xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ေရြးခ်ယ္ခြင့္က လက္ထဲမွာ

Wednesday, June 29, 2011

ေရြးခ်ယ္ခြင့္က လက္ထဲမွာ

(ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ ေဒၚစုၾကည္အား အစိုးရမွသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲေဖၚျပ ထားသည့္၂၉-၆-၁၁ ေန႕ ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ မ်ားတြင္ေဖၚျပ ထားေသာ ေဆာင္းပါး ရွင္ျပည့္စံုေအာင္၏ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္ ၊ တစ္နည္း ဆိုေသာ္ NLD အေပၚလက္ရွိအစိုးရ၏ သေဘာ ထားကိုထင္ဟတ္ေနေသာေဆာင္းပါးလည္းျဖစ္သည္ )

ယေန႔ အခ်ိန္ ကာလသည္ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္း ကာလျဖစ္သည္။ စနစ္ေျပာင္း သြားၿပီ ျဖစ္သကဲ့သို႕ ေခတ္ကလည္း လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ေျပာင္းလဲ ေနသည္။ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ အားလံုး၏ အေတြးအေခၚ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ အနာဂတ္ အစီအမံမ်ားက အစ ေျပာင္းလဲ ေနသည္။ အေျပာင္းအလဲကို လိုအပ္ေနသည့္ ယေန႔ ျပည္သူတို႕၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေခ်ာေမြ႕ တည္ၿငိမ္စြာ ေျပာင္းလဲေနျခင္း အေပၚ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အားရ ေက်နပ္မိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္ ရွိၿပီး ေနေပၿပီ။ အဆိုပါ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေပၚေပါက္ လာသည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားသည္လည္း အသီးသီး လႈပ္ရွား သက္ဝင္ေနေပၿပီ။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႕ ဆႏၵအတိုင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ခံ ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိခဲ့ၿပီးၾက ေပၿပီ။ ဤသည္မ်ားမွာ စည္းကမ္း ျပည့္ဝ သည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ေပၚေပါက္ႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံေကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
၄င္းအေျခခံ ေကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ အႏွစ္သာရ ရွိရွိ မွန္မွန္ ကန္ကန္ က်င့္သံုး ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု အတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားရန္ လိုအပ္သည္။ ဤသို႕ ထြန္းကားႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း အားလံုး အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးရာဝယ္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးဓေလ့က်င့္ ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ က်င့္သံုးရန္လည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ေပသည္။ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာဝန္သိမႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ စည္းကမ္း ရွိမႈမ်ားကို မွန္မွန္ ကန္ကန္ က်င့္သံုးႏိုင္မွသာ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း သည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ ထြန္းကားသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ေပၚထြန္း လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ကို မေမ့အပ္ေပ။

ကြၽန္ေတာ္ အပါအဝင္ ယေန႔ ျပည္သူတိုင္းက အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္၏ အသြင္ သဏၭာန္၊ အႏွစ္သာရ၊ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္၊ အနာဂတ္ အစီအမံ စသည္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စား အားထား ေနၾကသည္။ တိုေတာင္းလွေသာ ကာလ အတြင္း အေျပာႏွင့္ အလုပ္ ညီေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ေနသည္ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ၾကသည္။ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာဝယ္ ပထမဆံုး ငါးႏွစ္တာ ကာလသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္ကိုလည္း နားလည္ လက္ခံၾကသည္။ ယခု ငါးႏွစ္အတြင္း မွန္ကန္ခိုင္မာသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ လွမ္းေလွ်ာက္ ႏိုင္မည္ဆုိပါက ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ခရီးလမ္းသည္ ေျဖာင့္ျဖဴး သာယာ ေခ်ာေမြ႕ၿပီး အရွိန္အဟုန္ ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ပန္းဝင္ႏိုင္မည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္ မလြဲပင္ျဖစ္သည္။
ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္တြင္ လူတိုင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရမည္။ အစိုးရက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးမည္။ ျပည္သူတိုင္းက အားႀကိဳးမာန္တက္ အလုပ္လုပ္ၾကမည္။ လူတိုင္း အလုပ္လုပ္မွ လူတိုင္းဝင္ေငြ ရွိၿပီး တိုင္းျပည္၏GPD လည္း တိုးလာမည္။ အသစ္ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာေသာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ကို အရအမိ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ကုိယ္စီဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ စီးပြားရွာၾကမည္။ လူမႈစီးပြား ဘဝ ျမင့္တက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ၾကမည္။ ဤသို႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္ အဓိက ျဖစ္သည္။ တည္ၿငိမ္မွ၊ ေအးခ်မ္းမွ လူတိုင္း ကိုယ့္လမ္းကို ကိုယ္ေျဖာင့္ေအာင္၊ မွန္ေအာင္၊ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေလွ်ာက္ႏိုင္မည္။ တည္ၿငိမ္မွ၊ ေအးခ်မ္းမွ လူတိုင္း ကိုယ့္စီးပြား ကိုယ္ရွာၿပီး ခ်မ္းသာႏိုင္ၾကမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ၏ အနာဂတ္ အတြက္ မရွိမျဖစ္ အေျခခံ အက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။
ေျပာရလွ်င္ ယေန႕ အခ်ိန္အခါသည္ ႏိုင္ငံ့ သမိုင္း၌ မၾကံဳစဖူး ထူးထူး ကဲကဲ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ အျပည့္အဝ ရွိေနသည့္ ကာလျဖစ္သည္ကို အားလုံးလက္ခံၾကသည္။ နယ္စပ္ေဒသ အခ်ဳိ႕မွအပ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ လံုျခံဳမႈ အျပည့္ရွိေနသည္။ ဥပေဒ၏ ထီးရိပ္ေအာက္ဝယ္ လူတိုင္း လံုျခံဳစိတ္ခ် ေအးခ်မ္းစြာ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ စီးပြား ရွာႏိုင္ၾကသည္။ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွား ေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည္။ ယေန႕ လက္ရွိတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ အေျခအေနသည္ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္ကာလႏွင့္မွ် မယွဥ္သာေအာင္ သာလြန္ေနသည္ကား အမွန္ ပင္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူတိုင္းက လက္ရွိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အေျခအေန ေကာင္းကို အပ်က္မခံႏိုင္။ ပ်က္သြားမွာကို စိုးရိမ္သည္။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ စိတ္ေအး ခ်မ္းသာေနရသည့္ အေျခအေနေကာင္း တစ္ခုမွ ဆူဆူပူပူ ႐ုတ္႐ုတ္ သဲသဲႏွင့္ ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကစြာ ျဖတ္သန္း ရမည့္ အေျခအေနဆိုး တစ္ခုသို႕ ႐ုတ္တရက္ ေရာက္ရွိ သြားမွာမ်ဳိးကို လံုးဝ အျဖစ္မခံႏိုင္သည္မွာ ျပည္သူတိုင္း၏ ရင္ထဲမွ ဆႏၵ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။
သို႕ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ စိုးရိမ္ေနသည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ဆီသို႕ တြန္းပို႕ ေနၾကသူမ်ား ရွိေနေသးသည္မွာ လည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္ေနသည့္ ကန္ေရျပင္ကို ခဲလံုးပစ္ခ်ၿပီး လိႈင္းဂယက္ ထေအာင္ ဖန္တီးလိုသူတို႕ ယေန႔ တိုင္ရွိေနျခင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူတိုင္း အတြက္ ၾကမၼာဆိုး တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္။ အျပဳသမားတို႕ ေရွ႕ကို အားကုန္ ေျပးေနခ်ိန္မွာ အဖ်က္သမားတို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားလွ်င္၊ ရပ္တန္႔သြားလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရင္က်ဳိးရမည္။ ေစ့ေစ့ေတြးက စိတ္မသက္သာဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏။
ဥပေဒ စကားအရ ေျပာရလွ်င္ NLD ဟူသည္ မရွိေတာ့။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅တြင္ အက်ဳံးဝ သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၁ဝ)ပါတီကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၉-၄-၂ဝ၁ဝ ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၁၈/၂ဝ၁ဝ)ျဖင့္ အသိေပး ေၾကညာ ခဲ့သည့္တိုင္ (၅)ပါတီကသာ သတ္မွတ္ရက္ အတြင္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေပသည္။ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ (၅)ပါတီတြင္ အားလံုးသိၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း NLD မပါဝင္ခဲ့။ မေရမရာ၊ မခိုင္မာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ရက္ အတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ေထာင္လိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္ မရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစာရင္း၌ NLD သည္ အထင္အရွား ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၁၄-၉-၂ဝ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္ ၉၇/ ၂ဝ၁ဝ အရ NLD ကုိ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ကုိလည္း အားလုံး အသိပင္ျဖစ္သည္။
မွတ္သား မိသေလာက္ ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ ဆက္လက္ မွတ္ပုံမတင္ ခဲ့သည့္ ယခင္ပါတီေဟာင္း (၅)ပါတီ အနက္ အခ်ဳိ႕ပါတီမ်ားသည္ အျခား ပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လည္းေကာင္း၊ ပါတီ အမည္သစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ ၿပိဳင္သည့္ ပါတီေပါင္း (၃၂) ပါတီရွိခဲ့ၿပီး (၂၂)ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ ခံရသည့္ မွတ္တမ္း ရွိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သည့္ ပါတီအမ်ားစု အေနျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိၾကၿပီး ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ပါက လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ဆုိသည္ေတြ ဘယ္မွာလာရႏုိင္ပါ့မလဲ။
အမွန္စင္စစ္ မတူညီသည့္ သေဘာထား အျမင္မ်ား ရွိၾကေစကာမူ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တူညီသည့္ ကိစၥမ်ား၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ ႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ တရားနည္းလမ္း တက် ရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆုိပါက နတ္လူ သာဓုေခၚၾကရမည့္ ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပ်က္ျပယ္ၿပီး ပါတီႀကီးကမူ ထုိသုိ႔မဟုတ္ခဲ့။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္သည္။ ယခင္ အစုိးရေဟာင္းကိုေရာ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လုိက္သည့္ အစုိးရသစ္ကုိေရာ ဆန္႔က်င္သည္။ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိၿပီး တစ္ဖက္က အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္ လုိသည္ဟု ေႁကြးေၾကာ္သည္။ ျပည္ပအားကုိးျဖင့္ ယေန႔ ျပည္သူ၏ ဆႏၵႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္သည္။ ဆန္႔က်င္မႈ သံသရာကား ဆုံးသည္မရွိ ေတာ့။
ယခုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က နယ္ခရီးထြက္ဦးမည္ ဟုဆုိသည္။ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ တပည့္တပန္း မ်ားကလည္း လူထု ေခါင္းေဆာင္သည္ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ရန္ လူထုၾကားထဲ ဆင္းကို ဆင္းရမည္ဟု တြန္းပုိ႔ေနၾကသည္။ လူထုကုိ ခုတုံးလုပ္ အသုံးခ်လုိပုံ ရသည္။ နယ္ခရီး ထြက္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုံျခံဳေရး အတြက္ အစုိးရမွာ တာဝန္ရွိသည္ဟုလည္း တစ္ဖက္သတ္ ဝါဒျဖန္႔ ေနၾကေသးသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နယ္ထြက္လာလွ်င္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ယခင့္ယခင္ သာဓကမ်ားနည္းတူ ႐ုတ္႐ုတ္ သဲသဲ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေတြ ျဖစ္လာမွာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စုိးရိမ္မိသည္။ စုိးရိမ္ေလာက္စရာ အေၾကာင္းေတြက လည္း အခုိင္အမာပင္ ရွိေနသည္။ အစိုးရကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ သာမန္ျပည္သူ တစ္ဦးသာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ သြားလာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ မရွိ ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ လုိက္နာရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ သြားလာျပဳမူ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေစလိုသူ၏ ေစတနာႏွင့္ ၄င္းကို အစဥ္ ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသူ တစ္ဦး၏ ျပဳမူဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ဝိေရာဓိမ်ား အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမွာ ရင္မေအးဖြယ္ Issue တစ္ရပ္ျဖစ္လာ ခဲ့ရသည္။ ျဖစ္မည္ဆိုလည္း ျဖစ္ေလာက္ပါေပ၏။ ဇြန္ ၂၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ထုတ္လႊင့္သြားေသာ ေအဘီစီ သတင္းဌာန၏ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ တစ္ခုတြင္ ''ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က သူမ အေနနဲ႔ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ လမ္းစဥ္မူဝါဒကို ကိုင္စြဲ ထားေပမယ့္ လိုအပ္လာရင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္'' ဟူ၍ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။
အမွန္စင္စစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ အေနျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ပါတီျပန္လည္ ထူေထာင္ခြင့္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ လတ္တေလာ ကာလအတြင္းမွာပင္ ပါတီသစ္ ထူေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ေနၾကသူမ်ား၏ သတင္းမ်ားကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ ဖတ္႐ႈေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ အေနျဖင့္လည္း ပါတီ ႏိုင္ငံေရးကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္လိုသည္ဆုိပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ ရွိသည္။ အမည္သစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အမည္ေဟာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ပါတီကို တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ရ ေအာင္၊ တရားဝင္ ပါတီႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရေအာင္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ႀကိဳးပမ္း သင့္သည္။ ပါတီဘက္က ဥပေဒႏွင့္ အညီ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထား လာမည္ ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္လည္း ခြင့္မျပဳႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိဟု ထင္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ မေကာင္းေပ ဘူးလားဟု ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားမိသည္။
ယခုေတာ့ သူတို႔သည္ တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ မရွိပါဘဲလ်က္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္ တင္ထားၾက ဆဲျဖစ္သည္။ ပါတီ႐ံုး ကို ဖြင့္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ပါတီအလံကို လႊင့္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္ ။ သေဘာထားႀကီးစြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း မျပဳေသာ အစိုးရကိုပင္ ႏိုင္ငံေရး အရ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ၿပီး အန္တုရန္ အားစမ္းေနၾကသည္။ အမွန္ စင္စစ္ မျဖစ္သင့္။ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား မေပၚေပါက္မီ အရွိန္သတ္ သင့္သည္။ လက္ရွိတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကို မပ်က္ယြင္း မထိခိုက္ေစလိုေသာ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵအမွန္ကို အေလးထား စဥ္းစားသင့္သည္။
ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တစ္ရပ္၏ အႏၲိမ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ႏွင္း ေပးအပ္ ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သင့္သည္။ ထုိရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းသည္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းသာ ျဖစ္သင့္သည္။ ထုိလမ္းေၾကာင္း အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌လည္း ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ျပည္သူ၏ အဆံုးအျဖတ္ကို နာခံ သင့္သည္။ တစ္ပါတီႏွင့္တစ္ပါတီ သေဘာထား အျမင္မ်ား ကြဲျပားႏိုင္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကိုမူ တူညီသည့္ ဘံုအက်ဳိးစီးပြား အျဖစ္ ခံယူၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သင့္ၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၌လည္း အမ်ားစု၏ ဆႏၵကိုလိုက္နာျခင္း၊ အနည္းစု၏ ဆႏၵကို အေလးထားျခင္း ဟူသည့္ ဒီမုိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ အညီ အျပန္အလွန္ အေလးထား ဆက္ဆံ သြားၾကရန္ လိုအပ္သည္။
ဒီမိုကေရစီကို ေလးစား ျမတ္ႏိုးပါသည္၊ တန္ဖိုးထား ပါသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ကို ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ လိုက္နာက်င့္ႀကံ က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္သည္။ စတင္ က်င့္သံုးခါစ ဒီမိုကေရစီ လသားေလးကို ရင့္က်က္ဖြံ႕ၿဖိဳး ရွင္သန္ ႀကီးထြားလာေအာင္ ပံ့ပိုးေမြးျမဴ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား ေလ့က်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္မွာ ပကတိအရွိ တရား ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တုိ႔ သည္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီး ျပည္သူ၏ ေရြးခ်ယ္ ဆုံးျဖတ္မႈကုိ နာခံလ်က္ လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိ တရားနည္းလမ္း တက် ရယူရန္ ႀကိဳးစားသင့္ လွေပသည္။
လူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳလုိလွ်င္ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈရရန္ လုိသည္။ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈရရန္ အတြက္ လူထု၏ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုိသည္။ လူထုကုိ ယုံၾကည္လွ်င္ လူထု၏ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ခံယူရဲရန္လုိသည္။ ယေန႔ လူထုက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ လုိလားသည္ ။ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင့္မားၿပီး ျပည့္စုံခ်မ္းသာမႈကုိ ေတာင့္တ သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္၊ ျပည့္စုံခ်မ္းသာရန္ အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္ မရွိမျဖစ္ အေျခခံ အက်ဆုံး လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူထုက ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အေျခအေန ပ်က္ယြင္း သြားမွာကုိ အထူးစုိးရိမ္သည္။ မတည္မၿငိမ္၊ မေအးမခ်မ္းႏွင့္ ဆူဆူပူပူ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္လာမွာကုိ လုံးဝ မလုိလား။ ဤသည္ကုိ သိေစခ်င္သည္။ သိၿပီးလွ်င္ လူထု၏ စုိးရိမ္မႈကုိ ေျဖေဖ်ာက္ ေပးေစခ်င္သည္။ ျပည္သူ႔ ဆႏၵကုိ အေလးထားေစ ခ်င္သည္။ ဤသည္မွာ ပါတီတစ္ရပ္ ရွင္သန္ေရး အတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပ သည္။
လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တုိ႔ အုပ္စုအတြက္ ထြက္ေပါက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ အညီ တရားဝင္ ရပ္တည္လုိလွ်င္ အခ်ိန္မီ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤေရြးခ်ယ္ခြင့္သည္ အစုိးရ လက္ထဲ၌ မရွိ။ ျပည္သူ၏ လက္ထဲ၌လည္း မရွိ။ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔၏ လက္ထဲ၌သာ ရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္လမ္းကုိ ေရြးမည္လဲဆုိသည္မွာ သက္ဆုိင္သူတုိ႔၏ တာဝန္သာျဖစ္ေပသည္။ ျပည့္စံုေအာင္