင္းတတ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုဆန္မ်ားကို အစိုးရအ၀ယ္ဒိုင္မ်ားအတြင္း စုပုံထားသျဖင့္ ဆန္အမ်ဳိးအစားႏွင့္အရည္အေသြး ေရာေႏွာ ေနၿပီး ဆန္ေကာင္းဆန္သန္႔ရရွိရန္ အခက္အခဲႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ ေနရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ ဆန္ႏုိင္ငံျခားတင္ ပို႔မႈကို ပုဂၢလိကသို႔ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္အခါ ဆန္ေကာင္းမ်ား ျပည္ပပို႔ရန္အလားအလာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါသည္။ အ ဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံျခားမွဆန္၀ယ္လိုသူမ်ားႏွင့္ဆက္ သြယ္မႈရွိေသာ ပုဂၢလိကဆန္၏တင္ပို႔သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား မွလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတိအက်သိသည့္အေလ်ာက္ လယ္ သမားမ်ားအား ထိုက္သင့္သည့္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ လုိအပ္ေသာ သြင္းအားစုမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ဆန္အရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဆန္ကုန္သည္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံျခားမွ၀ယ္ယူသူမ်ားသတ္မွတ္သည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ကိုျပည့္မီေစမည့္ လိုအပ္ေသာဆန္ကို လိုက္လံ၀ယ္ယူျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ႀကိတ္ခြဲျခင္း၊ အေခ်ာကိုင္ျခင္းတို႔ကိုျပဳ လုပ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုအရည္အေသြးမီဆန္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လယ္သမား ႏွင့္ကုန္သည္မ်ားသာ အက်ဳိးရွိသည္မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံအတြက္ လည္း အက်ဳိးရွိပါမည္။ ထုိသို႔ေသာအက်ဳိးအျမတ္ရရွိေစရန္ အတြက္လည္း ဆန္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းတြင္ တန္းတူရည္တူ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။

ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
တ႐ုတ္(တုိင္ေပ)ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ကို ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားတိုးတက္ေရးတြင္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ လယ္သမားမ်ား လယ္ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္မရွိဘဲ လယ္လုပ္ ပိုင္ခြင့္သာရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်ဳိ႕အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ ျမန္မာလယ္သမားမ်ားကို လယ္ယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မဆုံး႐ႈံးေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔လို ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက သတ္မွတ္ ထားေသာ လယ္တစ္ဧက က်ပ္အနည္းငယ္ေကာက္ခံခဲ့ သည့္လယ္ေျမအခြန္ႏႈန္းထားသည္ အစိုးရ၏အခြန္အခ အတြက္ မယ္မယ္ရရမရရွိေတာ့သျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လယ္သမားမ်ား သည္ လယ္ေျမမ်ားကို အေပါင္ထား၍ ေငြေခ်းခြင့္ရသင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ေက်းရြာသားမ်ား အစဥ္အဆက္အသုံးျပဳလာခဲ့ၾကေသာ ေက်းရြာပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးေရး
ေက်းရြာတိုင္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိေတာတြင္ ထင္းေခြ ျခင္း၊ ေရကန္ႏွင့္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ငါးမွ်ားျခင္း၊ စားက်က္တြင္ ကြၽဲႏြားမ်ားေက်ာင္းျခင္း စသည့္အစဥ္အလာမ်ား ရွိခဲ့ပါ သည္။ ထုိေနရာမ်ားကို ယခုအခါ သက္ဆိုင္ရာေဒသအာဏာ ပိုင္မ်ားက ၿခံစည္း႐ိုးခတ္၍ ၎င္းတို႔၀င္ေငြရရန္အတြက္ အက်ဳိး အျမတ္ထုတ္ယူခဲ့ၾကရာ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ထုိဘံုအခြင့္ အေရးမ်ားလက္လႊတ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ အလားတူပင္ ေက်းရြာ အနီးရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ကန္မ်ားတြင္ငါးဖမ္းခြင့္ကို ပုဂၢလိက သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေရာင္းခ်လိုက္သျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအသံုး ျပဳခြင့္မရေတာ့ပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲရာတြင္ ဤအခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိပါသည္။

လယ္ယာမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး
နာဂစ္မုန္တိုင္းႏွင့္ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ သဘာ၀ေဘး ႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ပြားသည့္အခါ ဒုကၡ အေရာက္ဆံုးမွာ ေက်းလက္ေဒသေနသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စပါးစိုက္႐ုံသာမက အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေသာ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုတစ္စု သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာတစ္ရြာ သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ ပို၍ ခံႏုိင္စြမ္းရွိပါမည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ အေခ်ာကိုင္၊ ျပဳ ျပင္မြမ္းမံသည့္လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ား တည္ေထာင္ကာ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ားတည္ေထာင္ႏုိင္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္၌ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်း ရြာလုပ္ငန္းငယ္မ်ားသည္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ေက်းလက္၀င္ေငြႏွင့္ အထြက္ တိုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အဓိကက်ေသာ ေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။၂၉ ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ ကို အျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္းခံစားရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားမွ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိုမို၍ဂယက္႐ိုက္မႈမ်ားေပၚေပါက္ ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ ေဒသ ခံႏုိင္ရည္ေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရပါမည္။

ျပည္တြင္းစားသံုးမႈလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္
ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈ ညိႇႏႈိင္းေရး
ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ ပါက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းတြင္လိုအပ္ ေသာဆန္စားသုံးမႈ မလုံမေလာက္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိၾကသည္။ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္သည္မွ ျပည္ပသို႔ေရာင္းခ် သည္အထိ  လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လုိအပ္ေသာျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါက ထိုစိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိေရးႏွင့္ အဓိကကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔ သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္လာရန္ ျပည္တြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားကို အရည္ အေသြးေကာင္းဆန္စပါးမ်ား ပိုမုိထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ မက္လံုးေပးရ မည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြင္း အထူးအခြင့္ အေရး ေပးထားျခင္းမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရ မည္။ ယင္းေနာက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈ၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္ ႏႈန္း၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စသည္တို႔ကို ျပဳျပင္ေပးၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ ယုံၾကည္မႈရရွိလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွီးေႏွာပြဲ တစ္ခု ဇြန္လကုန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရန္ရွိရာ ESCAP ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 
ၿပီးခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လမ္း၊ တံတား၊ ဆည္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေဆး႐ံု၊ ေက်ာင္း၊ ေလဆိပ္၊ တကၠသိုလ္ စသည့္အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထုိေဆာက္ လုပ္ၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအား ထိေရာက္အက်ဳိး ရွိစြာ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳေရးအတြက္ အလွည့္ေပးရမည့္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသုံး ခ်ႏုိင္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာယႏၲရားမ်ားကို ခ်မွတ္၍ ျပည္သူမ်ား ၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားမ်ားကို တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးအစီအစဥ္၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္

ထုိအစီအစဥ္သည္ ျပည္သူလူထု၏အေရးကိုေဇာင္း ေပးလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းမ်ား မည္မွ်ေဖာက္လုပ္ထားသည္ကို တင္ျပသည့္အျပင္ ဆည္ေရ မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသဆင္းရဲသားလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာစိုက္ကြင္းမ်ားဆီသို႔ မည္မွ်ေရာက္ရွိ ရန္ကို သိရန္ လည္းလိုပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုက ဘယ္ႏွလံုးေဆာက္လုပ္ထားသည္။ မဂၢါ၀ပ္မည္မွ်ရွိသည္ဆို သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားေဖာ္ျပေနသည့္အျပင္ တိုင္းျပည္တြင္ ဆင္းရဲသား အိမ္ေထာင္စုေပါင္းမည္မွ် လွ်ပ္စစ္ကိုအသံုးခ် ႏုိင္ၿပီဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေၾကာင့္ သူတုိ႔ ၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို မည္မွ်အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္ ဆိုျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာရွိ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား မည္မွ်ထူေထာင္ႏုိင္စြမ္းရွိခဲ့သည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသင့္ပါ သည္။ ထိုနည္းတူ လမ္း၊ တံတားမ်ား ဘယ္ႏွစင္းေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးၿပီဆိုေသာသတင္းအျပင္ ထုိလမ္း၊ တံတားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားေနထုိင္ရာသို႔ ေရာက္ မေရာက္၊ အသံုးျပဳႏုိင္စြမ္း ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆး႐ံုႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား အေျမာက္ အျမားေဆာက္လုပ္ထားသည့္သတင္းကိုလည္း သိရပါသည္။ ထိုေဆး႐ုံႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား မည္မွ် ခ်ဥ္းကပ္၍ရသည္ဆိုသည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ဤနမူနာမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးအစီအစဥ္ တြင္ ဦးစားေပးေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ေရွ႕သုိ႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ရန္ အေရးပါသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

(၄)
အနီးကပ္ေစာင္႕ၾကည္႕ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
ျမန္မာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း
(MDRI)တည္ေထာင္ရန္အဆိုျပဳျခင္း

MDRI၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံး၍ ဤစာတမ္း၏ေရွ႕ပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းတည္ေထာင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကနဦး ေတြးဆခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
သီးျခားလြတ္လပ္မႈရွိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာရွင္ ပိုင္းအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္လည္း နီးစပ္မႈရွိေရးအတြက္ MDRI အား ရန္ကုန္တြင္ထားရွိၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႐ုံးခြဲတစ္ခု ထားရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
MDRI ၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ၎င္းတို႔၏ သီးျခားလုပ္ငန္းစဥ္ရွိပါမည္။ MDRI တြင္ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္မည့္အရာမွန္သမွ် လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈကို အေျခခံ ၍ ေဆြးေႏြးသြားမည္။ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက မိမိတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟုယူဆပါက သတ္မွတ္ထားေသာေဘာင္ အတြင္းမွ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမဆုိ ေဆြးေႏြးၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္။

MDRI ၏ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္စြာႏွင့္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ အေဆာက္အအံုကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ေကာင္းမြန္ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ထားရွိမည္။ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဖက္စ္၊ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္အျပင္ နည္းပညာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေထာက္ အကူျပဳ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း အျပည့္အစံုပါရွိရ မည္ျဖစ္သည္။
 
MDRI၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎င္းတို႔၏လုပ္ငန္းကို အေထာက္ အကူျပဳရန္လုိအပ္ပါက ကြၽမ္းက်င္မႈရွိ၊ သင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပမွ မည္သ႔ူကိုမဆိုဖိတ္ေခၚႏုိင္ ပါသည္။ ျပည္တြင္းမွပုဂၢဳိလ္မ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာအသိ ပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ MDRI ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ၎င္းတို႔၏အျမင္ကို တင္ျပလိုၾကေသာ သာမန္ျပည္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။
 
ျပည္ပပုဂၢဳိလ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား၌ေနထုိင္ၾကသည့္ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရည္အခ်င္းရွိေသာ ျမန္မာမ်ားကို အေလး ထားဖိတ္ေခၚ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ က႑အသီးသီး၌ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕ အႀကဳံ ဗဟုသုတမ်ားစြာရွိေသာ စိတ္အားထက္သန္သည့္ ျမန္မာ လူငယ္မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ထိုသူတုိ႔၏ ပါ၀င္အက်ဳိး ျပဳျခင္းကိုလည္း အထူးႀကိဳ ဆိုမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပပုဂၢဳိလ္ မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ၏နားလည္မႈမ်ား ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ MDRI၏ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳအစီ အစဥ္ကို ေထာက္ခံ အားေပးလာေစေရးအတြက္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းသဘာ၀ရည္ရြယ္ခ်က္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ကမၻာ့ဇာတ္ခုံေပၚရွိ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ မ်ားအာ႐ုံစုိက္မႈရွိလာေစရန္ ႏုိင္ငံရပ္ ျခားရွိ ျမန္မာမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားပါသည္။ ယင္းအခ်က္ သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံတြင္ ရွိေနသည့္ ေျမာက္ မ်ားစြာေသာအေတြ႕အႀကဳံဗဟုသုတ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရင္း အျမစ္မ်ားစြာရရွိႏုိင္ျခင္းက MDRI ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ အက်ဳိးရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း(Myanmar Development Resource Institute-MDRI)၏ အလုပ္ႏွင့္ ယင္း၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သည္ သမၼတႀကီးေျပာၾကားခဲ့သည့္ မူ၀ါဒသစ္လမ္းေၾကာင္း ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္။ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံ ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္ကို တန္ဖိုးရွိရွိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါ ေၾကာင္းျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

End Notes:

1အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ စီးပြားေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၊ ေနျပည္ေတာ္။
2United Nations, The Millennium Development Goals Report 2010 (New York, United Nations, 2010).
3ဆင္းရဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာသုံးသပ္ခ်က္၊ ၫႊန္းကိန္းမ်ား၊ ၎တို႔၏အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းထြာမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္၍ အယူအဆဆုိင္ရာႏွင့္ စာရင္းကိန္းဂဏန္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကို Haughton and Khandker, Handbook on Poverty and Inequality (Washington, D-C-World Bank, 2009)တြင္ ဖတ္႐ႈေစလိုပါသည္။
4David Gorden, "Indicators of Poverty and Hunger" Expert Group Meeting on Youth Development Indicators (New York: United Nations, December 2005 ၫႊန္းကိန္း ၇ခုတြင္ ၫႊန္းကိန္းအစု ၂-ခုရွိသည္။ အစုတစ္ခုစီတြင္ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ(Deprivation)ႏွင့္ အလြန္အမင္းခ်ဳိ႕တဲ့မႈ(Severe Deprivation)ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ယင္းၫႊန္းကိန္း၇ခုမွာ (၁)အစားအစာ၊ (၂)ေရ၊ (၃) သန္႔ရွင္းေရးအိမ္သာမ်ား၊ (၄) က်န္းမာေရး၊ (၅)အမိုးအကာ၊ (၆)ပညာေရး၊ (၇)သတင္းရရွိမႈဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္- သတင္းရရွိမႈတြင္ အိမ္၌ ေရဒီယို သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား (ထုတ္လႊင့္ေပးေန သည့္သတင္းမီဒီယာမ်ား ...စသျဖင့္)ကိုရရွိထိေတြ႕ႏုိင္မႈလုံး၀မရွိျခင္းျဖစ္ပါက ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ(Deprivation)အတြင္းက်ေရာက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာမ်ား၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းမ်ား အိမ္တြင္မရွိပါက (သတင္းအရင္းအျမစ္လုံး၀မရွိပါက) အလြန္အမင္းခ်ဳိ႕တဲ့မႈ(Severe Deprivation)အမ်ဳိးအစားအတြင္း က်ေရာက္သည္။
5ဂ်ီနီၫြႊန္းကိန္း(Gini Coefficient)သည္ Lorenz Curve(ေလာရင့္ဇ္မ်ဥ္းေကြး)မွရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎င္းတြင္  အဆင္းရဲဆုံးႏွင့္ အခ်မ္းသာဆုံးသူမ်ားကို ခြဲျခားေဖာ္ျပၿပီး လူဦးေရ၏ စုေပါင္းတြက္ခ်က္ထား ေသာအခ်ဳိးကို အလ်ားလိုက္၀င္႐ိုးတန္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ စုေပါင္းတြက္ခ်က္ထားေသာ၀င္ေငြကို ေဒါင္လိုက္၀င္႐ိုးတန္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
6 US Census Bureau, Poverty Thresholds for 2009 by Size of Family and Number of Related Children Under 18 Years.[http://www.census.gov/hhes/ www/poverty/data/threshld/thresh09.html'
7 USA Today,''Number of people in poverty reaches highest level in 51 Years, ''16 September 2010. [http: //www.usatoday.com/nwes/nation/census/2010-09-16-poverty-rate- income-numbers-N. htm'
8 Joseph Stiglitz, ''Inequality: of the 1%, by the 1%, for the 1%, ''Vanity Fair, May 2011.
[http://www.vanityfair.com/society/ features/ 2011/05/top-one-percent'
9 China Daily News, ''Official: China's poverty line too low, '' 23 August 2006
[http://www.chinadaily. com. cn/china / 2006- 08/23/content-672510.htm'
10 Global Times, ''Poverty line seen as too low ''
[http://english. sina. com/china/ p/2011/0303/362572. html'
11 [http://www.thanhnienews.com/2010/Pages/20110204174748.aspx'
13 ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ေငြေၾကးအရ ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္းကြာျခားမႈႏႈန္း purchasing power parity (PPP$ဆိုသည္မွာ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအစု (တစ္နည္းအားျဖင့္ အတူတူျဖစ္ေနေသာကုန္ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈအစု)ကို အျခားႏိုင္ငံတြင္၀ယ္ယူရန္ သုံးစြဲရသည့္ေငြေၾကးယူနစ္အေရအတြက္ျဖစ္သည္။ UNDP, Human Development Report 1997, p. 239.ကိို ၾကည့္ပါ။ ပိုမိုရွင္းလင္းေအာင္ ဥပမာ-ပစၥည္းအမ်ဳိးအမည္၄ခု (ဓာတ္ဆီ တစ္လီတာ၊ ဆန္ တစ္ကီလို၊ ဟင္းခ်က္ဆီ တစ္လီတာ၊ ၾကက္သားတစ္ကီလို)၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွစ္ခု (ဆန္သဆိုင္တစ္ခုတြင္ ဆံပင္ညႇပ္ခ၊ ၿမဳိ႕တြင္း တစ္ကီလိုခရီးသြားရန္ ဘတ္စ္ကားခ) စုစုေပါင္းသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၂၀၀၀၀ကုန္က်မည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေဒၚလာ၄၀ကုန္က်မည္။ ထုိအခါ ၀ယ္ႏိုင္စြမ္းအားကြာျခားမႈႏႈန္း(PPP)သည္ (PPP$1=20000/40=Kyats500) ျဖစ္မည္။ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းအားကြာျခားမႈႏႈန္း PPP$ တြက္ခ်က္မႈကို  အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက World Bank, International Comparisons Program, ICP 2003- 2006 Handbook ၂၀၀၃- ၂၀၀၆ ံေညိဘသသု စာအုပ္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ၾကည့္႐ႈေစလိုပါသည္။
14 New Light of Myanmar , "President U Thein Sein delivers inaugural address to Pyidaungsu Hluttaw", (Naypyitaw, 31 March 2011); New Light of Myanmar, "President U Thein Sein speaks to members of Union Government, heads of Union level organizations", (Naypyitaw, 1 Apirl, 2011); and New Light of Myanmar, "With every citizen being able to work, they will earn income, thereby contributing to the growth of GDP", (Naypyitaw, 6 Apirl, 2011).
15 Quoted by Deena Khatkhate in a review of Ashok V. Desai's book, My Economic Affair (New Delhi: Wiley Eastern Limited, 1993).
The book review appeared in IMF/World Bank, Finance and Development, March 1995, vol. 32, no.1.

16အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အပိုဒ္(၂၃) ႏွင့္ (၂၄)ကို ၾကည့္ပါရန္။
17၎ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာရွ၏စက္မႈထြန္းသစ္စႏုိင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ အာရွက်ား စီးပြားေရးစနစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထုိင္၀မ္တို႔ ပါ၀င္သည္။
18Asian Development Bank, Fighting Poverty in Asia and the Pacific: The Poverty Reduction Strategy,
[http://www.adb.org/Documents/Policies/Poverty-Reduction/Poverty-Policy.pdf'
19New Light of Myanmar, "Having been entrusted with tasks and vested with powers. Union level ministries and Region/State ministries need to work with initiative, dynamism and conviction without waiting for any exhortation", (Yangon, 7 Apirl, 2011).
20OECD, Development Assistance Committee (DAC), "Guidelines on poverty reduction" (Paris; OECD, April, 2001)
21The World Bank has undertaken PRSP related activities in 67 countries. See World Bank, Board Presentations of PRSP Documents (as of June 2, 2010)
[http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/boardlist.pdf'
See also David Craig and Doung Porter, "Poverty Reduction Strategy Papers: A new convergence. What does it miss, and what can be done about it?" Regional Conference on National Poverty Reduction Strategies, Organised by World Bank, UNDP, IMF and ADB. Hanoi, Vietnam, 4-6th December 2011.)
22Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2002 (Yangon: CSO, 2002)m table 22.04, p. 423.
23Ibid.; table 22.05; p. 431.
25For the latter half of the 1990s, the share of food and beverages in the household consumption expenditure of countries in the Asia and Pacific region were as follows: Singapore (14%), Japan (23%), Taiwan (24%), Hong Kong (26%), Republic of Korea (27%), Thailand (32%), Malaysia (37%), Sri Lanka (41%), China (44%), Mongolia (45%), Philippines (47%), Bangladesh (52%), India (54%), Pakistan (55%), Cambodia (57%), Indonesia (59%), Nepal (61%), Laos (61%), Viet Nam (62%), North Korea (65%), and Myanmar (71%) [Source: SSII, Asian Agrifood Demand Trends to 2010'.
26U Myint, "Professor Stiglitz and Roundtable and Development Forum Meeting, held at Naypyitaw, 15 December 2009: Comments and Follow-up Action". This paper waw presented at a press briefing at Myanmar Egress Capacity Development Centre, Thamada Hotel, Yangon, on 9 January 2010. Sixty-five representatives from 28 domestic and foreign media agencies and organizations attended the briefing. The pater is available at [http://www.irrawaddy.org/web-images/U-Myint-Stiglitz.pdf'
27United States Department of Agriculture (USDA), Economic Research Service, Rice Situation and Outlook Yearbook/RCS-2007/November, 2008; Appendix table 25, p.88.
28U Myint, "The rice issue", (Unpublished paper, Yangon, 19 September 2003.)
29Please see paras. (44) and (45) above.