xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ဒီအစိုးရကိုလက္မခံလို႔ ဘယ္အစိုးရကိုလက္ခံမလဲ ?

Sunday, March 27, 2011

ဒီအစိုးရကိုလက္မခံလို႔ ဘယ္အစိုးရကိုလက္ခံမလဲ ?

မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ အစည္းေ၀းမ်ားက်င္းပျပီးစီးကာ သမၼတ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုျပီး  အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေပေတာ့မည္ ။ ျမန္မာ့ အတိုက္အခံတို႔သည္ အစိုးရသစ္ကို လက္မခံ ဟုဆိုလာၾကျပန္ေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္လက္မခံ ၾကပါသနည္းဟု ေမးေသာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုေၾကာင့္ ဟု ဆိုၾကျပန္ေလ၏ ။  ျပည္သူ ၉၀% ေက်ာ္က ေထာက္ခံမဲေပးကာ အတည္ျပဳထားေသာ ဖြဲ႔စည္း ပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ဘာေၾကာင့္ မၾကိဳက္ရတာလဲ ဟုဆက္ေမးေသာ္ တိက်ေသာ အေျဖမ်ိဳးကို မရေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ကို သက္ဆိုးရွည္ေအာင္လုပ္ထားလို႔ ဟူေသာ ေယဘူယ် အေျဖကလြဲ၍အျခားေသာ အခ်က္အလက္ပါသည့္  အေျဖမထြက္ အခ်ိဳ႕ကမူ သမၼတ ကစစ္ေရးအျမင္ရွိရမယ္လို႔ပါတယ္ေလ..ဒါစစ္တပ္ ကပဲ သမၼတ လုပ္မလို႔ေနမွာေပါ့ဟု ေစာဒက တက္ၾကေလသည္ ။ ယခု လြတ္ေတာ္တြင္ သမၼတ အမည္စာရင္းတင္ သြင္းလာေသာ အရပ္သားပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို စစ္ေရးအျမင္ရွိသည္ဟု လြတ္ေတာ္က သတ္မွတ္ ခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အရပ္သားမ်ားလည္းသမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရွိသည္မွာေပၚလြင္လာေလသည္ ။အတိုက္အခံ တို႔ စြတ္စြဲစရာတစ္ခုေလ်ာ့သြားသည္။

ေနာက္တစ္ခုအေျပာမ်ားတာက စစ္တပ္က အမတ္ေနရာ ၂၅%  ပါလို႔ဆိုေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေလသည္၊တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ား၌အႏိုင္က်င့္ျပီး ၀င္ပါသည္မဟုတ္  ျပည္နယ္တိုင္း အသီးသီး တြင္  ျပည္သူ ေတြ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၀င္မပါ ၊  ျပည္သူေတြ မိမိတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ေရြး ၊ ထိုေရြးျပီးေသာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ထပ္ေဆာင္းထားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္ ။ ယခုအခါ ထိုတပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ ရာျပည္နယ္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၀န္ၾကီးဌာန မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾက ပါေလျပီ ။ထိုအရာကို ဘာေၾကာင့္မ်ားကန္႔ကြက္ၾကပါေလသနည္း ။ ျပည္သူလူထု က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ ထားေသာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထပ္ေဆာင္းအားျပဳထားေသာ အင္အားစု ကို ကန္႔ကြက္သည္ဆိုသည္မွာမွန္ကန္ပါ၏ေလာ...

အကယ္၍သာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္ရန္ကိစၥတစ္ခုေပၚ လာျပီဟုဆိုပါစို႕ ထို ကိစၥကို ကိုင္တြယ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေဒသတြင္းရွိ  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ကဲ့သို႕ေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား သက္ဆိုင္ရာစစ္တိုင္း တပ္မ မ်ားရွိ တပ္မေတာ္ အၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ဆက္စပ္ကာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လံုျခံဳေရးအေျခအေနကို ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးရေပေတာ့မည္ သက္ဆိုင္ရာလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေခၚယူလမ္းညႊန္မႈ ျပဳရေပမည္ ထိုသို႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သာမန္ အရပ္သားစစ္စစ္ တစ္ဦးထက္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္ တစ္ဦးကပို၍ သင့္ေတာ္မည္ဟုဆိုလ်င္ မွား သည္ဟု သင္ဆို ပါမည္လား..ထိုအရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ပုဂၢိဳလ္ ကိုမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဟု မဆိုလိုပါ  လံုျခံဳေရးကြန္ယက္အတြင္းတြင္ရွိေနႏွင့္ျပီးသား တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္က ပို၍ သင့္ေတာ္မည္ဟု ဆိုလိုရင္း မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္ ။ထို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမပါ၀င္ေသာ္..ထိုေနရာတြင္ အားနည္းေနမည္ဟု စဥ္းစား ၾကည့္ေသာ္ အမွန္နဲ႔ ပို၍ နီးစပ္ပါ မည္မဟုတ္ပါလား ။ဒီေနရာမွာေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာက အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ ရန္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လိုသည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္ ။ လိုေတာ့ ထည့္ထားတယ္ လို႔ ပဲ ေျပာရမွာပါဘဲ ။တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ထည့္လိုက္ေတာ့ အခုအေရအတြက္ျဖစ္သြားတယ္ ..ဒါကိုဘာေတြမ်ားမေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကတာပါလည္း ။ဒီေနရာမွာ အတိုက္အခံတို႔ ေျပာတာတစ္ခုရွိပါေသးတယ္ ၊ လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဆိုတစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္ အတည္ျဖစ္ဘို႕ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ ၇၅% ေက်ာ္ ကသေဘာတူမွ အတည္ျဖစ္တယ္လို႔ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတယ္ တပ္က ပါတဲ့ ၂၅% ကကန္႔ကြက္လိုက္ရင္ ဘာမွလုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး ဒါမတရားတာပဲ ဘယ္အရာမဆိုစစ္တပ္က သေဘာတူမွ လုပ္ရမလိုျဖစ္ေနတယ္ဟု ေျပာၾကပါေလေသးသည္ ။ ထိုသူတို႕ကို တစ္ခုပဲ ျပန္ေမးခ်င္ပါတယ္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အကုန္လုံး သေဘာမတူတဲ့ ဘယ္ကိစၥကိုမ်ား လုပ္ခ်င္ေနၾကတာပါလည္း ၊ တပ္ကသေဘာတူတူ မတူတူ လုပ္ခြင့္ရွိမွ ဥပေဒက တရားမွာပါလား...ဘယ္လိုနားလည္ေပးရမွာပါလည္း ။

ဒီေတာ့ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက အတု အေယာင္ေရြးေကာက္ပြဲမို႔လို႔ ဟုဆိုလာျပန္ ေလသည္ ။ ဘာလို႔ အတုအေယာင္လဲလို႔ဆက္ေမးရင္ မတရားလို႔ ဟု ေျဖၾကပါသည္ ၊ဘာလို႔မတရားလဲလို႔ဆက္ေမးရင္ေတာ့ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၾကီး ၅ ခုကို တညီတညြတ္ တည္း ေျပာၾကပါ ေလသည္ ။

(၁) အမ်ားပါ၀င္ခြင့္မရ ဘူး
(၂) ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူး
(၃) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး
(၄) မဲခိုး မဲလိမ္တယ္
(၅) ၾကိဳတင္မဲ နဲ႔ အႏိုင္ယူတယ္

အမ်ားပါ၀င္ခြင့္မရဘူး
၂၀၁၀ ခုႏိုင္၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း တြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ၾကီး က်င္းပခဲ့ သည္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ၊ တစည ကဲ့သို႔ အင္အားၾကီးပါတီမ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ဟုေခၚသည့္ ပါတီမ်ား အပါ၀င္ ပါတီ ၃၇ ပါတီ ႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ား ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္  ။ ထိုအထဲတြင္ NLD မွ ခြဲထြက္လာေသာ NDF ပါတီလည္းပါသည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ NLD ပါတီလဲ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္လို႔သာမပါတာ ၀င္ရင္ ၊ ပါ၀င္ခြင့္ရမယ္ ဆိုတာရွင္းေနပါသည္ ။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္းရွိ NLD ရံုးမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳကာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္ ကို ျပန္လည္အမွတ္ရေစလိုပါသည္ ။ ပါတီေဟာင္းမ်ားေရာ ပါတီသစ္မ်ားေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည္ဆိုက ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ၾကရန္ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္သည္အထိ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳက တရား၀င္ပါတီ အျဖစ္မွ ပ်က္ပ်ယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေၾကျငာေသာ္လည္း NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲလည္းမ၀င္ မွတ္ပံုလဲမတင္ခဲ့ၾကေပ။မိမိ ပါတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မ၀င္ခဲ့ ၾက ၊ ထိုသို႔ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္မည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ကမၻာသိေၾကျငာခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္တိုင္ မ၀င္ရံုမက ျပည္သူလူထုအား မဲမေပးပဲေနၾကရန္ပင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လိုက္ၾကေသးသည္ ။ဒါဆိုရင္ အမ်ားပါခြင့္ရေနတယ္မဟုတ္ဘူးလား ။ အမ်ားပါ၀င္ခြင့္ မရဘူးဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါလည္း ။ေဒၚစုၾကည္ မပါတာကို ေျပာခ်င္တာလား ေဒၚစုၾကည္ပါရရင္ အမ်ားပါခြင့္ရတယ္ ေဒၚစုၾကည္ မပါရရင္ အမ်ားပါ၀င္ခြင့္မရဘူး ဒီလိုလား...။ ေဒၚစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီး ၁ ပတ္မွာလြတ္မယ္ဆိုတာ သိေနတာပဲ ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္လိုက္ ႏိုင္ရင္ အဲဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္တြင္းကေန ႏိုင္ငံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေဒၚစုၾကည္က ပါတီေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပကလုပ္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ကိုယ့္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားၾကီး ဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔လုပ္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေအာင္လုပ္ ၊ ျပည္သူေကာင္းစားေအာင္လုပ္.....မရဘူးလား...အဏာရကိုရမွလား...ဘယ္လိုလဲ ..နားကိုမလည္ေတာ့ဘူး ဗ်ာ...။လြယ္တာကို တမင္ခက္ေအာင္မ်ား..လုပ္ေနၾကတာလားလို႔ ျပန္ေမးရမလို ျဖစ္ေနပါျပီ ။